Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Bằng chứng kiểm toán

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 3436 lần   |   Lượt tải: 5 lần
§Ò ¸n m«n häc

Lời mở đầu
Bằng chứng kiểm toán các tài liệu, thông tin kế toán, mà kiểm toán
viên thu thập liên quan đến cuộc kiểm toán là cơ sở cho ý kiến của mình. Có
thể nói bằng chứng kiểm toán là yếu tố quyết định đên thàng công của cuộc
kiểm toán. Trong thế kỷ mới khi kỷ nguyên kiểm toán dang mở rộng và phát
triển thì việc nâng cao chất lượng cuộc kiểm toán là một yếu tố hàng đầu của
các công ty kiểm toán, khi đó công ty kiểm toán mới có thể tạo thế đứng cho
mình, tạo độ tin cậy với khách hàng trên thương trường. Muốn làm được điều
đó thì việc năng cao chất lượng bằng chứng là một điều tất yếu. Nhưng muốn
năng cao chất lượng bằng chứng kiêm toán thì làm sao cho hiệu quả kiểm
toán đạt được mức tốt nhất. Chất lượng bằng chứng tăng mà chi phí tăng
không hợp lý, cuộc kiểm toán có thể tránh được rủi ro kiểm toán nhưng liệu
công ty kiểm toán có thể tránh được rủi ro hoạt động, liệu công ty có thể nâng
cao chất lượng kiểm toán khi chi phí quá lớn.
Với tầm quan trọng của bằng chứng em đã trọn đề tài: Các loại bằng
chứng kiểm toán và phương pháp kỹ thuật thu thập bng chứng kiểm toán.
Nhằm nâng cao và tìm hiểu những vương mắc trong thu thập bằng chứng mà
một công ty kiểm toán măc phải. Báo cáo của em gồm ba phần:
I.

Lý luận chung về bằng chứng kiểm toán.
II. Tính hiệu lực, tính đầy đủ trong bằng chứng kiểm toán.
III. Các loại bằng chứng và phương pháp kỹ thuật thu thập bằng

chứng kiểm toán.
Tuy em đã có nhiều cố gắng song do thời gian ngắn và sự eo hẹp về tài
liệu tham khảo nên báo cáo vẫn còn nhiều thiếu sót. Mong thầy cô giáo đóng
góp ý kiến để bài viết của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm
ơn.
Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2005

1

§Ò ¸n m«n häc
I. Lý luận chung về bằng chứng kiểm toán.
1. Khái niệm và vai trò của bằng chứng kiểm toán.
1.1. Khái niệm.
Chức năng của kiểm toán tài chính là “xác minh và bày tỏ ý kiến” về
các bản khai tài chính, thể hiện qua quá trình thu thập và đánh giá các bằng
chứng về Báo cáo tài chính của một tổ chức kinh tế cụ thể nhằm mục đính xác
nhận và báo cáo về mức độ phù hợp của các báo cáo này với các chuẩn mực
đã được thiết lập thông qua Báo cáo kiểm toán. Báo cáo kiểm toán ghi nhận
các ý kiến của kiểm toán viên, nó là sản phẩm quan trọng nhất của cuộc kiểm
toán, độ chính xác và hợp lý của nó phụ thuộc rất nhiều vào các bằng chứng
mà kiểm toán viên thu thập được trong quá trình kiểm toán.
Theo Chuẩn mực Kiểm toán số 500: Bằng chứng kiểm toán là tất cả
các số liệu, thông tin mà các kiểm toán viên thu thập được liên ...
§Ò ¸n m«n häc
Lời mở đầu
Bằng chứng kiểm toán các tài liệu, thông tin kế toán, kiểm toán
viên thu thập liên quan đến cuộc kiểm toán là sở cho ý kiến của mình. Có
thể nói bằng chứng kiểm toán là yếu tố quyết định đên thàng công của cuộc
kiểm toán. Trong thế kỷ mới khi kỷ nguyên kiểm toán dang mở rộng phát
triển thì việc nâng cao chất lượng cuộc kiểm toán một yếu tố hàng đầu của
các công ty kiểm toán, khi đó công ty kiểm toán mới thể tạo thế đứng cho
mình, tạo độ tin cậy với khách hàng trên thương trường. Muốn làm được điều
đó thì việc năng cao chất lượng bằng chứng một điều tất yếu. Nhưng muốn
năng cao chất lượng bằng chứng kiêm toán thì làm sao cho hiệu quả kiểm
toán đạt được mức tốt nhất. Chất lượng bằng chứng tăng chi phí tăng
không hợp lý, cuộc kiểm toán thể tránh được rủi ro kiểm toán nhưng liệu
công ty kiểm toán có thể tránh được rủi ro hoạt động, liệu công ty có thể nâng
cao chất lượng kiểm toán khi chi phí quá lớn.
Với tầm quan trọng của bằng chứng em đã trọn đề tài: Các loại bằng
chứng kiểm toán phương pháp kỹ thuật thu thập bng chứng kiểm toán.
Nhằm nâng cao tìm hiểu những vương mắc trong thu thập bằng chứng
một công ty kiểm toán măc phải. Báo cáo của em gồm ba phần:
I . Lý luận chung về bằng chứng kiểm toán.
II. Tính hiệu lực, tính đầy đủ trong bằng chứng kiểm toán.
III. Các loại bằng chứng và phương pháp kỹ thuật thu thập bằng
chứng kiểm toán.
Tuy em đã có nhiều cố gắng song do thời gian ngắn và sự eo hẹp về tài
liệu tham khảo nên báo cáo vẫn còn nhiều thiếu sót. Mong thầy giáo đóng
góp ý kiến đểi viết của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm
ơn.
Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2005
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Bằng chứng kiểm toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Bằng chứng kiểm toán - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Bằng chứng kiểm toán 9 10 534