Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐẦU TƯ: PT DA ĐT XD TH SX Bê tông thương phẩm và Bê tông đúc sẵn của cty VL XD và xây lắp TM - Bộ TM

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 1600 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

lêi më ®Çu
Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña nhµ níc,
mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh,trong ®ã cã ho¹t ®éng ®Çu t ®îc xem
xÐt tõ hai gãc ®é: nhµ ®Çu t vµ nÒn kinh tÕ.
Trªn gãc ®é nhµ ®Çu t , môc ®Ých cô thÓ cã nhiÒu nhng quy tô l¹i lµ
yÕu tè lîi nhuËn. kh¶ n¨ng sinh lîi cña dù ¸n lµ thíc ®o chñ yÕu quyÕt
®Þnh sù chÊp nhËn mét viÖc lµm m¹o hiÓm cña nhµ ®Çu t.
ChÝnh v× vËy, xu híng phæ biÕn hiÖu qu¶ nhÊt hiÖn nay lµ ®Çu t theo
dù ¸n.Dù ¸n ®Çu t cã tÇm quan träng ®Æc biÖt víi sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh
tÕ nãi chung vµ ®èi víi tõng doanh nghiÖp nãi riªng.Sù thµnh b¹i cña mét
doanh nghiÖp phô thuéc rÊt lín vµo viÖc ®Çu t dù ¸n cã hiÖu qu¶ hay
kh«ng.ViÖc ph©n tÝch chÝnh x¸c c¸c chØ tiªu kinh tÕ cña dù ¸n sÏ chøng
minh ®îc ®iÒu nµy.
V¬Ý mong muèn t×m hiÓu kÜ h¬n c«ng t¸c ph©n tÝch dù ¸n ®Çu t b»ng
thêi gian thùc tÕ t¹i C«ng ty vËt liÖu x©y dùng vµ x©y l¾p th¬ng m¹i- Bé th¬ng m¹i. Em ®· chän ®Ò tµi "Ph©n tÝch dù ¸n ®Çu t x©y dùng tæ hîp s¶n
xuÊt bª t«ng th¬ng phÈm vµ bª t«ng ®óc s½n cña C«ng ty vËt liÖu x©y
dùng vµ x©y l¾p th¬ng m¹i - Bé th¬ng m¹i."
Chuyªn ®Ò gåm 3 phÇn:
PhÇn I: Kh¸i qu¸t vÒ ®Çu t vµ dù ¸n ®Çu t
PhÇn II: Ph©n tÝch dù ¸n ®Çu t x©y dùng tæ hîp s¶n xuÊt bª t«ng th¬ng phÈm vµ bª t«ng ®óc s½n cña C«ng ty vËt liÖu x©y dùng vµ x©y l¾p th¬ng m¹i - Bé th¬ng m¹i
PhÇn III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn viÖc ph©n tÝch tµi chÝnh.
Do tr×nh ®é cßn h¹n chÕ, thêi gian thùc tËp cßn Ýt nªn vÊn ®Ò
nghiªn cøu kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, mong nhËn ®îc nhiÒu ý
kiÕn ®ãng gãp ®Ó söa ch÷a vµ hoµn thiÖn thªm.Em xin ch©n thµnh c¸m
¬n thÇy gi¸o Th.s Tõ Quang Ph¬ng trêng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n vµ

1

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

tËp thÓ c¸n bé phßng tµi chÝnh kÕ to¸n thuéc C«ng ty vËt liÖu x©y dùng
vµ x©y l¾p th¬ng m¹i ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy.

2

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

Ch¬ng I

kh¸i qu¸t vÒ ®Çu t vµ dù ¸n ®Çu t
A. ®Çu t vµ c¸c ho¹t ®éng ®Çu t
I. kh¸i niÖm ®Çu t

Ngêi ta thêng quan niÖm ®Çu t lµ viÖc bá vèn h«m nay ®Ó mong thu
®îc lîi nhuËn trong t¬ng lai. Tuy nhiªn t¬ng lai chøa ®Çy nh÷ng yÐu tè bÊt
®Þnh mµ ta khã biÕt tríc ®îc. V× vËy khi ®Ò cËp ®Õn khÝa c¹nh rñi ro, bÊt
ch¾c trong viÖc ®Çu t th× c¸c nhµ kinh tÕ quan niÖm r»ng: ®Çu t lµ ®¸nh b¹c
víi t¬ng lai. Cßn khi ®Ò cËp ®Õn yÕu tè thêi gian trong ®Çu t th× c¸c nhµ
kinh tÕ l¹i quan niÖm r»ng: §Çu t lµ ®Ó dµnh tiªu dïng hiÖn t¹i vµ k× väng
mét tiªu dïng lín h¬n trong t¬ng lai .
Tuy ë mçi gãc ®é kh¸c nhau ngêi ta cã th...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
lêi më ®Çu
Trong ®iÒu kiÖn kinh thÞ trêng ®iÒu tiÕt cña nhµ níc,
mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh,trong ®ã ho¹t ®éng ®Çu t ®îc xem
xÐt tõ hai gãc ®é: nhµ ®Çu t vµ nÒn kinh tÕ.
Trªn gãc ®é nhµ ®Çu t , môc ®Ých thÓ nhiÒu nhng quy l¹i
yÕu lîi nhuËn. kh¶ n¨ng sinh lîi cña ¸n thíc ®o chñ yÕu quyÕt
®Þnh sù chÊp nhËn mét viÖc lµm m¹o hiÓm cña nhµ ®Çu t.
ChÝnh vËy, xu híng phæ biÕn hiÖu qu¶ nhÊt hiÖn nay ®Çu t theo
dù ¸n.Dù ¸n ®Çu t cã tÇm quan träng ®Æc biÖt víinghiÖp ph¸t triÓn kinh
nãi chung ®èi víi tõng doanh nghiÖp nãi riªng.Sù thµnh b¹i cña mét
doanh nghiÖp phô thuéc rÊt lín vµo viÖc ®Çu t ¸n hiÖu qu¶ hay
kh«ng.ViÖc ph©n tÝch chÝnh x¸c c¸c chØ tiªu kinh cña ¸n chøng
minh ®îc ®iÒu nµy.
V¬Ý mong muèn t×m hiÓu kÜ h¬n c«ng t¸c ph©n tÝch dù ¸n ®Çu t b»ng
thêi gian thùc tÕ t¹i C«ng ty vËt liÖu x©y dùng vµ x©y l¾p th¬ng m¹i- Bé th-
¬ng m¹i. Em ®· chän ®Ò tµi "Ph©n tÝch dù ¸n ®Çu t x©y dùng tæ hîp s¶n
xuÊt t«ng th¬ng phÈm t«ng ®óc s½n cña C«ng ty vËt liÖu x©y
dùng vµ x©y l¾p th¬ng m¹i - Bé th¬ng m¹i."
Chuyªn ®Ò gåm 3 phÇn:
PhÇn I: Kh¸i qu¸t vÒ ®Çu t vµ dù ¸n ®Çu t
PhÇn II: Ph©n tÝch ¸n ®Çu t y dùng hîp s¶n xuÊt t«ng th-
¬ng phÈm t«ng ®óc s½n cña C«ng ty vËt liÖu x©y dùng x©y l¾p th-
¬ng m¹i - Bé th¬ng m¹i
PhÇn III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn viÖc ph©n tÝch tµi chÝnh.
Do tr×nh ®é cßn h¹n c, thêi gian thùc tËp cßn Ýt nªn n ®Ò
nghiªn cøu kng tr¸nh khái nng thiÕu sãt, mong nn ®îc nhiÒu ý
kiÕn ®ãng gãp ®Ó a ch÷a vµ hoµn thn thªm.Em xin ch©n thµnh c¸m
¬n thÇy gi¸o Th.s Quang Ph¬ng trêng ®¹i häc kinh tÕ quèc n
1
ĐATN ĐẦU TƯ: PT DA ĐT XD TH SX Bê tông thương phẩm và Bê tông đúc sẵn của cty VL XD và xây lắp TM - Bộ TM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐẦU TƯ: PT DA ĐT XD TH SX Bê tông thương phẩm và Bê tông đúc sẵn của cty VL XD và xây lắp TM - Bộ TM - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
ĐATN ĐẦU TƯ: PT DA ĐT XD TH SX Bê tông thương phẩm và Bê tông đúc sẵn của cty VL XD và xây lắp TM - Bộ TM 9 10 46