Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐẦU TƯ: QL DA ĐT

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 1772 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ch¬ng 1: C¬ së lý luËn.
1.1. Lý luËn vÒ dù ¸n vµ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t.
1.1.1. Kh¸i niÖm vÒ dù ¸n vµ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t.
1.1.1.1. Kh¸i niÖm dù ¸n.
1.1.1.1.1. Kh¸i niÖm.
Cã nhiÒu c¸ch ®Þnh nghÜa dù ¸n. Tuú theo môc ®Ých mµ nhÊn m¹nh mét khÝa
c¹nh nµo ®ã. Trªn ph¬ng diÖn ph¸t triÓn, cã hai c¸ch hiÓu vÒ dù ¸n: c¸ch hiÓu
“tÜnh” vµ c¸ch hiÓu “®éng”. Theo c¸ch hiÓu thø nhÊt “tÜnh” th× dù ¸n lµ h×nh tîng vÒ mét t×nh huèng (mét tr¹ng th¸i) mµ ta muèn ®¹t tíi. Theo c¸ch hiÓu thø
hai “®éng” cã thÓ ®Þnh nghÜa dù ¸n nh sau:
Theo nghÜa chung nhÊt, dù ¸n lµ mét lÜnh vùc ho¹t ®éng ®Æc thï, mét nhiÖm
vô cô thÓ cÇn ph¶i ®îc thùc hiÖn víi ph¬ng ph¸p riªng, nguån lùc riªng vµ theo
mét kÕ ho¹ch tiÕn ®é nh»m t¹o ra mét thùc thÓ míi.
Nh vËy theo ®Þnh nghÜa nµy th×:
- Dù ¸n kh«ng chØ lµ mét ý ®Þnh ph¸c th¶o mµ cã tÝnh cô thÓ vµ môc tiªu
x¸c ®Þnh.
- Dù ¸n kh«ng ph¶i lµ mét nghiªn cøu trõu tîng mµ ph¶i cÊu tróc nªn mét
thùc thÓ míi.
Trªn ph¬ng diÖn qu¶n lý, cã thÓ ®Þnh nghÜa dù ¸n nh sau:
Dù ¸n lµ nh÷ng nç lùc cã thêi h¹n nh»m t¹o ra mét s¶n phÈm hoÆc dÞch vô
duy nhÊt.
§Þnh nghÜa nµy nhÊn m¹nh hai ®Æc tÝnh:
- Nç lùc t¹m thêi (hay cã thêi h¹n). NghÜa lµ, mäi dù ¸n ®Çu t ®Òu cã ®iÓm
b¾t ®Çu vµ ®iÓm kÕt thóc x¸c ®Þnh. Dù ¸n kÕt thóc khi môc tiªu cña dù ¸n
®· ®¹t ®îc hoÆc khi x¸c ®Þnh râ rµng môc tiªu cña dù ¸n kh«ng thÓ ®¹t ®îc vµ dù ¸n bÞ lo¹i bá.
- S¶n phÈm hoÆc dÞch vô duy nhÊt. S¶n phÈm hoÆc dÞch vô duy nhÊt lµ s¶n
phÈm hoÆc dÞch vô kh¸c biÖt so víi nh÷ng s¶n phÈm t¬ng tù ®· cã hoÆc
dù ¸n kh¸c.
Dï ®Þnh nghÜa kh¸c nhau nhng cã thÓ rót ra mét sè ®Æc trng c¬ b¶n cña kh¸i
niÖm dù ¸n nh sau:
- Dù ¸n cã môc ®Ých, môc tiªu râ rµng. Mçi dù ¸n thÓ hiÖn mét hoÆc mét
nhãm nhiÖm vô cÇn ®îc thùc hiÖn víi mét bé kÕt qu¶ x¸c ®Þnh nh»m tho¶
m·n mét nhu cÇu nµo ®ã. Dù ¸n còng lµ mét hÖ thèng phøc t¹p nªn cÇn
®îc chia thµnh nhiÒu bé phËn kh¸c nhau ®Ó thùc hiÖn vµ qu¶n lý nhng
ph¶i ®¶m b¶o c¸c môc tiªu c¬ b¶n vÒ thêi gian, chi phÝ vµ viÖc hoµn
thµnh víi chÊt lîng cao.

1

- Dù ¸n cã chu kú ph¸t triÓn riªng vµ thêi gian tån t¹i h÷u h¹n. NghÜa lµ,
gièng nh c¸c thùc thÓ sèng, dù ¸n còng tr¶i qua c¸c giai ®o¹n: h×nh
thµnh, ph¸t triÓn, cã thêi ®iÓm b¾t ®Çu vµ kÕt thóc.
- Dù ¸n liªn quan ®Õn nhiÒu bªn vµ cã sù t¬ng t¸c phøc t¹p gi÷a c¸c bé
phËn qu¶n lý chøc n¨ng víi qu¶n lý dù ¸n … Dù ¸n nµo còng cã sù tham
gia cña nhiÒu bªn h÷u quan nh chñ ®Çu t, ngêi hëng thô dù ¸n, c¸c nhµ t
vÊn, nhµ thÇu, c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc... Tuú theo tÝnh chÊt vµ yªu
cÇu cña chñ ®Çu t mµ sù tham gia cña c¸c thµnh phÇn trªn...
Ch¬ng 1: C¬ së lý luËn.


 Kh¸i niÖm dù ¸n.
1.1.1.1.1. Kh¸i niÖm.

 !"#$" %&%'(%
)*'%)*%+)*,-,.
/',01 203%+
)*%4(
Theo nghÜa chung nhÊt, dù ¸n lµ mét lÜnh vùc ho¹t ®éng ®Æc thï, mét nhiÖm
vô cô thÓ cÇn ph¶i ®îc thùc hiÖn víi ph¬ng ph¸p riªng, nguån lùc riªng vµ theo
mét kÕ ho¹ch tiÕn ®é nh»m t¹o ra mét thùc thÓ míi.
5'677,(
- 89:-;"<%'!
=
- 89"<-!+ >/"< ?!
%3
 !"#$@<-;&%4(
¸n nh÷ng lùc thêi h¹n nh»m t¹o ra mét s¶n phÈm hoÆc dÞch
duy nhÊt.
A7B(
- 5C-D17D25-&EF%
GHF'%I?=8I?!J
K/B= L !J9%.
/'G-GM
- N<"OB'7N<"OB'7-4<
"OB'G$4'3P4<"O#KB

8Q% ? 40B#G<J
$4(
. ¸n môc ®Ých, môc tiªu rµngRC%$B
$'F/$'3GI@<=S<
KF8T-$0"+"!F
/G"6%$'@<-;
"<<G<!#G<'D&"''$
'3-/
U
ĐATN ĐẦU TƯ: QL DA ĐT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐẦU TƯ: QL DA ĐT - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
ĐATN ĐẦU TƯ: QL DA ĐT 9 10 168