Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Bảo hiểm thất nghiệp tại VN

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 7936 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§Ò ¸n m«n häc
LêI Më §ÇU
B¶o hiÓm x· héi lµ mét chÝnh s¸ch lín cña §¶ng vµ Nhµ níc ta ®èi víi
ngêi lao ®éng. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, chÕ ®é BHXH kh«ng ngõng ®îc bæ
sung, söa ®æi cho phï hîp víi tõng thêi kú ph¸t triÓn nh»m ®¶m b¶o quyÒn lîi
®èi víi ngêi lao ®éng .
Trong c¸c chÕ ®é cña hÖ thèng BHXH cã chÕ ®é b¶o hiÓm thÊt nghiÖp.
Môc ®Ých cña chÕ ®é nµy lµ trî gióp vÒ mÆt tµi chÝnh cho ngêi thÊt nghiÖp ®Ó
hä æn ®Þnh cuéc sèng c¸ nh©n vµ gia ®×nh trong mét chõng mùc nhÊt ®Þnh, tõ
®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho hä tham gia vµo thÞ trêng lao ®éng ®Ó hä cã nh÷ng c¬ héi
míi vÒ viÖc lµm.
Tõ khi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng, nÒn kinh tÕ níc ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng
thµnh tùu ®¸ng kÓ.Tuy nhiªn nh÷ng mÆt tr¸i cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®· béc
lé kh¸ râ, ®Æc biÖt lµ t×nh tr¹ng thÊt nghiÖp. Nhµ níc ®· gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy
b»ng nhiÒu biÖn ph¸p nh chÝnh s¸ch d©n sè, kinh tÕ, …
MÆc dï hiÖn nay níc ta cha triÓn khai BHTN song nh÷ng n¨m võa qua
Nhµ níc, ngµnh lao ®éng- th¬ng binh x· héi ®· cã nhiÒu ®Ò ¸n vµ ®Ò tµi
nghiªn cøu khoa häc ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò nµy ®Ó chuÈn bÞ triÓn khai trong nh÷ng
n¨m s¾p tíi. §©y lµ vÊn ®Ò bøc xóc vµ tÊt yÕu, lµ tr¸ch nhiÖm cña c¶ Nhµ níc,
ngêi lao ®éng vµ ngêi sö dông lao ®éng.
§Ó triÓn khai BHTN, ph¶i x©y dùng ®îc chÝnh s¸ch hay ph¸p lÖnh vÒ
BHTN, t¹o hµnh trang ph¸p lý trong qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn. Hy väng r»ng
BHTN sÏ sím ®îc triÓn khai ë ViÖt Nam gãp phÇn gi¶i quyÕt c¨n bÖnh cè h÷u
do c¬ chÕ thÞ trêng ®Î ra, ®ã lµ thÊt nghiÖp.
Môc tiªu ®Ò tµi lµ hÖ thèng hãa c¬ së lý luËn , thùc tiÔn ThÊt nghiÖp ,
c¸c chÝnh s¸ch BHTN trªn c¬ së tèng hîp th«ng tin.
KÕt cÊu cña ®Ò tµi : Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, néi dung ®Ò tµi
gåm 3 phÇn chÝnh :
I. Mét sè vÊn ®Ò vÒ thÊt nghiÖp.
II. B¶o hiÓm ThÊt nghiÖp vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ.
III. ChÝnh s¸ch B¶o hiÓm ThÊt nghiÖp cña ViÖt Nam hiÖn t¹i vµ t¬ng lai.
Bµi viÕt cña em cßn nhiÒu thiÕu sãt, mong sù chØ b¶o cña c«.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
NguyÔn ThÞ Thuú D¬ng- Líp: Kinh tÕ Lao ®éng 44

§Ò ¸n m«n häc
NéI DUNG
i. Mét sè vÊn ®Ò vÒ thÊt nghiÖp

1.Kh¸i niÖm vÒ thÊt nghiÖp
VÊn ®Ò thÊt nghiÖp ®· ®îc nhiÒu tæ chøc,nhiÒu nhµ khoa häc bµn
luËn.Song còng cßn nhiÒu ý kiÕn kh¸c nhau nhÊt lµ vÒ thÊt nghiÖp.LuËt B¶o
hiÓm thÊt nghiÖp (viÕt t¾t BHTN)céng hßa liªn bang §øc ®Þnh nghÜa: “ThÊt
nghiÖp lµ ngêi lao ®éng t¹m thêi kh«ng cã quan hÖ lao ®éng hoÆc chØ thùc
hiÖn c«ng viÖc ng¾n h¹n”.
T¹i Ph¸p ngêi ta cho r»ng,thÊt nghiÖp lµ kh«ng cã viÖc lµm, cã ®iÒu kiÖn
lµm viÖc, ®ang ®i t×m viÖc lµm.
Th¸i Lan, ®Þnh nghÜa vÒ thÊt nghiÖp ...
§Ò ¸n m«n häc
LêI Më §ÇU
B¶o hiÓm héi mét chÝnh s¸ch lín cña §¶ng Nhµ níc ta ®èi víi
ngêi lao ®éng. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, chÕ ®é BHXH kh«ng ngõng ®îc
sung, söa ®æi cho phï hîp víi tõng thêiph¸t triÓn nh»m ®¶m b¶o quyÒn lîi
®èi víi ngêi lao ®éng .
Trong c¸c chÕ ®é cña thèng BHXH cã chÕ ®é b¶o hiÓm thÊt nghiÖp.
Môc ®Ých cña chÕ ®é nµy trî gióp mÆt tµi chÝnh cho ngêi thÊt nghiÖp ®Ó
æn ®Þnh cuéc sèng nh©n gia ®×nh trong mét chõng mùc nhÊt ®Þnh,
®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho hä tham gia vµo thÞ trêng lao ®éng ®Ó hä cã nh÷ng c¬ héi
míi vÒ viÖc lµm.
Tõ khi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng, nÒn kinh tÕ níc ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng
thµnh tùu ®¸ng kÓ.Tuy nhiªn nh÷ng mÆt tr¸i cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®· béc
kh¸ râ, ®Æc biÖt t×nh tr¹ng thÊt nghiÖp. Nhµ níc ®· gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy
b»ng nhiÒu biÖn ph¸p nh chÝnh s¸ch d©n sè, kinh tÕ,
MÆc hiÖn nay níc ta cha triÓn khai BHTN song nh÷ng n¨m võa qua
Nhµ níc, ngµnh lao ®éng- th¬ng binh héi ®· nhiÒu ®Ò ¸n ®Ò tµi
nghiªn cøu khoa häc ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò nµy ®Ó chuÈn bÞ triÓn khai trong nh÷ng
n¨m s¾p tíi. §©y vÊn ®Ò bøc xóc tÊt yÕu,tr¸ch nhiÖm cña Nhµ níc,
ngêi lao ®éng vµ ngêi sö dông lao ®éng.
§Ó triÓn khai BHTN, ph¶i x©y dùng ®îc chÝnh s¸ch hay ph¸p lÖnh vÒ
BHTN, t¹o hµnh trang ph¸p lý trong qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn. Hy väng r»ng
BHTN sÏ sím ®îc triÓn khai ë ViÖt Nam gãp phÇn gi¶i quyÕt c¨n bÖnh cè h÷u
do c¬ chÕ thÞ trêng ®Î ra, ®ã lµ thÊt nghiÖp.
Môc tiªu ®Ò tµi thèng hãa luËn , thùc tiÔn ThÊt nghiÖp ,
c¸c chÝnh s¸ch BHTN trªn c¬ së tèng hîp th«ng tin.
KÕt cÊu cña ®Ò tµi : Ngoµi phÇn ®Çu kÕt luËn, néi dung ®Ò tµi
gåm 3 phÇn chÝnh :
I. Mét sè vÊn ®Ò vÒ thÊt nghiÖp.
II. B¶o hiÓm ThÊt nghiÖp vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ.
III. ChÝnh s¸ch B¶o hiÓm ThÊt nghiÖp cña ViÖt Nam hiÖn t¹i vµ t¬ng lai.
Bµi viÕt cña em cßn nhiÒu thiÕu sãt, mong sù chØ b¶o cña c«.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
NguyÔn ThÞ Thuú D¬ng- Líp: Kinh tÕ Lao ®éng 44
ĐATN ĐỀ ÁN: Bảo hiểm thất nghiệp tại VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Bảo hiểm thất nghiệp tại VN - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Bảo hiểm thất nghiệp tại VN 9 10 553