Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐẦU TƯ: Nâng cao khả năng thắng thầu tại cty XD CTGT

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 1258 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ....

NguyÔn ThÞ Xu©n Thñy

Lêi më ®Çu
ThuËt ng÷ “ ®Êu thÇu” ®· trë nªn quen thuéc trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ë
ViÖt Nam mÆc dï nã ®· ®îc xuÊt hiÖn tõ l©u trªn thÕ giíi. Tríc ®©y, khi nÒn
kinh tÕ cßn ë bao cÊp, ngêi s¶n xuÊt vµ b¸n nh÷ng g× m×nh cã vµ kh«ng quan
t©m ®Õn nhu cÇu cña ngêi mua, do ®ã ngêi mua kh«ng cã quyÒn lùa chän cho
m×nh nh÷ng hµng ho¸ phï hîp. ChØ ®Õn khi chuyÓn dÇn sang kinh tÕ thÞ trêng
th× tÝnh c¹nh tranh xuÊt hiÖn, kh¸i niÖm ®Êu thÇu còng dÇn dÇn h×nh thµnh vµ
®îc chÊp nhËn nh mét ®iÒu tÊt yÕu.
Trong x©y dùng cã rÊt nhiÒu vÊn ®Ò cÇn ph¶i quan t©m, song ®Ó tån t¹i vµ
ph¸t triÓn trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, viÖc th¾ng thÇu lµ rÊt quan träng ®èi víi
c¸c c«ng ty. HiÖn nay, C«ng ty C«ng tr×nh giao th«ng 208 ®· nhËn thøc ®îc
vai trß to lín cña ®Êu thÇu. Trong qu¸ t×nh tham dù ®Êu thÇu c¸c c«ng tr×nh,
c«ng ty ®· ®¹t ®îc mét sè thµnh tùu ®¸ng khÝch lÖ, song bªn c¹nh ®ã vÉn cßn
mét sè tån t¹i ¶nh hëng ®Õn kÕt qu¶ ®Êu thÇu cña c«ng ty. ChÝnh v× vËy, em ®·
chän ®Ò tµi “ Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cña
C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 208” lµm luËn v¨n tèt nghiÖp víi mong muèn
®ãng gãp kiÕn nhá vµo qu¸ tr×nh hoµn thiÖn ho¹t ®éng ®Êu thÇu cña C«ng ty.
Néi dung cña luËn v¨n gåm 3 phÇn:
- Ch¬ng I: Tæng quan chung vÒ ®Êu thÇu vµ ®Êu thÇu x©y l¾p.
- Ch¬ng II: Thùc tr¹ng ®Êu thÇu x©y l¾p ë c«ng ty C«ng tr×nh giao th«ng
208 giai ®o¹n 2000 - 2003.
- Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng th¾ng
thÇu cña c«ng ty.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ThÇy gi¸o - TS.Tõ Quang Ph¬ng vµ c¸c thÇy
c« gi¸o trong bé m«n ®· t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó gióp em hoµn thµnh
luËn v¨n nµy.

Kinh tÕ §Çu t 42A

1

Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ....

NguyÔn ThÞ Xu©n Thñy
Ch¬ng I

Tæng quan chung vÒ ®Êu thÇu vµ ®Êu thÇu x©y l¾p
I. Tæng quan chung vÒ ®Êu thÇu.
1. Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña ho¹t ®éng ®Êu thÇu.
§Êu thÇu lµ mét trong nh÷ng ph¬ng thøc mua s¾m hµng ho¸, dÞch vô
trong ®êi sèng x· héi loµi ngêi. Nã ra ®êi vµ ph¸t triÓn cïng víi ph¬ng thøc
s¶n xuÊt ph¸t triÓn dùa trªn chÕ ®é t h÷u vÒ t liÖu s¶n xuÊt. Cïng víi sù ph¸t
triÓn cña khoa häc - kü thuËt, sù c¹nh tranh gay g¾t vµ c¸c cuéc khñng ho¶ng
®· dÉn ®Õn sù ra ®êi cña CNTB ®éc quyÒn vµ CNTB nhµ níc vµo cuèi thÕ kû
19, ®Çu thÕ kû 20. §éc quyÒn ra ®êi tõ tù do c¹nh tranh, sau ®ã ®èi lËp víi tù
do c¹nh tranh, nhng kh«ng thñ tiªu tù do c¹nh tranh mµ lµm cho c¹nh tranh
ngµy cµng gay g¾t h¬n. Nhµ níc t b¶n võa lµ ngêi ®¹i diÖn, ngêi b¶o vÖ cho
giai cÊp t s¶n vµ võa lµ ngêi ®iÒu tiÕt ...
Mét sè gi¶i ph¸p nh»m .... NguyÔn ThÞ Xu©n Thñy
Lêi më ®Çu
ThuËt ng÷ ®Êu thÇu ®· trë nªn quen thuéc trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ë
ViÖt Nam c ®· ®îc xuÊt hiÖn l©u trªn thÕ giíi. Tríc ®©y, khi nÒn
kinh cßn ë bao cÊp, ngêi s¶n xuÊt b¸n nh÷ng m×nh kh«ng quan
t©m ®Õn nhu cÇu cña ngêi mua, do ®ã ngêi mua kh«ng quyÒn lùa chän cho
m×nh nh÷ng hµng ho¸ phï hîp. ChØ ®Õn khi chuyÓn dÇn sang kinh thÞ trêng
th× tÝnh c¹nh tranh xuÊt hiÖn, kh¸i niÖm ®Êu thÇu còng dÇn dÇn h×nh thµnh
®îc chÊp nhËn nh mét ®iÒu tÊt yÕu.
Trong x©y dùng cã rÊt nhiÒu vÊn ®Ò cÇn ph¶i quan t©m, song ®Ó tån t¹i vµ
ph¸t triÓn trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, viÖc th¾ng thÇu rÊt quan träng ®èi víi
c¸c c«ng ty. HiÖn nay, C«ng ty C«ng tr×nh giao th«ng 208 ®· nhËn thøc ®îc
vai t to lín cña ®Êu thÇu. Trong qu¸ nh tham ®Êu thÇu c¸c c«ng tr×nh,
c«ng ty ®· ®¹t ®îc mét thµnh tùu ®¸ng khÝch lÖ, song bªn c¹nh ®ã vÉn cßn
mét sè tån t¹i ¶nh hëng ®Õn kÕt qu¶ ®Êu thÇu cña c«ng ty. ChÝnh v× vËy, em ®·
chän ®Ò tµi Mét gi¶i ph¸p nh»m ng cao kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cña
C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 208 lµm luËn v¨n tèt nghiÖp víi mong muèn
®ãng gãp kiÕn nhá vµo qu¸ tr×nh hoµn thiÖn ho¹t ®éng ®Êu thÇu cña C«ng ty.
Néi dung cña luËn v¨n gåm 3 phÇn:
- Ch¬ng I: Tæng quan chung vÒ ®Êu thÇu vµ ®Êu thÇu x©y l¾p.
- Ch¬ng II: Thùc tr¹ng ®Êu thÇu x©y l¾p ë c«ng ty C«ng tr×nh giao th«ng
208 giai ®o¹n 2000 - 2003.
- Ch¬ng III: Mét gi¶i ph¸p c yÕu nh»m n©ng cao k n¨ng th¾ng
thÇu cña c«ng ty.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ThÇy gi¸o - TS.Tõ Quang Ph¬ng c thÇy
gi¸o trong m«n ®· t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó gióp em hoµn thµnh
luËn v¨n nµy.
Kinh tÕ §Çu t 42A
1
ĐATN ĐẦU TƯ: Nâng cao khả năng thắng thầu tại cty XD CTGT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐẦU TƯ: Nâng cao khả năng thắng thầu tại cty XD CTGT - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
ĐATN ĐẦU TƯ: Nâng cao khả năng thắng thầu tại cty XD CTGT 9 10 970