Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐẦU TƯ: Vốn ĐT tại các vùng đặc biệt khó khăn miền núi và vùng dân tộc thiểu số

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 102 trang   |   Lượt xem: 1381 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

Lêi nãi ®Çu
§Çu t ph¸t triÓn lµ mét ho¹t ®éng kinh tÕ cã vai trß rÊt quan träng trong qu¸
tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi.Nã lµ ®éng lùc cña t¨ng trëng kinh tÕ,ph¸t
triÓn kinh tÕ x· héi vµ t¹o ra c¸c t¸c ®éng cã lîi cho chÝnh trÞ x· héi.Mét nÒn
kinh tÕ sÏ kh«ng thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn nÕu thiÕu ho¹t ®éng ®Çu t.Trong qu¸
tr×nh chuyÓn ®æi tõ nÒn kinh tÕ tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng th× nguån
vèn ®Çu t l¹i cã vai trß quan träng h¬n bao giê hÕt.Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh
®ã th× sù c¸ch biÖt ph¸t triÓn,ph©n ho¸ giµu nghÌo gi÷a c¸c vïng, miÒn ngµy
cµng lín.§Ó lµm gi¶m bít hè s©u ng¨n c¸ch ®ã nhµ níc ®· cã nh÷ng chÝnh
s¸ch,c¬ chÕ nh»m t¹o ra sù ph¸t triÓn kinh tÕ c©n ®èi h¬n gi÷a c¸c
vïng.Nguån vèn ®Çu t c«ng tr×nh h¹ tÇng ra ®êi n»m trong chiÕn lîc ®ã.
Nguån vèn ®Çu t c«ng tr×nh h¹ tÇng nãi chung vµ nguån vèn ®Çu t x©y dùng
c«ng tr×nh h¹ tÇng cña c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n ,c¸c x· vïng s©u vïng xa
vïng d©n téc thiÓu sè lµ mét trong nh÷ng néi dung quan träng trong chiÕn lîc xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cña nhµ níc.§©y lµ mét nguån vèn rÊt quan träng chñ
yÕu lµ tõ ng©n s¸ch nhµ níc nh»m x©y dùng c¸c c«ng tr×nh thiÕt yÕu c¬ b¶n
nh»m t¹o ra tiÒn ®Ò ph¸t triÓn kinh tÕ cña c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n.Cã thÓ nãi
nguån vèn ®Çu t thuéc ch¬ng tr×nh nµy ®· ®ang vµ sÏ t¹o ra nh÷ng ®éng lùc
to lín cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ ,sù tiÕn bé trong nhËn thøc vµ sù n©ng cao
tr×nh ®é v¨n ho¸ ,x· héi.Qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i vô kinh tÕ ®Þa ph¬ng vµ l·nh
thæ thuéc Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t ,n¬i tæng hîp vèn cña nhµ níc vÒ kÕ ho¹ch
®Çu t vµ trùc tiÕp thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn quan träng cña nhµ níc
®· t¹o ®iÒu kiÖn cho em tiÕp cËn ®îc néi dung cña ch¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m
nghÌo ¸p dông cho c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n ,vïng s©u vïng xa vïng d©n téc
thiÓu sè.Em thÊy ®©y lµ mét néi dung rÊt quan träng, nghiªn cøu viÖc huy
®éng vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn nµy lµm em rÊt t©m ®¾c.ChÝnh v× thÕ
em ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi”Gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông
Phan Anh §øc

Líp §Çu t 43B

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
vèn ®Çu t c«ng tr×nh h¹ tÇng c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n,miÒn nói vïng d©n téc
thiÓu sè”. KÕt cÊu néi dung cña ®Ò tµi bao gåm:
Ch¬ng I:Kh¸i qu¸t chung vÒ ®©ï t,nguån vèn ®Çu t vµ nguån vèn ®Çu t c«ng
tr×nh h¹ tÇng
Ch¬ng II:Thùc tr¹ng thùc hiÖn ch¬ng tr×nh trong thêi gian qua(1999-2004)
Ch¬ng III: Nh÷ng Gi¶i ph¸p nh»m sö dông cã hiÖu qu¶ vèn ®Çu t c«ng tr×nh
h¹ tÇng c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n.
MÆc dï ®· rÊt cè g¾ng nhng do tr×nh ®é hiÓu biÕt cßn cã h¹n ...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
§Çu t ph¸t triÓn mét ho¹t ®éng kinh vai trß rÊt quan träng trong qu¸
tr×nh ph¸t triÓn kinh héi.Nã ®éng lùc cña t¨ng trëng kinh tÕ,ph¸t
triÓn kinh tÕ x· héi vµ t¹o ra c¸c t¸c ®éng cã lîi cho chÝnh trÞ x· héi.Mét nÒn
kinh tÕ sÏ kh«ng thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn nÕu thiÕu ho¹t ®éng ®Çu t.Trong qu¸
tr×nh chuyÓn ®æi tõ nÒn kinh tÕ tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng th× nguån
vèn ®Çu t l¹i vai trß quan träng h¬n bao giê hÕt.Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh
®ã th× c¸ch biÖt ph¸t triÓn,ph©n ho¸ giµu nghÌo gi÷a c¸c vïng, miÒn ngµy
cµng lín.§Ó lµm gi¶m bít s©u ng¨n c¸ch ®ã nhµ níc ®· nh÷ng chÝnh
s¸ch,c¬ chÕ nh»m t¹o ra ph¸t triÓn kinh c©n ®èi h¬n gi÷a c¸c
vïng.Nguån vèn ®Çu t c«ng tr×nh h¹ tÇng ra ®êi n»m trong chiÕn lîc ®ã.
Nguån vèn ®Çu t c«ng tr×nh tÇng nãi chung nguån vèn ®Çu t x©y dùng
c«ng tr×nh tÇng cña c¸c ®Æc biÖt khã kh¨n ,c¸c vïng s©u vïng xa
vïng d©n téc thiÓu mét trong nh÷ng néi dung quan träng trong chiÕn l-
îc xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cña nhµ níc.§©y lµ mét nguån vèn rÊt quan träng chñ
yÕu tõ ng©n s¸ch nhµ níc nh»m x©y dùng c¸c c«ng tr×nh thiÕt yÕu b¶n
nh»m t¹o ra tiÒn ®Ò ph¸t triÓn kinh tÕ cña c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n.Cã thÓ nãi
nguån vèn ®Çu t thuéc ch¬ng tr×nh nµy ®· ®ang t¹o ra nh÷ng ®éng lùc
to lín cho ph¸t triÓn kinh , tiÕn trong nhËn thøc sù n©ng cao
tr×nh ®é v¨n ho¸ ,x· héi.Qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i kinh ®Þa ph¬ng l·nh
thæ thuéc ho¹ch ®Çu t ,n¬i tæng hîp vèn cña nhµ níc kÕ ho¹ch
®Çu t vµ trùc tiÕp thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn quan träng cña nhµ níc
®· t¹o ®iÒu kiÖn cho em tiÕp cËn ®îc néi dung cña ch¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m
nghÌo ¸p dông cho c¸c®Æc biÖt khã kh¨n ,vïng s©u vïng xa vïng d©n téc
thiÓu sè.Em thÊy ®©y mét néi dung rÊt quan träng, nghiªn cøu viÖc huy
®éng vµdông cã hiÖu qu¶ nguån vèn nµy lµm em rÊt t©m ®¾c.ChÝnhthÕ
em ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi”Gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ dông
Phan Anh §øc Líp §Çu t 43B
ĐATN ĐẦU TƯ: Vốn ĐT tại các vùng đặc biệt khó khăn miền núi và vùng dân tộc thiểu số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐẦU TƯ: Vốn ĐT tại các vùng đặc biệt khó khăn miền núi và vùng dân tộc thiểu số - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
102 Vietnamese
ĐATN ĐẦU TƯ: Vốn ĐT tại các vùng đặc biệt khó khăn miền núi và vùng dân tộc thiểu số 9 10 218