Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐẦU TƯ: Thu hút FDI theo vùng KT ở VN

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 1174 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
NÒn kinh tÕ thÕ giíi ®ang vËn ®éng ph¸t triÓn kh«ng ngõng ®ßi hái tõng
quèc gia ph¶i tõng bíc héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi, ®Ó gi¶m kho¶ng c¸ch
cña sù nghÌo nµn víi c¸c níc t b¶n ph¸t triÓn. §Æc biÖt trong nh÷ng n¨m gÇn
®©y khu vùc Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D¬ng lµ khu vùc kinh tÕ cã thÓ nãi lµ n¨ng ®éng
nhÊt trªn thÕ giíi. ViÖt Nam lµ mét quèc gia n»m trong khu vùc nµy vµ còng chÞu
¶nh hëng cña quy luËt ph¸t ph¸t triÓn.
Trong mçi mét quèc gia th× vèn lµ kh«ng thÓ thiÕu ®îc, nã thóc ®Èy nÒn
kinh tÕ cña quèc gia ®ã ph¸t triÓn. §èi víi c¸c níc ph¸t triÓn th× cã lîng vèn v«
cïng lín vµ rÊt muèn ®Çu t ra níc ngoµi b»ng c¸ch cã thÓ lµ ®Çu t trùc tiÕp vµ
gi¸n tiÕp. Cßn ®èi víi c¸c níc ®ang ph¸t triÓn vµ c¸c níc kÐm ph¸t triÓn lµ ®iªï
kiÖn v« cïng thuËn lîi ®Ó thu hót vèn ®Çu t trong ®ã cã ViÖt Nam. §Çu t lµ ®éng
lùc quan träng ®Ó t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. Trong ®ã vèn ®Çu t trùc
tiÕp cã tÇm quan träng ®Æc biÖt, bëi muèn c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc
cÇn cã gi¶i ph¸p ®Ó thu hót vèn.
ThÊy râ tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nµy, §¶ng vµ nhµ níc ta ®· ban hµnh
luËt ®Çu t níc ngoµi vµo n¨m 1987 vµ qua 3 lÇn söa ®æi vµo c¸c n¨m 1990, 1992
vµ gÇn ®©y nhÊt lµ n¨m 1999. §Ó thùc hiÖn æn ®Þnh kinh tÕ x· héi t¨ng GDP, t¹o
c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng vµ nhiÒu môc tiªu kh¸c th× nguån vèn trong
nêc míi chØ ®¸p øng ®îc mét nöa, cho nªn cÇn ph¶i huy ®éng vèn tõ níc ngoµi
mµ chñ yÕu lµ vèn ®Çu t trùc tiÕp.
Tuy nhiªn tõ khi ban hµnh vµ thùc hiÖn luËt ®Çu t ®Õn nay tuy kh«ng ph¶I
lµ thêi gian dµi song chóng ta ®· thu ®îc mét sè kÕt qu¶ kh¶ quan. Nh÷ng kÕt
qu¶ ban ®Çu thÓ hiÖn lµ kÕt qu¶ ®óng ®¾n phï hîp víi viÖc tiÕp nhËn ®Çu t níc
ngoµi. Cho ®Õn nay ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi vµo ViÖt Nam vÉn cßn vÊn ®Ò míi
cÇn ph¶i ®îc xem xÐt gi¶i quyÕt. Do ®ã viÖc t×m hiÓu nghiªn cøu ®Ó cã ®îc sù
®¸nh gi¸ vÒ nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®îc t×m ra nh÷ng h¹n chÕ kh¾c phôc nh»m
t¨ng cêng ho¹t ®éng ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi t¹i ViÖt Nam trong thêi gian tíi lµ
thùc sù cÇn thiÕt nhÊt lµ sau cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh Ch©u ¸, bªn c¹nh

1

nh÷ng mÆt ®îc cßn cã nh÷ng h¹n chÕ, bÊt cËp cha thu hót cã hiÖu qu¶ ®iÒu ®ã
cã thÓ thÊy sè vèn xin vµo ®Çu t ®· gi¶m. Trong bµi viÕt nµy ®Ó cã thÓ thÊy râ vµ
cã nh÷ng ph¬ng híng gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy, em chän ®Ò tµi : "Ph¬ng híng vµ
gi¶i ph¸p chñ yÕu ®Èy m¹nh thu hót vèn ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi theo vïng
kinh tÕ ë ViÖt Nam"
Bµi viÕt nµy bao gåm ba phÇn :
phÇn I:
Tæng quan vÒ ®Çu t trùc tiÕp víi níc ngoµi (FDI).
phÇnII:
Thùc tr¹ng thu hót v...
Lêi nãi ®Çu
NÒn kinh thÕ giíi ®ang vËn ®éng ph¸t triÓn kh«ng ngõng ®ßi hái tõng
quèc gia ph¶i tõng bíc héi nhËp vµo nÒn kinh thÕ giíi, ®Ó gi¶m kho¶ng ch
cña nghÌo nµn víi c¸c níc t b¶n ph¸t triÓn. §Æc biÖt trong nh÷ng n¨m gÇn
®©y khu vùc Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D¬ng lµ khu vùc kinh tÕ cã thÓ nãi lµ n¨ng ®éng
nhÊt trªn thÕ giíi. ViÖt Nam lµ mét quèc gia n»m trong khu vùc nµy vµ còng chÞu
¶nh hëng cña quy luËt ph¸t ph¸t triÓn.
Trong mçi mét quèc gia th× vèn kh«ng thÓ thiÕu ®îc, thóc ®Èy nÒn
kinh cña quèc gia ®ã ph¸t triÓn. §èi víi c¸c níc ph¸t triÓn th× lîng vèn
cïng lín rÊt muèn ®Çu t ra níc ngoµi b»ng c¸ch thÓ ®Çu t trùc tiÕp
gi¸n tiÕp. Cßn ®èi víi c¸c níc ®ang ph¸t triÓn vµ c¸c níc kÐm ph¸t triÓn ®iªï
kiÖn v« cïng thuËn lîi ®Ó thu hót vèn ®Çu t trong ®ã cã ViÖt Nam. §Çu t lµ ®éng
lùc quan träng ®Ó t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. Trong ®ã vèn ®Çu t trùc
tiÕp cã tÇm quan träng ®Æc biÖt, bëi muèn c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc
cÇn cã gi¶i ph¸p ®Ó thu hót vèn.
ThÊy râ tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nµy, §¶ng vµ nhµ níc ta ®· ban hµnh
luËt ®Çu t níc ngoµi vµo n¨m 1987 vµ qua 3 lÇn söa ®æi vµo c¸c n¨m 1990, 1992
vµ gÇn ®©y nhÊt lµ n¨m 1999. §Ó thùc hiÖn æn ®Þnh kinh tÕ x· héi t¨ng GDP, t¹o
c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng nhiÒu môc tiªu kh¸c th× nguån vèn trong
nêc míi chØ ®¸p øng ®îc mét nöa, cho nªn cÇn ph¶i huy ®éng vèn níc ngoµi
mµ chñ yÕu lµ vèn ®Çu t trùc tiÕp.
Tuy nhiªn tõ khi ban hµnh vµ thùc hiÖn luËt ®Çu t ®Õn nay tuy kh«ng ph¶I
thêi gian dµi song chóng ta ®· thu ®îc mét kÕt qu¶ kh¶ quan. Nh÷ng kÕt
qu¶ ban ®Çu thÓ hiÖn kÕt qu¶ ®óng ®¾n phï hîp víi viÖc tiÕp nhËn ®Çu t níc
ngoµi. Cho ®Õn nay ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi vµo ViÖt Nam vÉn cßn vÊn ®Ò míi
cÇn ph¶i ®îc xem xÐt gi¶i quyÕt. Do ®ã viÖc t×m hiÓu nghiªn cøu ®Ó ®îc
®¸nh gi¸ nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®îc t×m ra nh÷ng h¹n chÕ kh¾c phôc nh»m
t¨ng cêng ho¹t ®éng ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi t¹i ViÖt Nam trong thêi gian tíi
thùc cÇn thiÕt nhÊt sau cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh Ch©u ¸, bªn c¹nh
1
ĐATN ĐẦU TƯ: Thu hút FDI theo vùng KT ở VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐẦU TƯ: Thu hút FDI theo vùng KT ở VN - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
ĐATN ĐẦU TƯ: Thu hút FDI theo vùng KT ở VN 9 10 703