Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Ảnh hưởng từ những biến động trên TT dầu mỏ TG đến TT VN

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 1072 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi më ®Çu
1. TÝnh tÊt yÕu cña viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi
NhËn ®Þnh chung cho r»ng thÕ kû XIX lµ thÕ kû cña than, thÕ kû XX lµ thÕ kû
cña dÇu má vµ trong nh÷ng thËp kû ®Çu cña thÕ kû XXI, ch¾c ch¾n lo¹i nhiªn
liÖu kh«ng thÓ t¸i sinh ®îc nµy vÉn cha thÓ bÞ thay thÕ bëi khÝ ®èt, than, thuû
®iÖn, n¨ng lîng h¹t nh©n, n¨ng lîng giã, mÆt trêi, ®Þa nhiÖt, bëi h¬n 80%
n¨ng lîng hiÖn nay ®îc t¹o ra bëi dÇu má.
Trong sè c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam, mÆt hµng dÇu th« (dÇu má
cha qua tinh chÕ) lµ mét mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc, lu«n chiÕm vÞ trÝ sè mét
vÒ gi¸ trÞ kim ng¹ch xuÊt khÈu (tæng trÞ gi¸ xuÊt khÈu cña toµn bé nÒn kinh tÕ
ViÖt Nam tÝnh tõ th¸ng 1 ®Õn th¸ng 10 n¨m 2004 lµ 21331 triÖu USD th× xuÊt
khÈu dÇu th« ®¹t 4600 triÖu USD - t¬ng ®¬ng 39,26% tæng trÞ gi¸ kim ng¹ch
xuÊt khÈu). Dù b¸o trong nh÷ng n¨m tíi mÆt hµng dÇu th« sÏ lµ mét trong
nh÷ng mòi nhän xuÊt khÈu cña ViÖt Nam. ViÖc khai th¸c vµ xuÊt khÈu hiÖu
qu¶ mÆt hµng nµy sÏ mang l¹i rÊt nhiÒu lîi Ých cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt
Nam, t¨ng doanh thu xuÊt khÈu cho ®Êt níc.
Tuy nhiªn, trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, thÞ trêng dÇu th« thÕ giíi biÕn ®éng
kh«ng ngõng do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau, do vËy lµm ¶nh hëng rÊt
nhiÒu tíi t×nh h×nh xuÊt khÈu dÇu th« cña ViÖt Nam. Gi¸ dÇu trªn thÕ giíi
biÕn ®éng lóc t¨ng, lóc gi¶m t¹o ra nh÷ng thuËn lîi vµ c¶ nh÷ng khã kh¨n cho
ho¹t ®éng xuÊt khÈu dÇu cña ViÖt Nam. Do vËy, viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi
“Nh÷ng biÕn ®éng trªn thÞ trêng dÇu má thÕ giíi vµ ¶nh hëng cña nã tíi
ho¹t ®éng xuÊt khÈu dÇu má cña ViÖt Nam ” ®Ó tËn dông nh÷ng thuËn lîi,
kh¾c phôc khã kh¨n, t¹o ®iÒu kiÖn cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu dÇu th« mét c¸ch
hiÖu qu¶ nhÊt lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan.

2. Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi
§Ò tµi nghiªn cøu nh÷ng biÕn ®éng trªn thÞ trêng dÇu má thÕ giíi, nguyªn
nh©n cña nh÷ng biÕn ®éng, ®ång thêi chØ ra nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n mµ
biÕn ®éng ®ã t¹o ra cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu dÇu má cña ViÖt Nam. Tõ ®ã ®a
ra gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ xuÊt khÈu mÆt hµng nµy.
3. §èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu
- §èi tîng nghiªn cøu lµ thÞ trêng dÇu má thÕ giíi, ®Æc ®iÓm còng nh nh÷ng
biÕn ®éng trªn thÞ trêng nµy; nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n cña xuÊt khÈu dÇu
má ViÖt Nam do sù biÕn ®éng nµy t¹o ra.
- Ph¹m vi nghiªn cøu lµ ho¹t ®éng xuÊt khÈu dÇu má cña ViÖt Nam tõ n¨m
1991 trë l¹i ®©y, ®Æc biÖt lµ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y: 2003 vµ 2004.
4. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu
VËn dông ph¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng vµ duy vËt lÞch sö kÕt hîp víi
thèng kª, ph©n tÝch ®Ó tõ ®ã rót ra c¸c kÕt luËn lµm c¬ së ®a ra ...
Lêi më ®Çu
1. TÝnh tÊt yÕu cña viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi
NhËn ®Þnh chung cho r»ng thÕ kû XIX lµ thÕ cña than, thÕ kû XXthÕ kû
cña dÇu trong nh÷ng thËp ®Çu cña thÕ XXI, ch¾c ch¾n lo¹i nhiªn
liÖu kh«ng thÓ t¸i sinh ®îc nµy vÉn cha thÓ thay thÕ bëi khÝ ®èt, than, thuû
®iÖn, n¨ng lîng h¹t nh©n, n¨ng lîng giã, mÆt trêi, ®Þa nhiÖt, bëi h¬n 80%
n¨ng lîng hiÖn nay ®îc t¹o ra bëi dÇu má.
Trong sè c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam, mÆt hµng dÇu th« (dÇu má
cha qua tinh chÕ) lµ mét mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc, lu«n chiÕm trÝ sè mét
gi¸ trÞ kim ng¹ch xuÊt khÈu (tæng trÞ gi¸ xuÊt khÈu cña toµn nÒn kinh
ViÖt Nam tÝnh th¸ng 1 ®Õn th¸ng 10 n¨m 2004 21331 triÖu USD txuÊt
khÈu dÇu th« ®¹t 4600 triÖu USD - t¬ng ®¬ng 39,26% tæng trÞ gi¸ kim ng¹ch
xuÊt khÈu). b¸o trong nh÷ng n¨m tíi mÆt hµng dÇu th« mét trong
nh÷ng mòi nhän xuÊt khÈu cña ViÖt Nam. ViÖc khai th¸c xuÊt khÈu hiÖu
qu¶ mÆt hµng nµy mang l¹i rÊt nhiÒu lîi Ých cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt
Nam, t¨ng doanh thu xuÊt khÈu cho ®Êt níc.
Tuy nhiªn, trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, thÞ trêng dÇu th« thÕ giíi biÕn ®éng
kh«ng ngõng do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau, do vËy lµm ¶nh hëng rÊt
nhiÒu tíi t×nh h×nh xuÊt khÈu dÇu th« cña ViÖt Nam. Gi¸ dÇu trªn thÕ giíi
biÕn ®éng lóc t¨ng, lóc gi¶m t¹o ra nh÷ng thuËn lîi vµ c¶ nh÷ng khã kh¨n cho
ho¹t ®éng xuÊt khÈu dÇu cña ViÖt Nam. Do vËy, viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi
Nh÷ng biÕn ®éng trªn thÞ trêng dÇu thÕ giíi ¶nh hëng cña tíi
ho¹t ®éng xuÊt khÈu dÇu cña ViÖt Nam ®Ó tËn dông nh÷ng thuËn lîi,
kh¾c phôc khã kh¨n, t¹o ®iÒu kiÖn cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu dÇu th« mét c¸ch
hiÖu qu¶ nhÊt lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan.
ĐATN ĐỀ ÁN: Ảnh hưởng từ những biến động trên TT dầu mỏ TG đến TT VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Ảnh hưởng từ những biến động trên TT dầu mỏ TG đến TT VN - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Ảnh hưởng từ những biến động trên TT dầu mỏ TG đến TT VN 9 10 238