Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Bảng cân đối kế toán

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1249 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I.

kTæng quan vÒ B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n.

X· héi ngµy cµng ph¸t triÓn th× nhu cÇu th«ng tin cµng trë nªn ®a d¹ng vµ bøc
thiÕt. HiÖn nay th«ng tin ®îc xem nh mét yÕu tè trùc tiÕp cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt
kinh doanh. BÊt kú mét nhµ qu¶n lý nµo trong bÊt kú doanh nghiÖp nµo ho¹t ®éng
trong lÜnh vùc g× muèn thùc hiÖn tèt c«ng viÖc cña m×nh ®Òu ph¶i dùa vµo th«ng tin
kÕ to¸n. B¸o c¸o tµi chÝnh nãi chung vµ B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n nãi riªng lµ biÓu hiÖn
kÕt qu¶ cña c«ng t¸c kÕ to¸n ë c¸c ®¬n vÞ kÕ to¸n, lµ nguån th«ng tin quan träng,
cÇn thiÕt cho c¸c quyÕt ®Þnh kinh tÕ cña nhiÒu ®èi tîng kh¸c nhau bªn trong còng
nh bªn ngoµi doanh nghiÖp. HÖ thèng chuÈn mùc kÕ to¸n quèc tÕ hiÖn hµnh ®îc sù
chÊp nhËn cña nhiÒu tæ chøc quèc tÕ, nhiÒu khu vùc vµ nhiÒu quèc gia trªn thÕ
giíi. MÆc dï b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ë mét sè níc cã thÓ gièng nhau song chóng vÉn
kh¸c nhau do nhiÒu nguyªn nh©n nh do hoµn c¶nh lÞch sö, v¨n ho¸, luËt ph¸p vµ
m«i trêng kinh doanh hoÆc do yªu cÇu cña ngêi sö dông th«ng tin trªn B¶ng c©n
®èi kÕ to¸n ë mçi quèc gia cã kh¸c nhau. Tõ nh÷ng sù kh¸c nhau trªn dÉn ®Õn viÖc
sö dông c¸c kh¸i niÖm cña c¸c yÕu tè trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ë mçi quèc gia
còng rÊt ®a d¹ng, chÝnh ®iÒu nµy ®· dÉn ®Õn viÖc sö dông nh÷ng chuÈn mùc kh¸c
nhau ®Ó h¹ch to¸n c¸c kho¶n môc trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, viÖc tr×nh bµy B¶ng
c©n ®èi kÕ to¸n ë mçi quèc gia còng kh¸c nhau.
Theo chuÈn mùc kÕ to¸n quèc tÕ, b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n lµ mét b¸o c¸o tµi
chÝnh ph¶n ¸nh t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n bao
gåm c¸c kho¶n môc sau:
- Tµi s¶n: lµ tiÒm lùc kinh tÕ do doanh nghiÖp kiÓm so¸t vµ lµ kÕt qu¶ cña c¸c sù
kiÖn ®· qua vµ tõ ®ã doanh nghiÖp cã thÓ thu ®îc c¸c lîi Ých kinh tÕ trong t¬ng
lai cña doanh nghiÖp. C¸c lîi Ých kinh tÕ t¬ng lai ®îc biÓu hiÖn trong tµi s¶n lµ
tiÒm n¨ng ®ãng gãp trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp tíi c¸c nguån vèn tiÒn vµ tµi s¶n t¬ng ®¬ng tiÒn cña doanh nghiÖp.
- Nî ph¶i tr¶: lµ nh÷ng kho¶n nî ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt
kinh doanh mµ doanh nghiÖp ph¶i thanh to¸n cho c¸c chñ nî, bao gåm c¸c
kho¶n nî tiÒn vay, c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n, cho Nhµ níc, cho c«ng
nh©n viªn vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c.
- Nguån vèn chñ së h÷u: lµ phÇn gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n sau khi trõ ®i mäi
kho¶n c«ng nî hay nãi c¸ch kh¸c nã chÝnh lµ sè vèn cña c¸c chñ së h÷u mµ
doanh nghiÖp kh«ng ph¶i cam kÕt thanh to¸n.
Theo chuÈn mùc kÕ to¸n quèc tÕ, nh÷ng th«ng tin ®îc tr×nh bµy trªn b¶ng
c©n ®èi kÕ to¸n gåm :
- Tµi s¶n cè ®Þnh
Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh

1

Tµi s¶n ...
I. kTæng quan vÒ B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n.
X· héi ngµy cµng ph¸t triÓn th× nhu cÇu th«ng tin cµng trë nªn ®a d¹ng vµ bøc
thiÕt. HiÖn nay th«ng tin ®îc xem nh mét yÕu trùc tiÕp cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt
kinh doanh. BÊt mét nhµ qu¶n nµo trongt doanh nghiÖp nµo ho¹t ®éng
trong lÜnh vùc g× muèn thùc hiÖn tèt c«ng viÖc cña m×nh ®Òu ph¶i dùa vµo th«ng tin
kÕ to¸n. B¸o c¸o tµi chÝnh nãi chung vµ B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n nãi riªng lµ biÓu hiÖn
kÕt qu¶ cña c«ng c to¸n ë c¸c ®¬n to¸n, nguån th«ng tin quan träng,
cÇn thiÕt cho c¸c quyÕt ®Þnh kinh cña nhiÒu ®èi tîng kh¸c nhau bªn trong còng
nh bªn ngoµi doanh nghiÖp. HÖ thèng chuÈn mùc kÕ to¸n quèc tÕ hiÖn hµnh ®îc
chÊp nhËn cña nhiÒu chøc quèc tÕ, nhiÒu khu vùc nhiÒu quèc gia trªn thÕ
giíi. MÆc dï b¶ng c©n ®èi to¸n ë métnícthÓ gièng nhau song chóng vÉn
kh¸c nhau do nhiÒu nguyªn nh©n nh do hoµn c¶nh lÞch sö, n ho¸, luËt ph¸p
m«i trêng kinh doanh hoÆc do yªu cÇu cña ngêi dông th«ng tin trªn B¶ng n
®èi kÕ to¸n ë mçi quèc gia cã kh¸c nhau. Tõ nh÷ng sù kh¸c nhau trªn dÉn ®Õn viÖc
dông c¸c kh¸i niÖm cña c¸c yÕu trªn b¶ng c©n ®èi to¸n ë mçi quèc gia
còng rÊt ®a d¹ng, chÝnh ®iÒu nµy ®·n ®Õn viÖc dông nh÷ng chuÈn mùc kh¸c
nhau ®Ó h¹ch to¸n c¸c kho¶n môc trªn b¶ng c©n ®èi to¸n, viÖc tr×nh bµy ng
c©n ®èi kÕ to¸n ë mçi quèc gia còng kh¸c nhau.
Theo chuÈn mùc to¸n quèc , b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n mét b¸o c¸o tµi
chÝnh ph¶n ¸nh t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. ng c©n ®èi to¸n bao
gåm c¸c kho¶n môc sau:
- Tµi s¶n: tiÒm lùc kinh do doanh nghiÖp kiÓm so¸tkÕt qu¶ cña c¸c
kiÖn ®· qua ®ã doanh nghiÖp thÓ thu ®îc c¸c lîi Ých kinh trong t¬ng
lai cña doanh nghiÖp. C¸c lîi Ých kinh t¬ng lai ®îc biÓu hiÖn trong tµi s¶n
tiÒm n¨ng ®ãng gãp trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp tíi c¸c nguån vèn tiÒn tµin t-
¬ng ®¬ng tiÒn cña doanh nghiÖp.
- ph¶i tr¶: nh÷ng kho¶n ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt
kinh doanh doanh nghiÖp ph¶i thanh to¸n cho c¸c chñ nî, bao gåm c¸c
kho¶n tiÒn vay, c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n, cho Nhµ níc, cho c«ng
nh©n viªn vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c.
- Nguån vèn chñ h÷u: phÇn gi¸ trÞ cßn i cña tµi n sau khi trõ ®i mäi
kho¶n c«ng hay nãi c¸ch kh¸c chÝnh vèn cña c¸c chñ h÷u mµ
doanh nghiÖp kh«ng ph¶i cam kÕt thanh to¸n.
Theo chuÈn mùc to¸n quèc tÕ, nh÷ng th«ng tin ®îc tr×nh bµy trªn b¶ng
c©n ®èi kÕ to¸n gåm :
- Tµi s¶n cè ®Þnh
Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Bảng cân đối kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Bảng cân đối kế toán - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Bảng cân đối kế toán 9 10 295