Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐẦU TƯ: Thẩm định DA ĐT trực tiếp từ nước ngoài tại Bộ kế hoạch & ĐT

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 92 trang   |   Lượt xem: 1413 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
Mét trong nh÷ng nhiÖm vô quan träng cña viÖc qu¶n lý ®Çu t vµ x©y
dùng lµ qu¶n lý tèt c«ng t¸c chuÈn bÞ ®Çu t, trong ®ã cã viÖc lËp, thÈm ®Þnh
vµ phª duyÖt dù ¸n ®Çu t. ThÈm ®Þnh dù ¸n ®îc xem nh mét nhu cÇu kh«ng
thÓ thiÕu vµ lµ c¬ së ®Ó ra quyÕt ®Þnh hoÆc cÊp giÊy phÐp ®Çu t.
ThÈm ®Þnh dù ¸n ®îc tiÕn hµnh ®èi víi tÊt c¶ c¸c dù ¸n thuéc mäi
nguån vèn, mäi thµnh phÇn kinh tÕ. Tuy nhiªn, yªu cÇu thÈm ®Þnh ®èi víi
c¸c dù ¸n nµy lµ kh¸c nhau. Trong nh÷ng n¨m qua, thùc hiÖn chñ tr¬ng
ph¸t huy néi lùc, n©ng cao hiÖu qu¶ hîp t¸c quèc tÕ cña §¶ng vµ Nhµ níc
nh»m tranh thñ mäi tiÒm n¨ng, c¬ héi ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ, ®Çu t trùc tiÕp
níc ngoµi ®· trë thµnh mét bé phËn kh«ng thÓ thiÕu, ®ãng gãp ngµy cµng
lín vµo viÖc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kinh tÕ x· héi cña ®Êt níc. Lµ mét
nguån vèn gi÷ vai trß quan träng vµ ®îc triÓn khai theo nh÷ng dù ¸n lín,
ViÖt Nam cÇn nhËn nh÷ng dù ¸n ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi tèt mang l¹i lîi
Ých cho tæng thÓ nÒn kinh tÕ vµ lo¹i bá nh÷ng dù ¸n xÊu. §Ó thùc hiÖn ®îc
môc tiªu ®ã, qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ c¸c dù ¸n ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi trªn c¬
së thÈm ®Þnh lµ hÕt søc quan träng. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t víi t c¸ch lµ c¬
quan ®Çu mèi trong viÖc thu hót, qu¶n lý c¸c dù ¸n ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi
thêng xuyªn chó träng tíi c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t ®Ó ra quyÕt ®Þnh
®Çu t hoÆc ®Ò xuÊt b¸o c¸o tr×nh ChÝnh Phñ quyÕt ®Þnh. §Ó ®a ra nh÷ng
quyÕt ®Þnh ngµy cµng ®óng ®¾n vµ ph¸t huy m¹nh mÏ h¬n n÷a hiÖu qña cña
nguån vèn ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi , viÖc n©ng cao chÊt lîng tiÕn tíi hoµn
thiÖn c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi ®îc ®Æt ra ngµy
cµng bøc xóc.
XuÊt ph¸t tõ lý do trªn, cïng víi lßng nhiÖt t×nh muèn n©ng cao hiÓu
biÕt vÒ lÜnh vùc thÈm ®Þnh dù ¸n, trong thêi gian thùc tËp t¹i V¨n phßng
thÈm ®Þnh - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, em ®· tËp trung ®i s©u t×m hiÓu c«ng t¸c
thÈm ®Þnh ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi vµ ®· quyÕt ®Þnh chän
®Ò tµi nghiªn cøu “ Hoµn thiÖn c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t trùc tiÕp
níc ngoµi t¹i Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ” .
Do sù hiÓu biÕt vµ thêi gian thùc tËp cã h¹n nªn bµi viÕt kh«ng thÓ tr¸nh
khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña
c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n sinh viªn ®Ó Chuyªn ®Ò ®îc hoµn thiÖn h¬n.
Em xin bµy tá lßng biÕt ¬n ®Õn c« gi¸o Lu ThÞ H¬ng vµ c¸c c« chó c¸n
bé V¨n phßng thÈm ®Þnh cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t n¬i em thùc tËp ®· tËn
t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy.

1

Môc lôc
Ch¬ng 1:
Lý luËn chung vÒ c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t trùc tiÕp níc
ngoµi...
Lêi më ®Çu
Mét trong nh÷ng nhiÖm quan träng cña viÖc qu¶n ®Çu t x©y
dùng lµ qu¶n lý tèt c«ng t¸c chuÈn bÞ ®Çu t, trong ®ã cã viÖc lËp, thÈm ®Þnh
vµ phª duyÖt dù ¸n ®Çu t. ThÈm ®Þnh dù ¸n ®îc xem nh mét nhu cÇu kh«ng
thÓ thiÕu vµ lµ c¬ së ®Ó ra quyÕt ®Þnh hoÆc cÊp giÊy phÐp ®Çu t.
ThÈm ®Þnh ¸n ®îc tiÕn hµnh ®èi víi tÊt c¸c ¸n thuéc mäi
nguån vèn, mäi thµnh phÇn kinh tÕ. Tuy nhiªn, yªu cÇu thÈm ®Þnh ®èi víi
c¸c ¸n nµy kh¸c nhau. Trong nh÷ng n¨m qua, thùc hiÖn chñ tr¬ng
ph¸t huy i lùc, ng cao hiÖu qu¶ p t¸c quèc cña §¶ng Nhµ níc
nh»m tranh t mäi tiÒm n¨ng, c¬ i ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ, ®Çu t trùc tiÕp
níc ngoµi ®· trë thµnh mét phËn kh«ng t thiÕu, ®ãng gãp ngµy cµng
lín vµo viÖc thùc hiÖn c¸c nhiÖm kinh héi cña ®Êt níc. mét
nguån vèn gi÷ vai trß quan träng ®îc triÓn khai theo nh÷ng ¸n lín,
ViÖt Nam cÇn nhËn nh÷ng ¸n ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi tèt mang l¹i lîi
Ých cho tæng thÓ nÒn kinh lo¹i nh÷ng ¸n xÊu. §Ó thùc hiÖn ®îc
môc tiªu ®ã, qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ c¸c ¸n ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi trªn
thÈm ®Þnh hÕt søc quan träng. ho¹ch §Çu t víi t c¸ch
quan ®Çu mèi trong viÖc thu hót, qu¶n lý c¸c dù ¸n ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi
thêng xuyªn chó träng tíi c«ng t¸c thÈm ®Þnh ¸n ®Çu t ®Ó ra quyÕt ®Þnh
®Çu t hoÆc ®Ò xuÊt b¸o c¸o tr×nh ChÝnh Phñ quyÕt ®Þnh. §Ó ®a ra nh÷ng
quyÕt ®Þnh ngµy cµng ®óng ®¾n vµ ph¸t huy m¹nh mÏ h¬n n÷a hiÖu qña cña
nguån vèn ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi , viÖc n©ng cao chÊt lîng tiÕn tíi hoµn
thiÖn c«ng t¸c thÈm ®Þnh ¸n ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi ®îc ®Æt ra ngµy
cµng bøc xóc.
XuÊt ph¸t do trªn, cïng víi lßng nhiÖt t×nh muèn n©ng cao hiÓu
biÕt lÜnh vùc thÈm ®Þnh ¸n, trong thêi gian thùc tËp t¹i V¨n phßng
thÈm ®Þnh - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, em ®· tËp trung ®i s©u t×m hiÓu c«ng t¸c
thÈm ®Þnh ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi vµ ®· quyÕt ®Þnh chän
®Ò tµi nghiªn cøu Hoµn thiÖn c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t trùc tiÕp
níc ngoµi t¹i Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t .
Do sù hiÓu biÕt vµ thêi gian thùc tËp cã h¹n nªn bµi viÕt kh«ng thÓ tr¸nh
khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña
c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n sinh viªn ®Ó Chuyªn ®Ò ®îc hoµn thiÖn h¬n.
Em xin bµy lßng biÕt ¬n ®Õngi¸o Lu TH¬ng c¸c c« chó c¸n
V¨n phßng thÈm ®Þnh cña ho¹ch §Çu t n¬i em thùc tËp ®· tËn
t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy.
1
ĐATN ĐẦU TƯ: Thẩm định DA ĐT trực tiếp từ nước ngoài tại Bộ kế hoạch & ĐT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐẦU TƯ: Thẩm định DA ĐT trực tiếp từ nước ngoài tại Bộ kế hoạch & ĐT - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
92 Vietnamese
ĐATN ĐẦU TƯ: Thẩm định DA ĐT trực tiếp từ nước ngoài tại Bộ kế hoạch & ĐT 9 10 71