Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐẦU TƯ: ĐT vào nhà ở cho người có thu nhập thấp

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 106 trang   |   Lượt xem: 1107 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

Lêi nãi ®Çu
Nhµ ë lµ mét tµi s¶n cã gi¸ trÞ ®Æc biÖt ®èi víi ®êi sèng mçi con
ngêi, mçi gia ®×nh. Nhµ ë còng lµ mét bé phËn quan träng cÊu thµnh nªn bÊt
®éng s¶n, lµ mét trong c¸c lÜnh vùc lu«n lu«n giµnh ®îc sù quan t©m lín nhÊt
vµ sù quan t©m hµng ®Çu cña x· héi . Nhµ ë lµ mét trong nh÷ng nhu cÇu c¬
b¶n kh«ng thÓ thiÕu cña mçi con ngêi, mçi gia ®×nh vµ x· héi .
ë níc ta, cïng víi qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ trêng th× nhu cÇu nhµ ë ®ang diÔn ra ngµy cµng s«i ®éng vµ nhµ ë ®· trë thµnh
mét trong nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc nhÊt ®ang ®îc sù quan t©m cña §¶ng vµ Nhµ
níc. Tõ h¬n 10 n¨m nay, cïng víi c«ng cuéc ®æi míi, chñ tr¬ng vµ chÝnh
s¸ch cña §¶ng vµ nhµ níc ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho mäi ngêi cã thÓ
x©y dùng nhµ ë, ®· ®îc triÓn khai ë hÇu hÕt c¸c tØnh trong c¶ níc. Tuy nhiªn,
viÖc ch¨m lo, t¹o ®iÒu kiÖn cho ngêi thu nhËp thÊp ®Ó hä cã ®îc nhµ ë vÉn lµ
bµi to¸n hÕt søc khã kh¨n. VÊn ®Ò ®¸p øng ®Êy ®ñ nhu cÇu nhµ ë cho mét ®«
thÞ ®ang ®Æt ra cho c¸c nhµ qu¶n lý ®« thÞ ph¶i ®øng tríc nh÷ng thö th¸ch,
nh÷ng khã kh¨n phøc t¹p . NhiÒu hiÖn tîng x· héi phøc t¹p ®· n¶y sinh trong
lÜnh vùc nhµ ë: ViÖc lµm, thu nhËp, lèi sèng, tÖ n¹n x· héi … Nh÷ng hiÖn t îng
®ã g©y kh«ng Ýt khã kh¨n trong vÊn ®Ò qu¶n lý ®« thÞ.
Thùc tÕ c¸c níc cho thÊy r»ng, ®Ó ®Èy nhanh tèc ®é ®« thÞ ho¸
cïng víi qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc th× vÊn ®Ò nhµ ë ®Æc
biÖt lµ nhµ ë cho nh÷ng ngêi cã møc thu nhËp thÊp ph¶i ®îc gi¶i quyÕt ®óng
®¾n kÞp thêi. ë níc ta, trong nh÷ng n¨m qua §¶ng vµ nhµ níc ®· cè g¾ng quan
t©m, ch¨m lo, t¹o ®iÒu kiÖn tõng bíc ®¸p øng yªu cÇu bøc xóc vÒ nhµ ë cho
ngêi cã thu nhËp thÊp, nhiÒu ch¬ng tr×nh, dù ¸n ®Òu ®Ò cËp ®Õn ph¸t triÓn nhµ
ë cho ngêi cã thu nhËp thÊp vµ ®îc x¸c ®Þnh lµ vÊn ®Ò u tiªn.
Tuy nhiªn vÊn ®Ò nhµ ë lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc phøc t¹p vµ rÊt nh¹y
c¶m, nªn trong thùc tÕ nã n¶y sinh rÊt nhiÒu vÊn ®Ò cÇn ®îc gi¶i quyÕt. §Ó gãp
phÇn gi¶i quyÕt nhµ ë cho ngêi cã thu nhËp thÊp , em ®· ®i vµo nghiªn cøu ®Ò

§ç Mü Linh – Líp Kinh TÕ §Çu T 41C – Trêng §H KTQD

1

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
tµi “ Thùc tr¹ng vµ mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t vµo nhµ ë cho
ngêi cã thu nhËp thÊp ’’. Trªn c¬ së ®ã em ®a ra mét vµi gi¶i ph¸p víi hy
väng sÏ gãp phÇn nhá bÐ cña m×nh vµo qu¸ tr×nh hoµn thiÖn chÝnh s¸ch vÒ nhµ
ë cña Nhµ níc. Tuy nhiªn víi thêi gian, tr×nh ®é vµ lîng kiÕn thøc cã h¹n, cho
nªn trong khi nghiªn cøu còng kh«ng thÓ thiÕu nh÷ng yÕu kÐm víng m¾c. V×
vËy em rÊt mong cã ®îc nh÷ng ý kiÕn ®ãn...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
Nhµ ë mét tµi s¶n gi¸ trÞ ®Æc biÖt ®èi víi ®êi sèng mçi con
ngêi, mçi gia ®×nh. Nhµ ë còng mét phËn quan träng cÊu thµnh nªn bÊt
®éng s¶n, mét trong c¸c lÜnh vùc lu«n lu«n giµnh ®îc quan t©m lín nhÊt
quan t©m hµng ®Çu cña héi . Nhµ ë lµ mét trong nh÷ng nhu cÇu c¬
b¶n kh«ng thÓ thiÕu cña mçi con ngêi, mçi gia ®×nh vµ x· héi .
ë níc ta, cïng víi qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr-
êng th× nhu cÇu nhµ ë ®ang diÔn ra ngµy cµng s«i ®éng nhµ ë ®· trë thµnh
mét trong nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc nhÊt ®ang ®îc sù quan t©m cña §¶ng vµ Nhµ
níc. h¬n 10 n¨m nay, cïng víi c«ng cuéc ®æi míi, chñ tr¬ng chÝnh
s¸ch cña §¶ng nhµ níc ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho mäi ngêi cã thÓ
x©y dùng nhµ ë, ®· ®îc triÓn khai ë hÇu hÕt c¸c tØnh trong níc. Tuy nhiªn,
viÖc ch¨m lo, t¹o ®iÒu kiÖn cho ngêi thu nhËp thÊp ®Ó ®îc nhµ ë vÉn
bµi to¸n hÕt søc khã kh¨n. VÊn ®Ò ®¸p øng ®Êy ®ñ nhu cÇu nhµ ë cho mét ®«
thÞ ®ang ®Æt ra cho c¸c nhµ qu¶n ®« thÞ ph¶i ®øng tríc nh÷ng thö th¸ch,
nh÷ng khã kh¨n phøc t¹p . NhiÒu hiÖn tîng héi phøc t¹p ®· n¶y sinh trong
lÜnh vùc nhµ ë: ViÖc lµm, thu nhËp, lèi sèng,n¹n x· héi Nh÷ng hiÖn t îng
®ã g©y kh«ng Ýt khã kh¨n trong vÊn ®Ò qu¶n lý ®« thÞ.
Thùc c¸c níc cho thÊy r»ng, ®Ó ®Èy nhanh tèc ®é ®« thÞ ho¸
cïng víi qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc tvÊn ®Ò nhµ ë ®Æc
biÖt nhµ ë cho nh÷ng ngêi møc thu nhËp thÊp ph¶i ®îc gi¶i quyÕt ®óng
®¾n kÞp thêi. ë níc ta, trong nh÷ng n¨m qua §¶ng vµ nhµ níc ®· cè g¾ng quan
t©m, ch¨m lo, t¹o ®iÒu kiÖn tõng bíc ®¸p øng yªu cÇu bøc xóc nhµ ë cho
ngêi thu nhËp thÊp, nhiÒu ch¬ng tr×nh, ¸n ®Òu ®Ò cËp ®Õn ph¸t triÓn nhµ
ë cho ngêi cã thu nhËp thÊp vµ ®îc x¸c ®Þnh lµ vÊn ®Ò u tiªn.
Tuy nhiªn vÊn ®Ò nhµ ë mét vÊn ®Ò hÕt søc phøc t¹p rÊt nh¹y
c¶m, nªn trong thùc tÕ nã n¶y sinh rÊt nhiÒu vÊn ®Ò cÇn ®îc gi¶i quyÕt. §Ó gãp
phÇn gi¶i quyÕt nhµ ë cho ngêi thu nhËp thÊp , em ®· ®i vµo nghiªn cøu ®Ò
§ç Mü Linh – Líp Kinh TÕ §Çu T 41C – Trêng §H KTQD
1
ĐATN ĐẦU TƯ: ĐT vào nhà ở cho người có thu nhập thấp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐẦU TƯ: ĐT vào nhà ở cho người có thu nhập thấp - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
106 Vietnamese
ĐATN ĐẦU TƯ: ĐT vào nhà ở cho người có thu nhập thấp 9 10 690