Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Bán phá giá HH

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 1364 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch¬ng 1 : Tæng quan vÒ b¸n ph¸ gi¸ hµng ho¸

1.1. Mét sè kh¸i niÖm
1.1.1. Gi¸ trÞ th«ng thêng
1.1.1.1. Kh¸i niÖm
Gi¸ trÞ th«ng thêng lµ gi¸ b¸n cã l·i cña s¶n phÈm t¬ng tù ®îc b¸n víi sè lîng thÝch
®¸ng trªn thÞ trêng néi ®Þa tíi ngêi tiªu dïng ®éc lËp.
1.1.1.2. §iÒu kiÖn ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ th«ng thêng cña hµng ho¸
• S¶n phÈm t¬ng tù
• Sè lîng thÝch ®¸ng
• Cã l·i
• C¸c kh¸ch hµng ®éc lËp.
S¶n phÈm t¬ng tù lµ c¸c s¶n phÈm gièng nhau, hoÆc nÕu nã kh«ng gièng nhau hoµn
toµn th× nã ph¶i gÇn nh gièng nhau.
Sè lîng thÝch ®¸ng lµ sè lîng Ýt nhÊt ph¶i b»ng 5% khèi lîng xuÊt khÈu ®îc b¸n
trong tiÕn tr×nh bu«n b¸n th«ng thêng ë trong níc xuÊt khÈu.
TiÕn tr×nh bu«n b¸n th«ng thêng cÇn ®¸p øng hai ®iÒu kiÖn: b¸n cã l·i vµ kh¸ch
hµng ®éc lËp.
VÝ dô: nhµ xuÊt khÈu xuÊt khÈu 60 chiÕc xe m¸y gi¸ 2000 USD/chiÕc, b¸n néi ®Þa
10 chiÕc víi gi¸ 2100USD/chiÕc. Trong trêng hîp nµy do khèi lîng b¸n néi ®Þa nhá
h¬n 5% nªn kh«ng sö dông ®îc gi¸ b¸n néi ®Þa 2100USD/chiÕc.
Cã l·i lµ gi¸ b¸n trung b×nh cao h¬n chi phÝ ®¬n vÞ s¶n phÈm.

1

C¸c kh¸ch hµng ®éc lËp: lµ kh¸ch hµng chiÕm gi÷ lín h¬n hoÆc b»ng 5% vèn cña
nhµ xuÊt khÈu hoÆc nhµ xuÊt khÈu chiÕm lín h¬n hoÆc b»ng 5% vèn cña c¶ kh¸ch
hµng vµ nhµ xuÊt khÈu.
1.1.1.3. C¸c biÖn ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ trÞ th«ng thêng
Gi¸ trÞ th«ng thêng lµ møc gÝa mµ ë ®ã hµng ho¸ ®îc b¸n cho ngêi tiªu dïng ë
trong níc xuÊt khÈu.
Trong trêng hîp ngêi xuÊt s¶n phÈm ra níc ngoµi vµ kh«ng b¸n s¶n phÈm ®ã ë
trong níc th× gi¸ trÞ th«ng thêng cã thÓ ®îc x¸c ®Þnh b»ng møc gi¸ xuÊt khÈu tíi níc thø ba.
NÕu níc xuÊt khÈu kh«ng ph¶i lµ níc s¶n xuÊt hµng ho¸ mµ do nhËp tõ níc s¶n xuÊt
vÒ råi xuÊt khÈu ®i th× gi¸ trÞ th«ng thêng ®îc x¸c ®Þnh trong níc s¶n xuÊt hµng ho¸
®ã.
Trêng hîp níc xuÊt khÈu lµ mét níc thùc hiÖn kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung th× ®îc phÐp
chØ ®Þnh mét níc thay thÕ.
1.1.2. Gi¸ xuÊt khÈu:
1.1.2.1. Kh¸i niÖm:
Gi¸ xuÊt khÈu lµ gi¸ ®· tr¶ thùc sù hoÆc cã kh¶ n¨ng tr¶ gi¸ xuÊt khÈu tíi céng
®ång, tíi mét kh¸ch hµng ®éc lËp. Trong c¸c trêng hîp:
NÕu kh«ng cã gi¸ ®· tr¶ hoÆc cã kh¶ n¨ng tr¶ tøc lµ kh«ng cã gi¸ xuÊt khÈu th× ph¶i
sö dông gi¸ kiÕn t¹o.
NÕu kh«ng cã gi¸ xuÊt khÈu tíi céng ®ång th× kh«ng ph¶i chÞu sù ®iÒu tra.
NÕu kh«ng cã kh¸ch hµng ®éc lËp th× ph¶i sö dông gi¸ kiÕn t¹o.
VÝ dô: ngêi xuÊt khÈu b¸n hµng cho ngêi nhËp khÈu mµ ngêi nhËp khÈu ®ã cã quan
hÖ hä hµng víi ngêi xuÊt khÈu, møc gi¸ b¸n 1 lµ 90USD (lµ gi¸ xuÊt khÈu kh«ng tin
cËy).
C¸c chi phÝ: 20% , l·i th«ng thêng: 10%.
Ngêi nhËp khÈu b¸n hµng cho ngêi mua kh«ng cã quan hÖ hä hµng ë møc gi¸...
Ch¬ng 1 : Tæng quan vÒ b¸n ph¸ gi¸ hµng ho¸
1.1. Mét sè kh¸i niÖm
1.1.1. Gi¸ trÞ th«ng thêng
1.1.1.1. Kh¸i niÖm
Gi¸ trÞ th«ng thêng lµ gi¸ b¸n cã l·i cña s¶n phÈm t¬ng tù ®îc b¸n víi sè lîng thÝch
®¸ng trªn thÞ trêng néi ®Þa tíi ngêi tiªu dïng ®éc lËp.
1.1.1.2. §iÒu kiÖn ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ th«ng thêng cña hµng ho¸
S¶n phÈm t¬ng tù
Sè lîng thÝch ®¸ng
Cã l·i
C¸c kh¸ch hµng ®éc lËp.
S¶n phÈm t¬ng c¸c s¶n phÈm gièng nhau, hoÆc nÕu kh«ng gièng nhau hoµn
toµn th× nã ph¶i gÇn nh gièng nhau.
lîng thÝch ®¸ng lµ sè lîng Ýt nhÊt ph¶i b»ng 5% khèi lîng xuÊt khÈu ®îc n
trong tiÕn tr×nh bu«n b¸n th«ng thêng ë trong níc xuÊt khÈu.
TiÕn tr×nh bu«n n th«ng thêng cÇn ®¸p øng hai ®iÒu kiÖn: b¸n l·i kh¸ch
hµng ®éc lËp.
dô: nhµ xuÊt khÈu xuÊt khÈu 60 chiÕc xe m¸y gi¸ 2000 USD/chiÕc, b¸n néi ®Þa
10 chiÕc víi gi¸ 2100USD/chiÕc. Trong trêng hîp nµy do khèi lîng b¸n néi ®Þa nhá
h¬n 5% nªn kh«ng sö dông ®îc gi¸ b¸n néi ®Þa 2100USD/chiÕc.
Cã l·i lµ gi¸ b¸n trung b×nh cao h¬n chi phÝ ®¬n vÞ s¶n phÈm.
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Bán phá giá HH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Bán phá giá HH - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Bán phá giá HH 9 10 367