Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐẦU TƯ: FDI

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 1255 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trêng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n
Bé m«n Kinh tÕ §Çu t



Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
§Ò tµi: §Çu t trùc tiÕp níc ngoµi cña Nies vµo ViÖt Nam

Gi¸o viªn híng dÉn : ThÇy NguyÔn Hång Minh
Sinh viªn

: Tr¬ng B¸ §«ng

Líp

: Kinh tÕ §Çu t 41C
Sinh viªn : vò trung dòng
Líp
: t®h 2- k44

Hµ Néi -3/2003

Lêi nãi ®Çu
§Çu t trùc tiÕp níc ngoµi hiÖn nay ®ang diÔn ra trªn quy m« toµn cÇu víi khèi lîng
vµ nhÞp ®é chu chuyÓn ngµy cµng lín. Bªn c¹nh viÖc ph¸t huy nguån lùc trong níc,
tËn dông vèn ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi ®îc coi lµ mét sù th«ng minh ®Ó rót ng¾n thêi
gian tÝch lòy vèn ban ®Çu, t¹o nªn tiÒn ®Ò v÷ng ch¾c, cho ph¸t triÓn kinh tÕ, ®Æc biÖt
®èi víi c¸c quèc gia ®ang ph¸t triÓn. ChÝnh v× lÏ ®ã mµ FDI ®îc coi nh “chiÕc ch×a
khãa vµng” ®Ó më ra c¸nh cöa thÞnh vîng cho c¸c quèc gia.
ViÖt Nam còng kh«ng thÓ ®øng ngoµi tríc luång xo¸y cña sù vËn ®éng kinh tÕ thÕ
giíi ®ang diÔn ra tõng ngµy, tõng giê nµy. LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam ban
hµnh n¨m 1987 ®¸nh dÊu bíc khëi ®Çu qu¸ tr×nh më cöa nÒn kinh tÕ, ®a d¹ng hãa,
®a ph¬ng hãa c¸c quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i, kÕt hîp chÆt chÏ viÖc ph¸t huy cã hiÖu
qu¶ c¸c nguån lùc trong níc víi viÖc thu hót tèi ®a c¸c nguån lùc bªn ngoµi cho
chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ.
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, tèc ®é thu hót FDI cña ViÖt Nam ®· gi¶m xuèng mét
c¸ch ®¸ng lo ng¹i, mét trong nh÷ng nguyªn nh©n c¬ b¶n cña hiÖn tîng nµy lµ cuéc
khñng ho¶ng kinh tÕ khu vùc ®· lµm cho tèc ®é ®Çu t cña c¸c níc NIEs §«ng ¸ vµo
ViÖt Nam gi¶m xuèng ®¸ng kÓ. Ngay tõ nh÷ng n¨m ®Çu cña qu¸ tr×nh thùc hiÖn thu
hót FDI, c¸c níc vµ l·nh thæ NIEs lµ nh÷ng ®èi t¸c ®Çu t m¹nh nhÊt c¶ vÒ sè dù ¸n
®Çu t còng nh vÒ quy m« vèn ®Çu t trong sè 72 níc l·nh thæ ®Çu t vµo ViÖt Nam. Sù
gi¶m sót ®Çu t trùc tiÕp cña NIEs ®· cã t¸c ®éng xÊu ®Õn qu¸ tr×nh thu hót vµ sö
dông vèn FDI t¹i ViÖt Nam, n¨m 2002 c¸c nÒn kinh tÕ nãi chung ®· phÇn nµo phôc
håi trë l¹i, do ®ã ViÖt Nam cÇn ph¶i cã c¸c gi¶i ph¸p ®Ó tiÕp tôc thu hót ®Çu t nhiÒu
h¬n n÷a cña c¸c níc nµy.

Ch¬ng 1: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ ®Çu t níc ngoµi
I. §Çu t vµ ®Çu t níc ngoµi.
1. Kh¸i niÖm.
Cho ®Õn nay, ®Çu t kh«ng ph¶i lµ mét kh¸i niÖm míi ®èi víi nhiÒu ngêi, nhÊt lµ ®èi
víi nh÷ng ngêi ho¹t ®éng trong c¸c lÜnh vùc kinh tÕ – x· héi. Tuy nhiªn, thuËt ng÷
nµy l¹i ®îc hiÓu rÈt kh¸c nhau. Cã ngêi cho r»ng ®Çu t lµ ph¶i bá mét c¸i g× ®ã vµo
mét viÖc nhÊt ®Þnh ®Ó thu l¹i mét lîi Ých trong t¬ng lai. Nhng còng cã ngêi l¹i quan
niÖm ®Çu t lµ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó thu lîi nhuËn. ThËm chÝ thuËt
ng÷ nµy thên...
Trêng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n
Bé m«n Kinh tÕ §Çu t

Sinh viªn : vò trung dòng
Líp : t®h 2- k44
Hµ Néi -3/2003
Gi¸o viªn híng dÉn
:
ThÇy NguyÔn Hång Minh
Sinh viªn :
Tr¬ng B¸ §«ng
Líp
:
Kinh tÕ §Çu t 41C
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
§Ò tµi: §Çu t trùc tiÕp níc ngoµi cña Nies vµo ViÖt Nam
ĐATN ĐẦU TƯ: FDI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐẦU TƯ: FDI - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
ĐATN ĐẦU TƯ: FDI 9 10 892