Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐẦU TƯ: ĐT phát triển nghành Thuỷ sản VN

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 1171 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

Më ®Çu

NÒn kinh tÕ ViÖt Nam sau h¬n 10 n¨m ®æi míi ®· cã nh÷ng thay ®æi
®¸ng kÓ, ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tu næi bËt. NhiÒu c«ng tr×nh quan träng cña nÌn
kinh tÕ ®· ®îc triÓn khai vµ hoµn thµnh gãp phÇn t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt cña
nhiÒu ngµnh kinh tÕ. Trong n«ng nghiÖp, ®· hoµn thµnh ®îc hÖ thèng thuû lîi
kh¸ hoµn chØnh phôc vô ngµy cµng tèt h¬n sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ nãi
chung vµ c«ng nghiÖp nãi riªng. Trong lÜnh vùc c«ng nghiÖp, gi¸ trÞ s¶n xuÊt
c«ng nghiÖp gi÷a ®îc møc t¨ng trëng cao, æn ®Þnh liªn tôc t¨ng b×nh qu©n
hµng n¨m tõ 10-13%, tr×nh ®é c«ng nghÖ ®îc n©ng cao, tiÕp nhËn ®îc víi
c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµ b¾t ®Çu cã sù g¾n bã víi n«ng nghiÖp. C¬ së h¹ tÇng
giao th«ng vËn t¶i còng ®îc ph¸t triÓn s©u réng vµ toµn diÖn. HÖ thèng gi¸o
dôc cã nh÷ng bíc tiÕn ®¸ng kÓ, qui m« ®µo t¹o ngµy cµng më réng.
Riªng ®èi víi ngµnh Thuû s¶n, mét ngµnh xuÊt ph¸t tõ NghÒ c¸ Nh©n
d©n tr¶i qua mét thêi gian dµi khã kh¨n, trong nh÷ng n¨m ®æi míi còng ®·
t×m ra híng ®i thÝch hîp vµ chuyÓn m×nh ®øng dËy. Sau thêi kú sa sót 19751980 do thiÕu nhiªn liÖu, phô tïng thay thÕ, thiÕu thèn l¬ng thùc chu ng d©n
®i biÓn, sang n¨m 1981, nghÞ quyÕt Trung ¬ng lÇn thø IV kho¸ 4 ®· b¾t ®µu
cëi trãi, ngµnh Thuû s¶n lµ mét trong nh÷ng ngµnh ®Çu tiªn ®îc Nhµ níc cho
phÐp ¸p dông m« h×nh “tù c©n ®èi, tù trang tr¶i “ ®îc phÐp xuÊt khÈu tù do
s¶n phÈm ®Þ mäi thÞ trêng, ®îc sö dông ngo¹i tÖ tõ xuÊt khÈu vµ lÊy l·i tõ
kh©u nhËp khÈu bï cho lç cña xuÊt khÈu, nhê ®ã ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn s«i
®éng, ngµnh thuû s¶n kh«ng ngõng t¨ng trëng, ph¸t triÓn cã hiÖu qu¶ vµ ®îc
më réng theo con ®êng hiÖn ®¹i ho¸ phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña níc ta. NhÞp
dé t¨ng trëng trung b×nh cña ngµnh thuû s¶n hµnh n¨m lµ 7%. Thêi k× 19951997 lµ thêi kú cã bíc ngoÆt ®èi víi ngµnh thuû s¶n ViÖt Nam, nh×n chung
ngµnh vÉn ph¸t triÓn nhng hiÖu suÊt ph¸t triÓn ®ang cã chiÒu híng gi¶m sót.
Nguyªn nh©n cña t×nh tr¹ng nµy do nhiÒu vÊn ®Ò nhng tùu chung l¹i lµ do
qu¶n lý Nhµ níc cha tèt, c¸c ho¹t ®éng cña ngµnh kh«ng ®em l¹i hiÖu qu¶
cao. N¨m 2000 võa qua ngµnh ®· ®¹t ®îc møc kim ngh¹ch xuÊt khÈu lµ 1 tû
USD ®¸nh dÊu sù ph¸t triÓn trë l¹i. §Ó duy tr× kÕt qu¶ nµy cÇn h¹n chÕ khuyÕt
®iÓm cò b»ng c¸ch n¾m v÷ng thùc tr¹ng vµ yªu cÇu ph¸t triÓn cña ngµnh ®Ó
cã bíc ®Çu t ®óng ®¾n duy tr× vµ ph¸t huy thµnh qu¶ trªn.`
Qua thêi gian thùc tËp ë Vô Tæng Hîp Kinh TÕ Quèc D©n - Bé KÕ
Ho¹ch vµ §Çu T vµ sau khi ®äc s¸ch b¸o vµ tµi liÖu nghiªn cøu, em ®· chän
®Ò tµi “Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p ®Çu t ph¸t triÓn ngµnh Thuû S¶...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Më ®Çu
NÒn kinh ViÖt Nam sau h¬n 10 n¨m ®æi míi ®· nh÷ng thay ®æi
®¸ng kÓ, ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tu næi bËt. NhiÒu c«ng tr×nh quan träng cña nÌn
kinh ®· ®îc triÓn khai vµ hoµn thµnh gãp phÇn t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt cña
nhiÒu ngµnh kinh tÕ. Trong n«ng nghiÖp, ®· hoµn thµnh ®îc hÖ thèng thuû lîi
kh¸ hoµn chØnh phôc ngµy cµng tèt h¬n nghiÖp ph¸t triÓn kinh nãi
chung c«ng nghiÖp nãi riªng. Trong lÜnh vùc c«ng nghiÖp, gi¸ trÞ s¶n xuÊt
c«ng nghiÖp gi÷a ®îc møc t¨ng trëng cao, æn ®Þnh liªn tôc t¨ng b×nh qu©n
hµng n¨m 10-13%, tr×nh ®é c«ng nghÖ ®îc n©ng cao, tiÕp nhËn ®îc víi
c«ng nghÖ hiÖn ®¹i b¾t ®Çu cã g¾n víi n«ng nghiÖp. tÇng
giao th«ng vËn t¶i còng ®îc ph¸t triÓn s©u réng toµn diÖn. thèng gi¸o
dôc cã nh÷ng bíc tiÕn ®¸ng kÓ, qui m« ®µo t¹o ngµy cµng më réng.
Riªng ®èi víi ngµnh Thuû s¶n, mét ngµnh xuÊt ph¸t NghÒ c¸ Nh©n
d©n tr¶i qua mét thêi gian dµi khã kh¨n, trong nh÷ng n¨m ®æi míi còng ®·
t×m ra híng ®i thÝch hîp chuyÓn m×nh ®øng dËy. Sau thêi sa sót 1975-
1980 do thiÕu nhiªn liÖu, phô tïng thay thÕ, thiÕu thèn l¬ng thùc chu ng d©n
®i biÓn, sang n¨m 1981, nghÞ quyÕt Trung ¬ng lÇn thø IV kho¸ 4 ®· b¾t ®µu
cëi trãi, ngµnh Thuû s¶nt trong nh÷ng ngµnh ®Çu tiªn ®îc Nhµ níc cho
phÐp ¸p dông h×nh “tù c©n ®èi, trang tr¶i ®îc phÐp xuÊt khÈu do
s¶n phÈm ®Þ mäi thÞ trêng, ®îc dông ngo¹i xuÊt khÈu vµ lÊy l·i
kh©u nhËp khÈu bï cho lç cña xuÊt khÈu, nhê ®ã ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn s«i
®éng, ngµnh thuû s¶n kh«ng ngõng t¨ng trëng, ph¸t triÓn cã hiÖu qu¶ vµ ®îc
réng theo con ®êng hiÖn ®¹i ho¸ phï p víi ®iÒu kiÖn cña níc ta. NhÞp
t¨ng trëng trung b×nh cña ngµnh thuû s¶n hµnh n¨m 7%. Thêi 1995-
1997 thêi bíc ngoÆt ®èi víi ngµnh thuû s¶n ViÖt Nam, nh×n chung
ngµnh vÉn ph¸t triÓn nhng hiÖu suÊt ph¸t triÓn ®ang chiÒu híng gi¶m sót.
Nguyªn nh©n cña t×nh tr¹ng nµy do nhiÒu vÊn ®Ò nhng tùu chung l¹i lµ do
qu¶n Nhµ níc cha tèt, c ho¹t ®éng cña ngµnh kh«ng ®em l¹i hiÖu qu¶
cao. N¨m 2000 võa qua ngµnh ®· ®¹t ®îc møc kim ngh¹ch xuÊt khÈu lµ 1
USD ®¸nh dÊu sù ph¸t triÓn trë l¹i. §Ó duy tkÕt qu¶ nµy cÇn h¹n ckhuyÕt
®iÓm b»ng c¸ch n¾m v÷ng thùc tr¹ng yªu cÇu ph¸t triÓn cña ngµnh ®Ó
cã bíc ®Çu t ®óng ®¾n duy tr× vµ ph¸t huy thµnh qu¶ trªn.`
Qua thêi gian thùc tËp ë Tæng Hîp Kinh Quèc D©n -
Ho¹ch vµ §Çu T sau khi ®äc s¸ch b¸o tµi liÖu nghiªn cøu, em ®· chän
®Ò tµi Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p ®Çu t ph¸t triÓn ngµnh Thuû n ViÖt Nam
Vò V©n Hµ - KT§T - 39
ĐATN ĐẦU TƯ: ĐT phát triển nghành Thuỷ sản VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐẦU TƯ: ĐT phát triển nghành Thuỷ sản VN - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
ĐATN ĐẦU TƯ: ĐT phát triển nghành Thuỷ sản VN 9 10 569