Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐẦU TƯ: ĐT phát triển CN vùng KTTĐ Bắc Bộ

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 109 trang   |   Lượt xem: 1425 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
C«ng nghiÖp lµ mét ngµnh ®· cã tõ rÊt l©u, ph¸t triÓn tõ tr×nh ®é thñ
c«ng lªn tr×nh ®é c¬ khÝ, tù ®éng, tõ chç g¾n liÒn víi n«ng nghiÖp trong
khu«n khæ cña mét nÒn s¶n xuÊt nhá lÎ, tù cung tù cÊp råi t¸ch khái n«ng
nghiÖp bëi cuéc ph©n c«ng lao ®éng lín lÇn thø hai ®Ó trë thµnh mét ngµnh
s¶n xuÊt ®éc lËp vµ ph¸t triÓn cao h¬n qua c¸c giai ®o¹n hîp t¸c gi¶n ®¬n,
c«ng trêng thñ c«ng, c«ng xëng... Tõ khi t¸ch ra lµ mét ngµnh ®éc lËp, c«ng
nghiÖp ®· ®ãng mét vai trß chñ ®¹o trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Ngµy nay,
mÆc dï kh«ng cßn chiÕm u thÕ tuyÖt ®èi trong c¸c nhãm ngµnh kinh tÕ (C«ng
nghiÖp, n«ng nghiÖp, dÞch vô) nhng sù ph¸t triÓn cña ngµnh c«ng nghiÖp vÉn
¶nh hëng nhiÒu ®Õn c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c vµ toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n.
Nh÷ng ®ãng gãp cña ngµnh c«ng nghiÖp vµo GDP vÉn rÊt lín.V× vËy, vÊn ®Ò
®Çu t ph¸t triÓn c«ng nghiÖp rÊt quan träng, kh«ng nh÷ng gãp phÇn gia t¨ng
gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña ngµnh c«ng nghiÖp mµ cßn cã t¸c dông thóc ®Èy c¸c
ngµnh kinh tÕ kh¸c ph¸t triÓn theo.
Ho¹t ®éng ®Çu t ph¸t triÓn c«ng nghiÖp phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn tù nhiªn,
kinh tÕ - x· héi cña tõng vïng. V× vËy, ë mçi vïng kh¸c nhau, víi chiÕn lîc
ph¸t triÓn kinh tÕ kh¸c nhau mµ ®Çu t ph¸t triÓn c«ng nghiÖp cã nh÷ng ®iÓm
kh¸c nhau. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ, níc ta ®· tr¶i qua nhiÒu lÇn
ph©n vïng. Tõ ®ã h×nh thµnh nªn c¸c vïng kinh tÕ träng ®iÓm ®Ó cã quy
ho¹ch ph¸t triÓn riªng cho phï hîp víi tõng vïng. Ngµy nay, níc ta cã ba
vïng kinh tÕ lín: Vïng kinh tÕ träng ®iÓm (KTT§)B¾c Bé, vïng KTT§
Trung Bé vµ vïng KTT§ phÝa Nam. Trong ®ã, vïng KTT§ B¾c Bé lµ vïng
kinh tÕ n¨ng ®éng, cã tèc ®é ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ®øng thø hai sau vïng
KTT§ phÝa Nam. Vïng cã lÞch sö ph¸t triÓn c«ng nghiÖp l©u ®êi, vµ cã nhiÒu
tiÒm n¨ng trong s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. Do ®ã, nÕu cã chiÕn lîc ®Çu t ph¸t
triÓn c«ng nghiÖp hîp lý, vïng KTT§ B¾c Bé sÏ ph¸t huy vai trß kinh tÕ chñ
®¹o cña m×nh trong nÒn kinh tÕ cña c¶ níc, c«ng nghiÖp nãi riªng vµ nÒn kinh
tÕ nãi chung cña vïng nµy cã bíc ph¸t triÓn vît bËc.
1

ChÝnh v× vËy, em ®· chän ®Ò tµi :" Mét sè vÊn ®Ò vÒ ®Çu t ph¸t triÓn
c«ng nghiÖp vïng KTT§ B¾c Bé" lµm luËn v¨n ®Ó t×m hiÓu kü h¬n vÒ t×nh
h×nh ®Çu t ph¸t triÓn c«ng nghiÖp cña mét vïng kinh tÕ quan träng cña c¶ níc.
LuËn v¨n gåm ba ch¬ng:
Ch¬ng I: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ ®Çu t ph¸t triÓn
c«ng nghiÖp vïng KTT§ B¾c Bé.

Ch¬ng II : Thùc tr¹ng ®Çu t ph¸t triÓn c«ng nghiÖp vïng
KTT§ B¾c Bé.

Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t
ph¸t triÓn c«ng nghiÖp vïng KTT§ B...
Lêi nãi ®Çu
C«ng nghiÖp mét ngµnh ®· rÊt l©u, ph¸t triÓn tõ tr×nh ®é thñ
c«ng lªn tr×nh ®é khÝ, ®éng, chç g¾n liÒn víi n«ng nghiÖp trong
khu«n khæ cña mét nÒn s¶n xuÊt nhá lÎ, cung cÊp råi t¸ch khái n«ng
nghiÖp bëi cuéc ph©n c«ng lao ®éng lín lÇn thø hai ®Ó t thµnh mét ngµnh
s¶n xuÊt ®éc lËp ph¸t triÓn cao h¬n qua c¸c giai ®o¹n hîp t¸c gi¶n ®¬n,
c«ng trêng t c«ng, c«ng xëng... Tõ khi t¸ch ra mét ngµnh ®éc lËp, c«ng
nghiÖp ®· ®ãng mét vai trß c ®¹o trong nÒn kinh quèc d©n. Ngµy nay,
mÆc dï kh«ng cßn chiÕm u thÕ tuyÖt ®èi trong c¸c nhãm ngµnh kinh tÕ (C«ng
nghiÖp, n«ng nghiÖp, dÞch vô) nhng ph¸t triÓn cña ngµnh c«ng nghiÖp vÉn
¶nh hëng nhiÒu ®Õn c¸c ngµnh kinh kh¸c toµn nÒn kinh quèc d©n.
Nh÷ng ®ãng gãp cña ngµnh c«ng nghiÖp vµo GDP vÉn rÊt lín.V× vËy, vÊn ®Ò
®Çu t ph¸t triÓn c«ng nghiÖp rÊt quan träng, kh«ng nh÷ng gãp phÇn gia t¨ng
gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña ngµnh c«ng nghiÖp cßn t¸c dông thóc ®Èy c¸c
ngµnh kinh tÕ kh¸c ph¸t triÓn theo.
Ho¹t ®éng ®Çu t ph¸t triÓn c«ng nghiÖp phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn nhiªn,
kinh tÕ - x· héi cña tõng vïng. V× vËy, ë mçi vïng kh¸c nhau, víi chiÕn lîc
ph¸t triÓn kinh kh¸c nhau ®Çu t ph¸t triÓn c«ng nghiÖp cã nh÷ng ®iÓm
kh¸c nhau. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ, níc ta ®· tr¶i qua nhiÒu lÇn
ph©n vïng. ®ã h×nh thµnh nªn c¸c vïng kinh träng ®iÓm ®Ó quy
ho¹ch ph¸t triÓn riªng cho phï hîp víi tõng vïng. Ngµy nay, níc ta ba
vïng kinh lín: Vïng kinh träng ®iÓm (KTT§)B¾c Bé, vïng KTT§
Trung vïng KTT§ phÝa Nam. Trong ®ã, vïng KTT§ B¾c lµ vïng
kinh n¨ng ®éng, tèc ®é ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ®øng t hai sau vïng
KTT§ phÝa Nam. Vïng cã lÞch ph¸t triÓn c«ng nghiÖp l©u ®êi, vµ nhiÒu
tiÒm n¨ng trong s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. Do ®ã, nÕu chiÕn lîc ®Çu t ph¸t
triÓn c«ng nghiÖp hîp lý, vïng KTT§ B¾c ph¸t huy vai trß kinh chñ
®¹o cña m×nh trong nÒn kinh tÕ cña c¶ níc, c«ng nghiÖp nãi riªng vµ nÒn kinh
tÕ nãi chung cña vïng nµy cã bíc ph¸t triÓn vît bËc.
1
ĐATN ĐẦU TƯ: ĐT phát triển CN vùng KTTĐ Bắc Bộ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐẦU TƯ: ĐT phát triển CN vùng KTTĐ Bắc Bộ - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
109 Vietnamese
ĐATN ĐẦU TƯ: ĐT phát triển CN vùng KTTĐ Bắc Bộ 9 10 623