Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐẦU TƯ: ĐT trực tiếp của EU vào VN

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 99 trang   |   Lượt xem: 1574 lần   |   Lượt tải: 1 lần
®¹i häc kinh tÕ quèc d©n

LuËn v¨n tèt

nghiÖp

lêi më ®Çu
Sau khi chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn
kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý vÜ m« cña
nhµ níc ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®· cã nh÷ng bíc ph¸t
triÓn m¹nh mÏ. §Çu t trùc tiÕp níc ngoµi t¨ng nhanh hoµ nhËp víi nÒn kinh tÕ
toµn cÇu ®ang tiÕn theo híng héi nhËp ë møc ®é cao. §Õn hÕt th¸ng 3 n¨m 2000
trªn c¶ níc cã 2.405 dù ¸n cßn hiÖu lùc, vèn ®¨ng ký trªn 35,959 tØ USD vµ vèn
thùc hiÖn ®¹t trªn 16 tØ USD. Vèn ®Çu t níc ngoµi t¨ng nhanh qua c¸c n¨m: NÕu
nh thêi kú 1991 - 1995 chiÕm 24,44% tõ 1996 ®Õn nay chiÕm kho¶ng 23,92%
tæng vèn ®Çu t x· héi, ®ãng gãp ®¸ng kÓ vµo t¨ng trëng kinh tÕ vµ lµ nguån bï
®¾p quan träng cho th©m hôt c¸n c©n v·ng lai, gãp phÇn c¶i thiÖn c¸n c©n thanh
to¸n quèc tÕ. NhÞp ®é t¨ng trëng tæng s¶n phÈm quèc néi (GDP) ®¹t ë møc t¬ng
®èi cao: Tõ n¨m 1992-1997 tèc ®é t¨ng trëng b×nh qu©n lµ 8,5%, n¨m 1997 lµ
8,2%, n¨m 1998 gi¶m ®ét ngét xuèng cßn 5,8%, n¨m 1999 gi¶m chØ cßn 4,8%,
môc tiªu n¨m 2000 lµ 5,5%-6% nhng qua tõng quý ®· vît chØ tiªu vµ c¶ n¨m ®¹t
sÊp xØ 6,7%. L¹m ph¸t gi¶m liªn tôc tõ ba con sè xuèng cßn mét con sè hiÖn nay.
Cïng víi sù më cöa cña nÒn kinh tÕ, c¸c quan hÖ th¬ng m¹i quèc tÕ còng ngµy
cµng ®îc më réng, ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ còng ngµy mét gia t¨ng.
NÕu nh kim ng¹ch xuÊt khÈu n¨m 1999 ®¹t 11,523 tû USD vµ kim ng¹ch nhËp
khÈu ®¹t 11,636 tû USD th× sang n¨m 2000 kim ng¹ch xuÊt khÈu ®· ®¹t 14,3 tû
USD t¨ng 24,1% vµ kim ng¹ch nhËp khÈu ®¹t 15,2 tû USD t¨ng 30,63% so víi
n¨m 1999.
Do ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu t¨ng nhanh nªn nhu cÇu b¶o hiÓm ®èi víi hµng
ho¸ xuÊt nhËp khÈu ngµy cµng lín vµ do ho¹t ®éng b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp
khÈu ®· trë thµnh tËp qu¸n trong ho¹t ®éng ngo¹i th¬ng nªn nghiÖp vô nµy vÉn lµ
nghiÖp vô quan träng trong ho¹t ®éng kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp b¶o
hiÓm. MÆt kh¸c, trao ®æi bu«n b¸n hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu hiÖn nay vÉn ®îc vËn
chuyÓn chñ yÕu b»ng ®êng biÓn (kho¶ng 80% khèi lîng hµng ho¸) do u ®iÓm cña
lo¹i h×nh vËn chuyÓn nµy. V× vËy, viÖc ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn c¸c vÊn ®Ò vÒ
nghiÖp vô b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®êng biÓn lµ mét
yªu cÇu quan träng trong sù ph¸t triÓn cña mçi doanh nghiÖp b¶o hiÓm nãi riªng
vµ trong toµn ngµnh b¶o hiÓm nãi chung, nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn thÞ trêng trong níc vµ quèc tÕ cã sù c¹nh tranh gay g¾t nh hiÖn nay.
NghiÖp vô b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®êng biÓn ®îc ra ®êi, ...
®¹i häc kinh tÕ quèc d©n LuËn v¨n tèt
nghiÖp
lêi më ®Çu
Sau khi chuyÓn ®æi nÒn kinh chÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn
kinh nhiÒu thµnh phÇn vËn ®éng theo chÕ thÞ trêng qu¶n cña
nhµ níc ®Þnh híng héi chñ nghÜa, nÒn kinh ViÖt Nam ®· nh÷ng bíc ph¸t
triÓn m¹nh mÏ. §Çu t trùc tiÕp níc ngoµi t¨ng nhanh h nhËp víi nÒn kinh
toµn cÇu ®ang tiÕn theo híng héi nhËp ë møc ®é cao. §Õn hÕt th¸ng 3 n¨m 2000
trªn níc 2.405 ¸n cßn hiÖu lùc, vèn ®¨ng ký trªn 35,959 USD vèn
thùc hiÖn ®¹t trªn 16 USD. Vèn ®Çu t níc ngoµi t¨ng nhanh qua c¸c n¨m: NÕu
nh thêi 1991 - 1995 chiÕm 24,44% 1996 ®Õn nay chiÕm kho¶ng 23,92%
tæng vèn ®Çu t héi, ®ãng p ®¸ng o t¨ng trëng kinh vµ nguån bï
®¾p quan träng cho th©m hôt c¸n n v·ng lai, gãp phÇn i thiÖn c¸n n thanh
to¸n quèc . NhÞp ®é t¨ng trëng tæng s¶n phÈm quèc néi (GDP) ®¹t ë møc t¬ng
®èi cao: n¨m 1992-1997 tèc ®é t¨ng trëng b×nh qu©n 8,5%, n¨m 1997 lµ
8,2%, m 1998 gi¶m ®ét ngét xuèng cßn 5,8%, n¨m 1999 gi¶m chØ cßn 4,8%,
môc tiªu n¨m 2000 lµ 5,5%-6% nhng qua tõng quý ®· vît chØ tiªu n¨m ®¹t
sÊp xØ 6,7%. L¹m ph¸t gi¶m liªn tôc tõ ba con sè xuèng cßn mét con sè hiÖn nay.
Cïng i më cöa cña nÒn kinh tÕ, c¸c quan th¬ngi quèc ng ngµy
cµng ®îc ng, ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ còng ngµy mét gia t¨ng.
NÕu nh kim ng¹ch xuÊt khÈu n¨m 1999 ®¹t 11,523 USD kim ng¹ch nhËp
khÈu ®¹t 11,636 USD th× sang n¨m 2000 kim ng¹ch xuÊt khÈu ®· ®¹t 14,3
USD t¨ng 24,1% kim ng¹ch nhËp khÈu ®¹t 15,2 USD t¨ng 30,63% so víi
n¨m 1999.
Do ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu t¨ng nhanh nªn nhu cÇu b¶o hiÓm ®èi víi hµng
ho¸ xuÊt nhËp khÈu ngµy cµng lín do ho¹t ®éng b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp
khÈu ®· trë thµnh tËp qu¸n trong ho¹t ®éng ngo¹i th¬ng nªn nghiÖp vô nµy vÉn
nghiÖp quan träng trong ho¹t ®éng kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp o
hiÓm. MÆt kh¸c, trao ®æi bu«n b¸n hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu hiÖn nay vÉn ®îc vËn
chuyÓn chñ yÕu b»ng ®êng biÓn (kho¶ng 80% khèi lîng hµng ho¸) do u ®iÓm cña
lo¹i h×nh vËn chuyÓn nµy. vËy, viÖc ph¸t triÓn hoµn thiÖn c¸c vÊn ®Ò
nghiÖp b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®êng biÓn lµ mét
yªu cÇu quan träng trong ph¸t triÓn cña i doanh nghiÖp b¶o hiÓm nãi riªng
vµ trong toµn ngµnh b¶o hiÓm nãi chung, nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn thÞ trêng trong n-
íc vµ quèc tÕ cã sù c¹nh tranh gay g¾t nh hiÖn nay.
NghiÖp vô b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®êng biÓn ®-
îc ra ®êi, triÓn khai rÊt sím rÊt ph¸t triÓn ë nhiÒu níc trªn tgiíi. Song ë
ViÖt Nam hiÖn nay khi triÓn khai nghiÖp b¶o hiÓm nµy cßn gÆp rÊt nhiÒu khã
kh¨n nhiÒu vÊn ®Ò ®Æt ra cÇn ph¶i gi¶i quyÕt ®Æc biÖt vÊn ®Ò n©ng cao
hiÖu qu¶ kinh doanh nghiÖp vô. VËy lµm thÕ nµo ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò ®ã ?
bïi v¨n khoa bé m«n bo hiÓm
1
ĐATN ĐẦU TƯ: ĐT trực tiếp của EU vào VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐẦU TƯ: ĐT trực tiếp của EU vào VN - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
99 Vietnamese
ĐATN ĐẦU TƯ: ĐT trực tiếp của EU vào VN 9 10 146