Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: AFTA

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 1588 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lêi më ®Çu
Trong xu híng quçc tÕ ho¸ ®êi sèng kinh tÕ thÕ giíi, víi nh÷ng cÊp ®é
toµn cÇu ho¸vµ khu vùc ho¸, lùc lîng s¶n xuÊt ph¸t triÓn vît ra ngoµi ph¹m vi
biªn giíi cña mçi quèc gia, sù ph©n c«ng lao ®éng , quèc tÕ ph¸t triÓn c¶ vÒ bÒ
réng lÉn bÒ s©u; vai trß cña c¸c c«ng ty ®a quèc gia ®îc t¨ng cêng, viÖc h×nh
thµnh c¸c liªn kÕt khu vùc ngµy mét ph¸t triÓn, hÇu hÕt c¸c quèc gia ®ang
chuyÓn sang m« h×nh kinh tÕ víi viÖc khai th¸c ngµy cµng triÖt ®Ó lîi thÕ so
s¸nh cña mçi níc.§Ó ®Èy nhanh tèc ®é t¨ng trëng cña th¬ng m¹i quèc tÕ trªn
thÞ trêng thÕ giíi ngµy nay,c¸c quèc gia trªn hµnh tinh chóng ta trong qu¸ tr×nh
ph¸t triÓn ®· tõng bíc t¹o lËp nªn c¸c mèi quan hÖ song ph¬ngvµ ®a ph¬ng,
tõng bíc tham gia vµo c¸c liªn kÕt kinh tÕ quèc tÕ víi nhiÒu møc ®é kh¸c nhau
nh»m ®a l¹i lîi Ých thiÕt thùc cho mçi bªn.ChÝnh c¸c liªn kÕt kinh tÕ quèc tÕ lµ
sù biÓu hiÖn râ nÐt cña hai xu híng: Khu vùc ho¸ vµ toµn cÇu ho¸ ®ang diÔn ra
hÕt søc sèng ®éng vµ ®Æc biÖt quan träng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y.
ThÕ kû XXI sÏ lµ thÕ kû cña toµn cÇu ho¸, khu vùc ho¸, cña héi nhËp
quèc tÕ, do vËy c¸c quèc gia ®ang ph¸t triÓn sÏ kh«ng cã sù lùa chän nµo kh¸c
h¬n lµ lùa chän m« h×nh c«ng nghiÖp ho¸ theo híng héi nhËp quèc tÕ. Phï hîp
víi xu thÕ nµy ViÖt Nam ®· vµ ®ang tham gia tÝch cùc vµ cã hiÖu qu¶ cao vµo
HiÖp héi c¸c quèc gia §«ng Nam ¸ (ASEAN) vµ khu vùc mËu dÞch tù do
ASEAN (ASEAN free trade area: AFTA) §©y lµ sù kiÖn vµ bíc ngoÆt ®¸ng ghi
nhËn. §ång thêi còng lµ vÊn ®Ò hÕt søc míi mÏ ®«Ý víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt
Nam vèn vÉn quen víi “vßng tay b¶o hé ”cña Nhµ Níc. Theo ý kiÕn cña c¸c
chuyªn gia, nhiÒu DNCNVN cßn ho¹t ®éng nh thêi bao cÊp, kÐm n¨ng ®éng,
phÇn lín ®Õn nay vÉn cha s½n sµng cho héi nhËp. Do vËy khi tham gia vµo
AFTA , thùc hiÖn biÓu thuÕ u ®·i cã hiÖu lùc chung(CEPT) Tøc khi nhµ níc

1

ph¶i gi¶m vµ tiÕn tíi xo¸ bá hµng rµo thuÕ quan vµ phi thuÕ quan ng¨n c¸ch
bu«n b¸n gi÷a ViÖt Nam vµ c¸c níc ASEAN th× viÖc nghiªn cøu , xem xÐt,
th¶o luËn, ph©n tÝch ®¸nh gi¸ nh÷ng c¬ héi, th¸ch thøc ®èi víi c¸c DNCNVN,
®ång thêi ®a ra nhiÒu nh÷ng ph¬ng híng vµ gi¶i ph¸p ®Ó c¸c DNCNVN ph¸t
huy ®îc thÕ m¹nh, tËn dông ®îc c¬ héi cña m×nh còng nh h¹n chÕ nh÷ng ¶nh
hëng xÊu, vît qua th¸ch thøc ®Ó tån t¹i trong m«i trêng míi lµ hÕt søc cÇn
thiÕt.
V× ®©y lµ nghiªn cøu mang tÝnh khoa häc ®Çu tiªn vµ cïng víi nh÷ng h¹n
chÕ vÒ kiÕn thøc còng nh kinh nghiÖm thùc tiÔn nªn ®Ò ¸n cßn nhiÕï sai sãt,
em mong c« gi¸o Th¹c sÜ NguyÔn Thu Thuû gióp ®ì, chØ b¶o ®Ó ®Ò ¸n ®îc
hoµn thiÖn h¬n.
Em xin ch©n ...
Lêi më ®Çu
Trong xu híng quçc tÕ ho¸ ®êi sèng kinh tÕ thÕ giíi, víi nh÷ng cÊp ®é
toµn cÇu ho¸vµ khu vùc ho¸, lùc lîng s¶n xuÊt ph¸t triÓn vît ra ngoµi ph¹m vi
biªn giíi cña mçi quèc gia, sù ph©n c«ng lao ®éng , quèc tÕ ph¸t triÓn c¶ vÒ bÒ
réng lÉn u; vai trß cña c¸c c«ng ty ®a quèc gia ®îc t¨ng cêng, viÖc h×nh
thµnh c¸c liªn kÕt khu vùc ngµy mét ph¸t triÓn, hÇu hÕt c¸c quèc gia ®ang
chuyÓn sang h×nh kinh víi viÖc khai th¸c ngµy cµng triÖt ®Ó lîi thÕ so
s¸nh cña mçi níc.§Ó ®Èy nhanh tèc ®é t¨ng trëng cña th¬ng m¹i quèc trªn
thÞ trêng thÕ giíi ngµy nay,c¸c quèc gia trªn hµnh tinh chóng ta trong qu¸ tr×nh
ph¸t triÓn ®· tõng bíc t¹o p nªn c¸c mèi quan song ph¬ngvµ ®a ph¬ng,
tõng bíc tham gia vµo c¸c liªn kÕt kinh tÕ quèc tÕ víi nhiÒu møc ®é kh¸c nhau
nh»m ®a l¹i lîi Ých thiÕt thùc cho mçi bªn.ChÝnh c¸c liªn kÕt kinh tÕ quèc
biÓu hiÖn râ nÐt cña hai xu híng: Khu vùc ho¸ vµ toµn cÇu ho¸ ®ang diÔn ra
hÕt søc sèng ®éng vµ ®Æc biÖt quan träng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y.
ThÕ XXI sÏ thÕ cña toµn cÇu ho¸, khu vùc ho¸, cña héi nhËp
quèc , do vËy c¸c quèc gia ®ang ph¸t triÓn sÏ kh«ngsù lùa chän nµo kh¸c
h¬n lµ lùa chän m« h×nh c«ng nghiÖp ho¸ theo híng héi nhËp quèc tÕ. Phï hîp
víi xu thÕ nµy ViÖt Nam ®· ®ang tham gia tÝch cùc cã hiÖu qu¶ caoo
HiÖp héi c¸c quèc gia §«ng Nam ¸ (ASEAN) khu vùc mËu dÞch do
ASEAN (ASEAN free trade area: AFTA) §©y lµ sù kiÖn vµ bíc ngoÆt ®¸ng ghi
nhËn. §ång thêi còng vÊn ®Ò hÕt søc míi ®«Ý víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt
Nam vèn vÉn quen víi “vßng tay b¶o ”cña Nhµ Níc. Theo ý kiÕn cña c¸c
chuyªn gia, nhiÒu DNCNVN cßn ho¹t ®éng nh thêi bao cÊp, kÐm n¨ng ®éng,
phÇn lín ®Õn nay vÉn cha s½n sµng cho héi nhËp. Do vËy khi tham gia vµo
AFTA , thùc hiÖn biÓu thuÕ u ®·i cã hiÖu lùc chung(CEPT) Tøc khi nhµ níc
1
ĐATN ĐỀ ÁN: AFTA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: AFTA - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: AFTA 9 10 840