Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐẦU TƯ: ĐT phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 104 trang   |   Lượt xem: 1207 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

Lêi më ®Çu

Níc ta lµ mét níc n«ng nghiÖp, víi gÇn 80% d©n sè sèng ë n«ng th«n.
N«ng th«n níc ta tr¶i réng suèt tõ c¸c vïng cao biªn giíi qua c¸c vïng cao
nguyªn ®Õn c¸c ®ång b»ng ch©u thæ cña c¸c dßng s«ng lín vµ ven biÓn.
N«ng th«n lµ ®Þa bµn kinh tÕ - x· héi quan träng cña ®Êt níc. C«ng cuéc ®æi
míi lµm cho “d©n giµu, níc m¹nh” kh«ng thÓ t¸ch rêi viÖc më mang ph¸t
triÓn khu vùc n«ng th«n réng lín.
Nh×n chung ®¹i bé phËn n«ng th«n níc ta cßn trong t×nh tr¹ng kÐm ph¸t
triÓn vÒ kinh tÕ- x· héi, c¬ së h¹ tÇng cßn qu¸ thiÕu thèn vµ l¹c hËu, ®iÓn
h×nh lµ giao th«ng vµ th«ng tin liªn l¹c. Giao th«ng vµ th«ng tin liªn l¹c lµ
nh©n tè quan träng hµng ®Çu ®Ó më mang s¶n xuÊt, tiÕp cËn thÞ trêng, tiÕp
thu khoa häc kü thuËt vµ më mang d©n trÝ. Thùc tr¹ng n«ng th«n ViÖt Nam
còng gièng nh n«ng th«n cña hÇu hÕt c¸c níc ®ang ph¸t triÓn vµ mét trong
nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng kinh tÕ - x· héi chËm ph¸t triÓn lµ sù
yÕu kÐm vÒ hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng, trong ®ã ®Æc biÖt ph¶i kÓ ®Õn lµ sù yÕu
kÐm cña c¬ së h¹ tÇng giao th«ng.
HiÖn nay, viÖc ®Çu t ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng giao th«ng cho n«ng th«n
khã kh¨n nhÊt lµ lµm thÕ nµo ®Ó cã vèn?. NhËn thøc ®îc tÝnh cÊp thiÕt cña
vÊn ®Ò nµy, trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i Ban Tæng hîp (ViÖn ChiÕn lîc - Bé
KÕ ho¹ch vµ ®Çu t), t«i ®· chän ®Ò tµi “ Mét sè gi¶i ph¸p thóc ®Èy ®Çu t
ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng giao th«ng n«ng th«n ViÖt Nam tõ nay ®Õn n¨m
2010” ®Ó nghiªn cøu lµm B¸o c¸o Chuyªn ®Ò thùc tËp cña m×nh.
Môc tiªu cña ®Ò tµi lµ nghiªn cøu nh÷ng khã kh¨n, thuËn lîi t¸c ®éng
®Õn qu¸ tr×nh ®Çu t, thùc tr¹ng huy ®éng vµ sö dông vèn ®Çu t, tõ ®ã ®a ra
gi¶i ph¸p thÝch hîp nh»m thóc ®Èy vèn ®Çu t ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng giao
th«ng n«ng th«n níc ta trong thêi gian tíi.
Sinh viªn: §ç Xu©n NghÜa

1

Líp KÕ ho¹ch 41B

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

Néi dung cña ®Ò tµi ®îc kÕt cÊu lµm ba ch¬ng:
Ch¬ng I: C¬ së lý luËn vÒ ®Çu t ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng giao th«ng n«ng
th«n.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng huy ®«ng vµ sö dung vèn ®Çu t ph¸t triÓn c¬ së h¹
tÇng giao th«ng n«ng th«n
Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao ®Çu t ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng giao
th«ng n«ng th«n ViÖt Nam tõ nay ®Õn n¨m 2010.
T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n: ThÇy gi¸o Th.s Lª Quang C¶nh, Th.s
NguyÔn Hång Hµ cïng c¸c c« chó trong Ban Tæng hîp ®· gióp t«i hoµn
thµnh ®Ò tµi nµy. Do ®Ò tµi ®Ò cËp ®Õn mét vÊn ®Ò rÊt réng lín nªn trong qu¸
tr×nh nghiªn cøu kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, t«i xin ®îc sù gãp ý cña
c¸c thÇy c« cïng c¸c c¸n bé trong ban Tæng hîp ®Ó...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu

 !"#$%&' "#$
 (&)*")+%, -."/0%1
)2%3*456' 7.)89 )-
$: ;<31"="
13 >
? );%@/$?;3A"
1B3*456C;/' "* ;@ )1
?$&;D$&;
' 7) )15 8*@2=*
 3$73E @FG>;H
I. *")"1$
J (&K)*?;3*456@"1>
(* 3ABC;$)L)M%31)*>(*
3A.C;$
N() "1C;$$
3L3O8*$)1LP@Q)RF8*.
8)B($' "?>@;SG-RTH9*R4S
U*$;) V)67)B Mét sè gi¶i ph¸p thóc ®Èy ®Çu t
ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng giao th«ng n«ng th«n ViÖt Nam tõ nay ®Õn n¨m
2010 )1&Q S"$"$9 (&)B>@.?
WX& .)B&Q J3L3O @R")
)*' "?) >; ()YX) !)L)
"FR,Z)[() "1C;$
$=
Sinh viªn: §ç Xu©n NghÜa Líp KÕ ho¹ch 41B
\
ĐATN ĐẦU TƯ: ĐT phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐẦU TƯ: ĐT phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
104 Vietnamese
ĐATN ĐẦU TƯ: ĐT phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn 9 10 602