Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐẦU TƯ: Thu hút FDI vào các KCN trên địa bàn TP Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1106 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
Tríc nh÷ng xu híng vµ bèi c¶nh quèc tÕ phøc t¹p mang tÝnh c¹nh tranh cao ®ßi
hái chóng ta ph¶i cã mét chiÕn lîc tµi t×nh thu hót vèn ®Çu t níc ngoµi cho thêi k×
2001-2010 ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn c¸c môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cho thêi gian
tíi.
ChÝnh v× vËy, NghÞ quyÕt §¹i Héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX cña §¶ng ®·
kh¼ng ®Þnh: “Kinh tÕ cã vèn ®Çu t níc ngoµi lµ mét bé phËn cÊu thµnh quan träng cña
nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng X· héi Chñ nghÜa cña níc ta, ®îc khuyÕn khÝch ph¸t
triÓn l©u dµi. Thu hót ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi lµ chñ tr¬ng quan träng, gãp phÇn khai
th¸c c¸c nguån lùc trong níc, më réng hîp t¸c kinh tÕ quèc tÕ, t¹o nªn søc m¹nh tæng
hîp phôc vô sù nghiÖp C«ng nghiÖp ho¸, HiÖn ®¹i hãa ph¸t triÓn ®Êt níc, x©y dùng
mét nÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i, v÷ng m¹nh phôc vô cho c¶ nhu cÇu trong níc vµ xuÊt khÈu,
cã kh¶ n¨ng hæ trî vµ kÝch thÝch ph¸t triÓn n¨ng lùc cho c¸c ngµnh kh¸c, tiÕn tíi ®æi
míi toµn bé x· héi.”
Môc tiªu ®Æt ra cho c¸c Khu C«ng NghiÖp (KCN) do vËy còng n»m trong môc
tiªu chung mµ c¶ níc ®ang quyÕt t©m ®¹t tíi trong nh÷ng thËp kû ®Çu cña thÕ kû XXI.
Sau h¬n 5 n¨m ph¸t triÓn KCN, Thµnh phè Hå ChÝ Minh (HCM) ®· ®¹t ®îc
nh÷ng thµnh tùu quan träng vÒ viÖc thu hót vèn ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi (FDI), gãp
phÇn t¨ng trëng nÒn kinh tÕ cña c¶ níc nãi chung vµ kinh tÕ Thµnh phè HCM nãi
riªng.
Nh vËy ®Ó tiÕp tôc ph¸t triÓn c¸c KCN trªn ®Þa bµn thµnh phè HCM, tõ ®ã gãp
phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ kinh tÕ cña thµnh phè chóng ta cÇn thu hót nhiÒu h¬n n÷a c¸c
nguån vèn vµo KCN, ®Æc biÖt lµ nguån vèn FDI.

V× vËy ®Ò tµi cña em tËp trung nghiªn cøu vÒ: “Mét sè gi¶i ph¸p nh»m thu hót
FDI vµo c¸c KCN trªn ®Þa bµn Thµnh phè Hå ChÝ Minh”
Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi nµy, do h¹n chÕ tÇm nh×n vµ hiÓu biÕt nªn kh«ng
thÓ tr¸nh khái thiÕu sãt, rÊt mong cã ®îc sù chØ b¶o cña c¸c b¹n vµ híng dÉn cña thÇy
c«
Nh©n ®©y em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù híng dÉn tËn t×nh cña c« NguyÔn ThÞ Tø
– Gi¶ng viªn chÝnh bé m«n “Qu¶n trÞ ho¹t ®éng th¬ng m¹i” ®· gióp em hoµn thµnh
®Ò tµi nµy.
Sinh viªn
TrÇn ViÖt Th¾ng

2

Ch¬ng I:
Thùc tr¹ng vÒ ®Çu t trùc tiÕp níc níc
ngoµi trong c¸c KCN trªn ®Þa bµn Thµnh phè
Hå chÝ minh thêi gian qua.
I/ §Çu t trùc tiÕp níc ngoµi vµ vai trß cña nã ®èi víi sù
ph¸t triÓn cña c¸c KCN nãi chung.
1. Vèn ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi vµ h×nh thøc cña nã trong thùc tiÔn.
1.1. Kh¸i niÖm vÒ vèn ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi.
Trong xu thÕ toµn cÇu ho¸, khu vùc ho¸ víi qui m« vµ tèc ®é ngµy cµng lín ®· t¹o
ra mét nÒn kinh tÕ s«i ®éng mµ ë ®ã tÝnh ph...
Lêi më ®Çu
Lêi më ®Çu
Tríc nh÷ng xu híng bèi c¶nh quèc phøc t¹p mang tÝnh c¹nh tranh cao ®ßi
hái chóng ta ph¶i mét chiÕn lîc tµi t×nh thu hót vèn ®Çu t níc ngoµi cho thêi
2001-2010 ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn c¸c môc tiªu ph¸t triÓn kinh i cho thêi gian
tíi.
ChÝnh v× vËy, NghÞ quyÕt §¹i Héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX cña §¶ng ®·
kh¼ng ®Þnh: “Kinh tÕvèn ®Çu t níc ngoµi mét bé phËn cÊu thµnh quan träng cña
nÒn kinh thÞ trêng ®Þnh híng héi Chñ nghÜa cña níc ta, ®îc khuyÕn khÝch ph¸t
triÓn l©u dµi. Thu hót ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµic tr¬ng quan träng, gãp phÇn khai
th¸c c¸c nguån lùc trong níc,réng hîp t¸c kinh tÕ quèc tÕ, t¹o nªn søc m¹nh tæng
hîp phôc nghiÖp C«ng nghiÖp ho¸, HiÖn ®¹i hãa ph¸t triÓn ®Êt níc, x©y dùng
mét nÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i, v÷ng m¹nh phôc vô cho c¶ nhu cÇu trong níc vµ xuÊt khÈu,
kh¶ n¨ng t kÝch thÝch ph¸t triÓn n¨ng lùc cho c¸c ngµnh kh¸c, tiÕn tíi ®æi
míi toµn bé x· héi.”
Môc tiªu ®Æt ra cho c¸c Khu C«ng NghiÖp (KCN) do vËy còng n»m trong môc
tiªu chung mµ c¶ níc ®ang quyÕt t©m ®¹t tíi trong nh÷ng thËp kû ®Çu cña thÕ kû XXI.
Sau h¬n 5 n¨m ph¸t triÓn KCN, Thµnh phè ChÝ Minh (HCM) ®· ®¹t ®îc
nh÷ng thµnh tùu quan träng viÖc thu hót vèn ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi (FDI), gãp
phÇn t¨ng trëng nÒn kinh cña níc nãi chung kinh Thµnh phè HCM nãi
riªng.
Nh y ®Ó tiÕp tôc pt triÓn c¸c KCN trªn ®Þa bµn thµnh phè HCM, ®ã gãp
phÇn ph¸t triÓn kinh kinh cña thµnh phè chóng ta cÇn thu hót nhiÒu h¬n n÷a c¸c
nguån vèn vµo KCN, ®Æc biÖt lµ nguån vèn FDI.
ĐATN ĐẦU TƯ: Thu hút FDI vào các KCN trên địa bàn TP Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐẦU TƯ: Thu hút FDI vào các KCN trên địa bàn TP Hồ Chí Minh - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
ĐATN ĐẦU TƯ: Thu hút FDI vào các KCN trên địa bàn TP Hồ Chí Minh 9 10 216