Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐẦU TƯ: Thẩm định TC DA tại cty cho thuê TC I NH NN & PTNT

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 1398 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu

Trong thêi kú hiÖn nay, ®Êt níc ta ®ang thùc hiÖn kÕ ho¹ch 5 n¨m (tõ
n¨m 2001 ®Õn n¨m 2005) thêi kú ph¸t triÓn mét nÒn kinh tÕ c«ng nghiÖp ho¸
hiÖn ®¹i ho¸. NÒn kinh tÕ cña mét ®Êt níc tiÕp tôc ph¸t triÓn víi tèc ®é cao vµ
®ang trªn ®µ ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín. Gãp phÇn vµo thµnh c«ng ®ã, lµ
qu¸ tr×nh vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh thuéc
nhiÒu lÜnh vùc. §Ó thùc hiÖn môc tiªu t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn ®ã, ®Çu t lµ ph¬ng ph¸p h÷u hiÖu ®îc c¸c nhµ kinh doanh lùa chän. Tuy nhiªn, ®øng tríc
nh÷ng c¬ héi ®ã, kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña nh÷ng chñ thÓ kinh tÕ kh«ng ph¶i lóc
nµo còng ®¸p øng ®îc. §Æc biÖt lµ khi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh diÔn ra
ngµy cµng s«i ®éng, nh÷ng c¬ héi ®Çu t xuÊt hiÖn ngµy cµng nhiÒu, c¸c chñ
thÓ kinh tÕ cµng ph¶i tiÕp cËn víi c¸c h×nh thøc tµi trî vèn tõ bªn ngoµi. Tuy
nhiªn, c¸c h×nh thøc tÝn dông th«ng thêng cã nh÷ng yªu cÇu, rµng buéc
nghiªm ngÆt mµ mét sè c«ng ty nhá khã cã thÓ ®¸p øng. Cho thuª tµi chÝnh ra
®êi ®· gi¶i quyÕt ®îc vÊn ®Ò nµy.
Víi yªu cÇu cña c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸, ho¹t ®éng
®Çu t ngµy cµng ®îc khuyÕn khÝch ë ViÖt Nam, nhng cho ®Õn nay, kh¶ n¨ng
tµi trî vèn cho nh÷ng dù ¸n ®Çu t tõ c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i trong níc vµ thÞ
trêng chøng kho¸n cßn h¹n chÕ. Trong bèi c¶nh nh vËy, cho thuª tµi chÝnh sÏ
lµ mét ph¬ng thøc h÷u hiÖu gióp c¸c tæ chøc kinh tÕ ë ViÖt Nam cã thÓ thùc
hiÖn nh÷ng dù ¸n mét c¸ch hiÖu qu¶.
§èi víi c¸c nhµ ®Çu t th× mong muèn cña hä ®ã lµ, dù ¸n ®Çu t mang l¹i
hiÖu qu¶, h¹n chÕ ®îc rñi ro, lµm t¨ng gi¸ trÞ tµi s¶n cña chñ së h÷u. Cßn ®èi
víi ho¹t ®éng cho thuª tµi chÝnh nãi riªng vµ ho¹t ®éng tÝn dông nãi chung th×
mét vÊn ®Ò kh«ng thÓ kh«ng quan t©m ®ã lµ c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Æc biÖt
lµ thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n. §©y lµ kh©u c¬ b¶n dÉn ®Õn quyÕt ®Þnh cho thuª
hay kh«ng cho thuª lµ kh©u gi¶m thiÓu rñi ro trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n.
Hoµn thiÖn c«ng t¸c nµy sÏ t¹o c¬ së cho viÖc ra c¸c quyÕt ®Þnh cho thuª an

1

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
toµn, nhanh chãng, n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng thuª mua tµi chÝnh, gãp phÇn
thóc ®Èy qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ nÒn kinh tÕ.
Víi mong muèn t×m hiÓu vµ ®ãng gãp nh÷ng ®Ò xuÊt ®èi víi c«ng t¸c
thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n trong ho¹t ®éng cho thuª tµi chÝnh, trong thêi gian
thùc tËp t¹i c«ng ty cho thuª tµi chÝnh I - NHN 0 & PTNT em ®· thùc hiÖn ®Ò
tµi: "Hoµn thiÖn c«ng t¸c thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n t¹i c«ng ty cho thuª tµi
chÝnh I - NHN0 & PTNT"
KÕt cÇu ®Ò tµi...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
Trong thêi hiÖn nay, ®Êt níc ta ®ang thùc hiÖn ho¹ch 5 n¨m (tõ
n¨m 2001 ®Õn n¨m 2005) thêi ph¸t triÓn mét nÒn kinh c«ng nghiÖp ho¸
hiÖn ®¹i ho¸. NÒn kinh tÕ cña mét ®Êt níc tiÕp tôc ph¸t triÓn víi tèc ®é cao
®ang trªn ®µ ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín. Gãp phÇn vµo thµnh c«ng ®ã,
qu¸ tr×nh vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh thuéc
nhiÒu lÜnh vùc. §Ó thùc hiÖn môc tiªu t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn ®ã, ®Çu t lµ ph-
¬ng ph¸p h÷u hiÖu ®îc c nhµ kinh doanh lùa chän. Tuy nhiªn, ®øng tríc
nh÷ng c¬ héi ®ã, kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña nh÷ng chñ thÓ kinh tÕ kh«ng ph¶i lóc
nµo còng ®¸p øng ®îc. §Æc biÖt khi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh diÔn ra
ngµy cµng s«i ®éng, nh÷ng héi ®Çu t xuÊt hiÖn ngµy cµng nhiÒu, c¸c chñ
thÓ kinh tÕ cµng ph¶i tiÕp cËn víi c¸c h×nh thøc tµi tvèn bªn ngoµi. Tuy
nhiªn, c¸c h×nh thøc tÝn dông th«ng thêng nh÷ng yªu cÇu, rµng buéc
nghiªm ngÆt mµ mét sè c«ng ty nhá khã cã thÓ ®¸p øng. Cho thuª tµi chÝnh ra
®êi ®· gi¶i quyÕt ®îc vÊn ®Ò nµy.
Víi yªu cÇu cña c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸, ho¹t ®éng
®Çu t ngµy cµng ®îc khuyÕn khÝch ë ViÖt Nam, nhng cho ®Õn nay, kh¶ n¨ng
tµi trî vèn cho nh÷ng dù ¸n ®Çu t tõ c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i trong níc vµ thÞ
trêng chøng kho¸n cßn h¹n chÕ. Trong bèi c¶nh nh vËy, cho thuª tµi chÝnh sÏ
mét ph¬ng thøc h÷u hiÖu gióp c¸c tæ chøc kinh tÕ ë ViÖt Nam thÓ thùc
hiÖn nh÷ng dù ¸n mét c¸ch hiÖu qu¶.
§èi víi c¸c nhµ ®Çu t th× mong muèn cña hä ®ã lµ, ¸n ®Çu t mang l¹i
hiÖu qu¶, h¹n chÕ ®îc rñi ro, lµm t¨ng gi¸ trÞ tµi s¶n cña chñ h÷u. Cßn ®èi
víi ho¹t ®éng cho thuª tµi chÝnh nãi riªng vµ ho¹t ®éng tÝn dông nãi chung th×
mét vÊn ®Ò kh«ng thÓ kh«ng quan t©m ®ã lµ c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Æc biÖt
thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n. §©y lµ kh©u c¬ b¶n dÉn ®Õn quyÕt ®Þnh cho thuª
hay kh«ng cho thuª lµ kh©u gi¶m thiÓu rñi ro trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n.
Hoµn thiÖn c«ng t¸c nµy t¹o së cho viÖc ra c¸c quyÕt ®Þnh cho thuª an
1
ĐATN ĐẦU TƯ: Thẩm định TC DA tại cty cho thuê TC I NH NN & PTNT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐẦU TƯ: Thẩm định TC DA tại cty cho thuê TC I NH NN & PTNT - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
ĐATN ĐẦU TƯ: Thẩm định TC DA tại cty cho thuê TC I NH NN & PTNT 9 10 632