Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐẦU TƯ: Vốn ĐT trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 1235 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

Ph¹m ThÞ QuÕ

Lêi më ®Çu
ChÝnh s¸ch b¶o hiÓm x· héi ®· ®îc §¶ng, Nhµ níc ta thùc hiÖn tõ
n¨m 1960 cña thÕ kØ XX. KÓ tõ ®ã ®Õn nay, chÝnh s¸nh b¶o hiÓm x· héi ®·
®îc ph¸t huy, ®ãng vai trß quan träng trong cuéc sèng cña nh÷ng ngêi lao
®éng. B¶o hiÓm x· héi (BHXH) lu«n cã mÆt khi ngêi lao ®éng gÆp nh÷ng
rñi ro: èm ®au, bÖnh tËt, tai n¹n, tuæi giµ vµ nh÷ng khã kh¨n kh¸c trong
cuéc sèng.
Tõ khi Bé luËt lao ®éng ra ®êi, BHXH ®îc thùc hiÖn theo ®iÒu lÖ
BHXH ®· thùc sù ®i vµo ®êi sèng x· héi, kinh tÕ vµ chÝnh trÞ, cã t¸c dông
tÝch cùc trong mèi quan hÖ gi÷a ngêi lao ®éng vµ ngêi sö dông lao ®éng.
Tæ chøc BHXH ®· kh¼ng ®Þnh ®îc hiÖu qu¶ ho¹t ®éng vµ vÞ thÕ cña m×nh
trong níc, ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ rÊt ®¸ng khÝch lÖ. Bªn c¹nh nh÷ng thµnh
tÝch ®ã BHXH ViÖt Nam vÉn cßn cã rÊt nhiÒu ®iÓm cha phï hîp ®Æc biÖt lµ
trong giai ®o¹n ph¸t triÓn hiÖn nay cña ®Êt níc.
Tríc thùc tÕ ®ã, em ®· lùa chän nghiªn cøu ®Ò tµi : "C«ng t¸c chi tr¶
B¶o hiÓm x· héi ë huyÖn CÈm xuyªn - Hµ TÜnh giai ®o¹n 2000-2002
Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p" lµm luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh.
LuËn v¨n nµy ®îc thùc hiÖn víi môc ®Ých nªu lªn sù cÇn thiÕt cña
BHXH ®èi víi ngêi lao ®éng lµm râ nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ c«ng t¸c chi
tr¶ t¹i BHXH huyÖn, nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc, vµ nh÷ng tån t¹i cÇn gi¶i quyÕt
®Ó tõ ®ã cã nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m thùc hiÖn tèt c«ng t¸c chi tr¶ BHXH t¹i
BHXH huyÖn CÈm Xuyªn - Hµ TÜnh
KÕt cÊu luËn v¨n ngoµi lêi nãi ®Çu vµ kÕt luËn gåm phÇn
Ch¬ng I : Lý luËn chung vÒ BHXH
Ch¬ng II : C«ng t¸c chi tr¶ c¸c chÕ ®é BHXH t¹i huyÖn CÈm
Xuyªn – Hµ TØnh giai ®o¹n 2000-2002.
Ch¬ng III : Mét sè kiÕn nghÞ.
LuËn v¨n ®Ò cËp ®Õn mét sè vÊn ®Ò trong c«ng t¸c chi tr¶ BHXH, ®a
ra mét sè kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c
1

LuËn v¨n tèt nghiÖp

Ph¹m ThÞ QuÕ

chi tr¶, ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña ngêi lao ®éng trong c«ng cuéc ®æi míi ®Êt
níc.
§Ò tµi nµy ®îc hoµn thµnh víi sù gióp ®ì rÊt tËn t×nh cña c¸c thÇy c«
gi¸o chuyªn ngµnh, cña Trung t©m Th«ng tin - Th viÖn trêng §¹i häc QL
vµ KD - HN. §Æc biÖt lµ cã sù híng dÉn trùc tiÕp, nhiÖt t×nh cña Gi¶ng viªn
- Th¹c sÜ : §oµn ThÞ Thu H¬ng.

2

LuËn v¨n tèt nghiÖp

Ph¹m ThÞ QuÕ

Ch¬ng I

Lý luËn chung vÒ B¶o hiÓm X· Héi
1. sù cÇn thiÕt, ®Æc trng c¬ b¶n vµ ý nghÜa cña BHXH ®èi víi
sù ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi

1.1 Sù cÇn thiÕt cña BHXH.
NÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ cµng ph¸t triÓn th× vÊn ®Ò thuª mín nh©n c«ng
diÔn ra cµng phæ biÕn, m©u thuÉn gi÷a chñ vµ thî ngµy cµng gia t¨ng. §Æc
biÖt khi ngêi lao ®éng kh«ng may gÆp rñi ro, sù cè nh...
LuËn v¨n tèt nghiÖp Ph¹m ThÞ QuÕ
Lêi më ®Çu
ChÝnh s¸ch b¶o hiÓm héi ®· ®îc §¶ng, Nhµ níc ta thùc hiÖn
n¨m 1960 cña thÕ XX. KÓ ®ã ®Õn nay, chÝnh s¸nh b¶o hiÓm x· héi ®·
®îc ph¸t huy, ®ãng vai trß quan träng trong cuéc sèng cña nh÷ng ngêi lao
®éng. B¶o hiÓm héi (BHXH) lu«n mÆt khi ngêi lao ®éng gÆp nh÷ng
rñi ro: èm ®au, bÖnh tËt, tai n¹n, tuæi giµ nh÷ng khã kh¨n kh¸c trong
cuéc sèng.
khi luËt lao ®éng ra ®êi, BHXH ®îc thùc hiÖn theo ®iÒu
BHXH ®· thùc ®i vµo ®êi sèng héi, kinh chÝnh trÞ, t¸c dông
tÝch cùc trong mèi quan gi÷a ngêi lao ®éng ngêi dông lao ®éng.
chøc BHXH ®· kh¼ng ®Þnh ®îc hiÖu qu¶ ho¹t ®éng thÕ cña m×nh
trong níc, ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ rÊt ®¸ng khÝch lÖ. Bªn c¹nh nh÷ng thµnh
tÝch ®ã BHXH ViÖt Nam vÉn cßn cã rÊt nhiÒu ®iÓm cha phï hîp ®Æc biÖt lµ
trong giai ®o¹n ph¸t triÓn hiÖn nay cña ®Êt níc.
Tríc thùc ®ã, em ®· lùa chän nghiªn cøu ®Ò tµi : "C«ng t¸c chi tr¶
B¶o hiÓm héi ë huyÖn CÈm xuyªn - TÜnh giai ®o¹n 2000-2002
Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p" lµm luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh.
LuËn v¨n nµy ®îc thùc hiÖn víi môc ®Ých nªu lªn cÇn thiÕt cña
BHXH ®èi víi ngêi lao ®éng lµm nh÷ng vÊn ®Ò luËn vÒ c«ng t¸c chi
tr¶ t¹i BHXH huyÖn, nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc, vµ nh÷ng tån t¹i cÇn gi¶i quyÕt
®Ó tõ ®ã nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m thùc hiÖn tèt c«ng t¸c chi tr¶ BHXH t¹i
BHXH huyÖn CÈm Xuyªn - Hµ TÜnh
KÕt cÊu luËn v¨n ngoµi lêi nãi ®Çu vµ kÕt luËn gåm phÇn
Ch¬ng I : Lý luËn chung vÒ BHXH
Ch¬ng II : C«ng t¸c chi tr¶ c¸c chÕ ®é BHXH i huyÖn CÈm
Xuyªn Hµ TØnh giai ®o¹n 2000-2002.
Ch¬ng III : Mét sè kiÕn nghÞ.
LuËn v¨n ®Ò cËp ®Õn métvÊn ®Ò trong c«ng t¸c chi tr¶ BHXH, ®a
ra mét kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao chÊt lîng hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c
1
ĐATN ĐẦU TƯ: Vốn ĐT trên địa bàn tỉnh Bắc Giang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐẦU TƯ: Vốn ĐT trên địa bàn tỉnh Bắc Giang - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
ĐATN ĐẦU TƯ: Vốn ĐT trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 9 10 515