Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐẦU TƯ: Vốn ĐT từ NSNN vào địa bàn TX Hồng Lĩnh tỉnh Hà Tĩnh

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 92 trang   |   Lượt xem: 1490 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

b¶ng kª ch÷ viÕt t¾t

C«ng nghiÖp – tiÓu thñ c«ng nghiÖp

: CN – TTCN

Ng©n s¸ch Nhµ níc

: NS NN

Uû ban nh©n d©n

: UBND

X©y dùng c¬ b¶n

: XDCB

KÕ ho¹ch

: KH

Héi ®ång nh©n d©n

: H§ND

§Çu t

: §T

Gi¸o dôc - ®µo t¹o

: GD - §T

V¨n ho¸ - ThÓ dôc – ThÓ thao

: VH – TD – TT

Trung ¬ng

: TW

B×nh qu©n

: BQ

KÕ ho¹ch – tµi chÝnh

: KH - TC

Tµi s¶n cè ®Þnh

: TSC§

Khu vùc

: KV

X· héi

: XH

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

Lêi nãi ®Çu
Mét trong nh÷ng vÊn ®Ò chñ yÕu cña nÒn kinh tÕ hiÖn nay lµ lµm sao
thu hót ®îc nhiÒu vèn ®Çu t cho c«ng cuéc ph¸t triÓn ®Êt níc, ®a ®Êt níc
tho¸t ra khái t×nh tr¹ng nghÌo nµn vµ l¹c hËu.
VÊn ®Ò cèt yÕu cña ®Çu t lµ tÝnh hiÖu qu¶, lµm sao ®Ó víi mét sè vèn
nhÊt ®Þnh cã thÓ mang l¹i ®îc lîi Ých cao nhÊt. Vèn ng©n s¸ch Nhµ níc lµ
mét phÇn quan träng trong c«ng cuéc ®æi míi kinh tÕ nãi chung còng nh
®Çu t nãi riªng.
Nh×n l¹i 10 n¨m ph¸t triÓn kinh tÕ cña thÞ x· Hång LÜnh cã nh÷ng
thµnh tùu ®¸ng tù hµo, tuy nhiªn còng cßn nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i cÇn kh¾c
phôc.
Mét trong nh÷ng yÕu tè lµm nªn sù thµnh c«ng cña kinh tÕ thÞ x·
Hång LÜnh trong 10 n¨m ph¸t triÓn chÝnh lµ ho¹t ®éng ®Çu t. Sù nç lùc cña
®Þa ph¬ng trong viÖc huy ®éng vèn ®Çu t, t¹o ra ®îc nhiÒu c«ng tr×nh ®Çu t
cã hiÖu qu¶. Nguån vèn mµ thÞ x· Hång LÜnh sö dông trong nh÷ng n¨m qua
chñ yÕu lµ vèn ng©n s¸ch Nhµ níc (Vèn ng©n s¸ch tØnh, ng©n s¸ch cña
Hång LÜnh), c¸c nguån vèn kh¸c còng cã nhng cha nhiÒu. ViÖc sö dông vèn
®Çu t cña Nhµ níc trªn ®Þa bµn thÞ x· Hång LÜnh cã hiÖu qu¶ ®Çu t cao lµ
vÊn ®Ò næi cém cÇn ®îc quan t©m hµng ®Çu. V× vËy, chuyªn ®Ò “Thùc
tr¹ng vµ gi¶i ph¸p sö dông hiÖu qu¶ vèn ®Çu t tõ ng©n s¸ch cho ®Çu t
ph¸t triÓn trªn ®Þa bµn thÞ x· Hång LÜnh (tØnh Hµ TÜnh) giai ®o¹n 2000 2010 ’’ ®îc hoµn thµnh víi mong muèn ®ãng gãp mét sè ý kiÕn cho vÊn ®Ò
trªn.
Ho¹t ®éng ®Çu t cã rÊt nhiÒu vÊn ®Ò cÇn nghiªn cøu nh : Qu¶n lý dù
¸n ®Çu t, thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t, rñi ro trong ®Çu t, ®Çu t vµ chuyÓn giao
c«ng nghÖ, lËp dù ¸n ®Çu t ... Nhng do h¹n chÕ trong viÖc thu thËp sè liÖu vµ
h¹n chÕ vÒ thêi gian, tr×nh ®é nªn chuyªn ®Ò chØ dõng l¹i ë møc kh¶o s¸t
®¸nh gi¸ ho¹t ®éng ®Çu t cña thÞ x· Hång LÜnh mét c¸ch nãi chung vµ viÖc
sö dông nguån vèn ng©n s¸ch nãi riªng.

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
• VÒ ®èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu
Trong ph¹m vi bµi viÕt do thêi gian, nguån sè liÖu vµ tr×nh ®é h¹n
chÕ nªn chØ ®i vµo nghiªn cøu vÒ thùc tr¹ng sö dông Vèn ng©n s¸ch cho ®Çu
t ph¸t triÓn trªn ®Þa bµn thÞ x· Hång LÜnh nh÷ng mÆt ®¹t ®îc, cha ®îc ...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
b¶ng kª ch÷ viÕt t¾t
C«ng nghiÖp – tiÓu thñ c«ng nghiÖp : CN – TTCN
Ng©n s¸ch Nhµ níc : NS NN
Uû ban nh©n d©n : UBND
X©y dùng c¬ b¶n : XDCB
KÕ ho¹ch : KH
Héi ®ång nh©n d©n : H§ND
§Çu t : §T
Gi¸o dôc - ®µo t¹o : GD - §T
V¨n ho¸ - ThÓ dôc – ThÓ thao : VH – TD – TT
Trung ¬ng : TW
B×nh qu©n : BQ
KÕ ho¹ch – tµi chÝnh : KH - TC
Tµi s¶n cè ®Þnh : TSC§
Khu vùc : KV
X· héi : XH
ĐATN ĐẦU TƯ: Vốn ĐT từ NSNN vào địa bàn TX Hồng Lĩnh tỉnh Hà Tĩnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐẦU TƯ: Vốn ĐT từ NSNN vào địa bàn TX Hồng Lĩnh tỉnh Hà Tĩnh - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
92 Vietnamese
ĐATN ĐẦU TƯ: Vốn ĐT từ NSNN vào địa bàn TX Hồng Lĩnh tỉnh Hà Tĩnh 9 10 284