Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐẦU TƯ: Vốn cho ĐT tại NH ĐT & PT Hà Tây

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 1192 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

nguyÔn viÖt cêng

Lêi nãi ®Çu

§Êt níc ta ®ang trong thêi k× ®æi míi, ph¸t triÓn kinh tÕ, æn ®Þnh chÝnh trÞ
vµ x· héi ®ang lµ nhiÖm vô träng t©m trong giai ®o¹n hiÖn nay. Tõ mét nÒn kinh
tÕ kÐm ph¸t triÓn thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi thÊp , c¬ së h¹ tÇng thÊp kÐm vÒ
mäi mÆt do vËy ®Ó ph¸t triÓn chóng ta cÇn ph¶i cã vèn. §¶ng vµ nhµ níc ta ®·
x¸c ®Þnh ph¸t triÓn kinh tÕ æn ®Þnh vµ v÷ng ch¾c cã träng t©m trong ®Çu t. Do
®ã chñ tr¬ng “ vèn trong níc lµ quyÕt ®Þnh , vèn níc ngoµi lµ quan träng” lu«n
®îc qu¸n triÖt trong qu¶n lý kinh tÕ qu¶n lý ®Çu t vµ ®Æc biÖt trong ho¹t ®éng tÝn
dông ®Çu t. Trong khi thÞ trêng vèn ë níc ta cha ph¸t triÓn th× kªnh dÉn vèn
quan träng cho ho¹t kinh tÕ nãi chung vµ ho¹t ®éng ®Çu t ®Çu t ph¸t triÓn nãi
riªng hiÖn nay chÝnh lµ hÖ thèng ng©n hµng. Nhê cã hÖ thèng nµy mµ vèn ®îc lu chuyÓn tõ n¬i thõa sang n¬i thiÕu, gióp cho viÖc lu chuyÓn vèn hiÖu qu¶, t¹o
vèn cho c¸c c«ng cuéc ®Çu t gãp phÇn thóc ®Èy kinh tÕ ph¸t triÓn.
Thùc hiÖn ®êng lèi ph¸t triÓn cña §¶ng vµ Nhµ níc trong nh÷ng n¨m qua
ngµnh ng©n hµng nãi chung vµ ng©n hµng ®Çu t ®Çu t ph¸t triÓn nãi riªng ®·
kh«ng ngõng ®æi míi vµ hoµn thiÖn cho phï hîp víi t×nh h×nh míi, t¨ng cêng
c«ng t¸c huy ®éng mäi nguån vèn cho ®Çu t ph¸t triÓn, ®Èy m¹nh cho vay ®èi
víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ ng©n hµng....ChÝnh v× vËy ®·
gãp phÇn quan trong vµo c«ng cuéc ®Çu t thóc ®Èy nÒn kinh tÕ t¨ng trëng víi
tèc ®« cao, kiÒm chÕ l¹m ph¸t vµ æn ®Þnh ®êi sèng nh©n d©n. Song bªn nh÷ng
thµnh c«ng vµ kÕt qu¶ ®¹t ®îc th× hÖ thèng ng©n hµng nãi chung vµ ng©n hµng
®Çu t ®Çu t ph¸t triÓn nãi riªng ®ang cßn tån t¹i nhiÒu yÕu kÐm ®ã lµ nguån vèn
huy ®éng cã thêi gian dµi cho ®Çu t cßn thiÕu, c«ng t¸c huy ®éng cßn nhiÒu bÊt
cËp. Trong khi ®ã ho¹t ®éng cho vay ®Çu t th× tû lÖ nî qu¸ h¹n ®ang ë møc b¸o
®éng, vèn cho vay ra bÞ sö dông l·ng phÝ, kh«ng hiÖu qu¶ do vËy hiÖu qu¶ ho¹t
®éng cho vay ®Çu t ngµy cµng gi¶m sót...ChÝnh v× vËy: t¨ng cêng kh¶ n¨ng huy
®éng vèn vµ sö dông vèn cho ®Çu t ph¸t triÓn trong c¸c ng©n hµng nãi chung vµ
®Æc biÖt lµ ng©n hµng ®Çu t ph¸t triÓn nãi riªng ®ang lµ vÊn ®Ò thu hót sù quan
t©m nghiªn cøu cña c¸c nhµ lµm chÝnh s¸ch, c¸c nhµ qu¶n lý ®Çu t vµ ng©n
hµng...
NhËn thøc ®îc vÊn ®Ò nµy, sau mét thêi gian thùc tËp t¹i ng©n hµng ®Çu t
ph¸t triÓn Hµ T©y, ®îc tiÕp cËn víi c¸c ho¹t ®éng cña ng©n hµng, em ®· chän ®Ò
tµi nghiªn cøu víi néi dung:
“Mét sè gi¶i ph¸p nh»m t¨ng cêng kh¶ n¨ng huy ®éng vèn vµ sö dông
vèn cho ®Çu t ph¸t triÓn t¹i n...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp nguyÔn viÖt cêng
Lêi nãi ®Çu
§Êt níc ta ®ang trong thêi k× ®æi míi, ph¸t triÓn kinh tÕ, æn ®Þnh chÝnh trÞ
vµ x· héi ®ang lµ nhiÖm vô träng t©m trong giai ®o¹n hiÖn nay. Tõ mét nÒn kinh
kÐm ph¸t triÓn thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi thÊp , c¬h¹ tÇng thÊp kÐm
mäi mÆt do vËy ®Ó ph¸t triÓn chóng ta cÇn ph¶i vèn. §¶ng nhµ níc ta ®·
x¸c ®Þnh ph¸t triÓn kinh æn ®Þnh v÷ng ch¾c träng t©m trong ®Çu t. Do
®ã chñ tr¬ng vèn trong níc quyÕt ®Þnh , vèn níc ngoµi quan träng” lu«n
®îc qu¸n triÖt trong qu¶n lý kinh tÕ qu¶n lý ®Çu t vµ ®Æc biÖt trong ho¹t ®éng tÝn
dông ®Çu t. Trong khi thÞ trêng vèn ë níc ta cha ph¸t triÓn th× kªnh dÉn vèn
quan träng cho ho¹t kinh nãi chung ho¹t ®éng ®Çu t ®Çu t ph¸t triÓn nãi
riªng hiÖn nay chÝnh lµ hÖ thèng ng©n hµng. Nhê cã hÖ thèng nµy mµ vèn ®îc l-
u chuyÓn n¬i thõa sang n¬i thiÕu, gióp cho viÖc lu chuyÓn vèn hiÖu qu¶, t¹o
vèn cho c¸c c«ng cuéc ®Çu t gãp phÇn thóc ®Èy kinh tÕ ph¸t triÓn.
Thùc hiÖn ®êng lèi ph¸t triÓn cña §¶ng Nhµ níc trong nh÷ng n¨m qua
ngµnh ng©n hµng nãi chung ng©n hµng ®Çu t ®Çu t ph¸t triÓn nãi riªng ®·
kh«ng ngõng ®æi míi hoµn thiÖn cho phï hîp víi t×nh h×nh míi, t¨ng cêng
c«ng t¸c huy ®éng mäi nguån vèn cho ®Çu t ph¸t triÓn, ®Èy m¹nh cho vay ®èi
víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ ng©n hµng....ChÝnh v× vËy ®·
gãp phÇn quan trong vµo c«ng cuéc ®Çu t thóc ®Èy nÒn kinh tÕ t¨ng trëng víi
tèc ®« cao, kiÒm chÕ l¹m ph¸t æn ®Þnh ®êi sèng nh©n d©n. Song bªn nh÷ng
thµnh c«ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc th× thèng ng©n hµng nãi chung ng©n hµng
®Çu t ®Çu t ph¸t triÓn nãi riªng ®ang cßn tån t¹i nhiÒu yÕu kÐm ®ã lµ nguån vèn
huy ®éng thêi gian dµi cho ®Çu t cßn thiÕu, c«ng t¸c huy ®éng cßn nhiÒu bÊt
cËp. Trong khi ®ã ho¹t ®éng cho vay ®Çu t th× qu¸ h¹n ®ang ë møc b¸o
®éng, vèn cho vay ra dông l·ng phÝ, kh«ng hiÖu qu¶ do vËy hiÖu qu¶ ho¹t
®éng cho vay ®Çu t ngµy cµng gi¶m sót...ChÝnh vËy: t¨ng cêng kh¶ n¨ng huy
®éng vèn vµ dông vèn cho ®Çu t ph¸t triÓn trong c¸c ng©n hµng nãi chung
®Æc biÖt ng©n hµng ®Çu t ph¸t triÓn nãi riªng ®ang vÊn ®Ò thu hót quan
t©m nghiªn cøu cña c¸c nhµ lµm chÝnh s¸ch, c¸c nhµ qu¶n ®Çu t ng©n
hµng...
NhËn thøc ®îc vÊn ®Ò nµy, sau mét thêi gian thùc tËp t¹i ng©n hµng ®Çu t
ph¸t triÓn Hµ T©y, ®îc tiÕp cËn víi c¸c ho¹t ®éng cña ng©n hµng, em ®· chän ®Ò
tµi nghiªn cøu víi néi dung:
Mét gi¶i ph¸p nh»m t¨ng cêng kh¶ n¨ng huy ®éng vèn dông
vèn cho ®Çu t ph¸t triÓn t¹i ng©n hµng ®Çu t ph¸t triÓn Hµ T©y.
bé m«n kinh tÕ ®Çu t - trêng ®¹i häc KTQD hn
1
ĐATN ĐẦU TƯ: Vốn cho ĐT tại NH ĐT & PT Hà Tây - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐẦU TƯ: Vốn cho ĐT tại NH ĐT & PT Hà Tây - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
ĐATN ĐẦU TƯ: Vốn cho ĐT tại NH ĐT & PT Hà Tây 9 10 663