Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: BHXH

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1372 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
B¶o hiÓm x· héi (BHXH) lµ mét chÝnh s¸ch lín cña §¶ng vµ Nhµ níc ®èi
víi ngêi lao ®éng nh»m tõng bíc më réng vµ n©ng cao ®¶m b¶o vËt chÊt, gãp
phÇn æn ®Þnh ®êi sèng cho ngêi lao ®éng khi gÆp rñi ro nh bÞ èm ®au, tai n¹n
lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp, thai sÈy, hÕt tuæi lao ®éng, qua ®êi.
Cïng víi sù ®æi míi cña nÒn kinh tÕ ®Êt níc trong thêi gian võa qua ,
chÝnh s¸ch BHXH còng ®îc ®iÒu chØnh, thay ®æi ®Ó phèi hîp víi sù chuyÓn
®æi cña nÒn kinh tÕ ®Êt níc, víi nguyÖn väng cña ngêi lao ®éng.
Quü BHXH lµ mét bé phËn cèt lâi kh«ng thÓ thiÕu ®îc vµ cã thÓ nãi nã
lµ vai trß quan träng nhÊt trong ho¹t ®éng BHXH. ViÖc qu¶n lý sö dông quü
BHXH (thu - chi quü BHXH) nã ¶nh hëng trùc tiÕp tíi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn
cña quü BHXH, ¶nh hëng tíi sù æn ®Þnh cña chÝnh s¸ch BHXH. VËy vÊn ®Ò
lµm thÕ nµo ®Ó cã thÓ n©ng cao ®îc hiÖu qu¶ trong viÖc thu -chi quü BHXH
®©y lµ c©u hái ®îc ®Æt ra ®èi víi mçi nhµ kinh tÕ, nh÷ng ngêi quan t©m nghiªn
cøu ho¹t ®éng BHXH.
Lµ sinh viªn Khoa B¶o hiÓm trêng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n, ®Ó ®ãng
gãp mét phÇn søc lùc cña m×nh cho viÖc ph¸t triÓn c¸c chÝnh s¸ch BHXH vµ
sù æn ®Þnh Quü BHXH mµ cô thÓ lµ viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c thu chi quü BHXH. Qua bµi viÕt nµy em xin nªu lªn vµ ®ãng gãp mét sè ý kiÕn,
mét sè suy nghÜ cña m×nh trong viÖc qu¶n lý thu chi quü BHXH. Do cßn h¹n
chÕ vÒ tr×nh ®é kiÕn thøc còng nh c¸c tµi liÖu tham kh¶o nªn ch¾c ch¾n cßn cã
nhiÒu thiÕu sãt, h¹n chÕ. Em rÊt mong c¸c thÇy c«®ãng gãp ý kiÕn chØ b¶o
nh÷ng thiÕu sãt trong bµi viÕt nµy ®Ó c¸c lÇn viÕt sau co ®iÒu kiÖn n©ng cao
chÊt lîng cña bµi viÕt.
Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o T« ThÞ Thiªn H¬ng ®· tËn
t×nh gióp ®ì em trong viÖc hoµn thµnh bµi viÕt nµy ®ång thêi em xin c¶m ¬n
c¸c thÇy c« gi¸o kh¸c trong c¸c kiÕn thøc cho em trong khi gi¶ng d¹y ®Ó cã
thÓ hoµn thµnh bµi viÕt nµy.
Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c«.

PhÇn I. Lý luËn chung vÒ BHXH vµ Quü BHXH

I. Lý luËn chung vÒ BHXH.

B¶o hiÓm x· héi (BHXH)lµ mét trong nh÷ng lo¹i h×nh b¶o hiÓm ra ®êi
kh¸ sím vµ ngµy nay ®· ®îc phæ biÕn ë tÊt c¶ c¸c níc trªn thÕ giíi, nã lµ mét
trong ba bé phËn cña chÝnh s¸ch b¶o ®¶m x· héi ë mçi quèc gia. B¶o hiÓm x·
héi ra ®êi vµ ph¸t triÓn nh»m ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña ngêi lao
®éng trong x· héi. ChÝnh v× vËy B¶o hiÓm x· héi cã nh÷ng ®Æc ®iÓm kh¸c biÖt
vÒ ®èi tîng, chøc n¨ng, tÝnh chÊt so víi c¸c lo¹i h×nh b¶o hiÓm kh¸c do tÝnh
chÊt cña nã quyÕt ®Þnh.
1. B¶n chÊt cña B¶o hiÓm x· héi
Con ngêi sèng lao ®éng, lµm viÖc nh»m tho¶ m·n c¸c nh...
Lêi nãi ®Çu
B¶o hiÓm x· héi (BHXH) lµ mét chÝnh s¸ch lín cña §¶ng vµ Nhµ níc ®èi
víi ngêi lao ®éng nh»m tõng bíc më réng n©ng cao ®¶m b¶o vËt chÊt, gãp
phÇn æn ®Þnh ®êi sèng cho ngêi lao ®éng khi gÆp rñi ro nh bÞ èm ®au, tai n¹n
lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp, thai sÈy, hÕt tuæi lao ®éng, qua ®êi.
Cïng víi ®æi míi cña nÒn kinh ®Êt níc trong thêi gian võa qua ,
chÝnh s¸ch BHXH còng ®îc ®iÒu chØnh, thay ®æi ®Ó phèi hîp víi chuyÓn
®æi cña nÒn kinh tÕ ®Êt níc, víi nguyÖn väng cña ngêi lao ®éng.
Quü BHXH mét phËn cèt lâi kh«ng thÓ thiÕu ®îc thÓ nãi
vai trß quan träng nhÊt trong ho¹t ®éng BHXH. ViÖc qu¶n dông quü
BHXH (thu - chi quü BHXH) nã ¶nh hëng trùc tiÕp tíi sù tån t¹iph¸t triÓn
cña quü BHXH, ¶nh hëng tíi æn ®Þnh cña chÝnh s¸ch BHXH. VËy vÊn ®Ò
lµm thÕ nµo ®Ó thÓ n©ng cao ®îc hiÖu qu¶ trong viÖc thu -chi quü BHXH
®©y lµ c©u hái ®îc ®Æt ra ®èi víi mçi nhµ kinh tÕ, nh÷ng ngêi quan t©m nghiªn
cøu ho¹t ®éng BHXH.
sinh viªn Khoa B¶o hiÓm trêng §¹i häc Kinh Quèc d©n, ®Ó ®ãng
gãp mét phÇn søc lùc cña m×nh cho viÖc ph¸t triÓn c¸c chÝnh s¸ch BHXH
sù æn ®Þnh Quü BHXH mµ cô thÓ lµ viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c thu -
chi quü BHXH. Qua bµi viÕt nµy em xin nªu lªn vµ ®ãng gãp mét ý kiÕn,
mét suy nghÜ cña m×nh trong viÖc qu¶n thu chi quü BHXH. Do cßn h¹n
chÕ vÒ tr×nh ®é kiÕn thøc còng nh c¸c tµi liÖu tham kh¶o nªn ch¾c ch¾n cßn cã
nhiÒu thiÕu sãt, h¹n chÕ. Em rÊt mong c¸c thÇy c«®ãng gãp ý kiÕn chØ b¶o
nh÷ng thiÕu sãt trong bµi viÕt nµy ®Ó c¸c lÇn viÕt sau co ®iÒu kiÖn n©ng cao
chÊt lîng cña bµi viÕt.
Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n gi¸o ThÞ Thiªn H¬ng ®· tËn
t×nh gióp ®ì em trong viÖc hoµn thµnh bµi viÕt nµy ®ång thêi em xin c¶m ¬n
c¸c thÇy gi¸o kh¸c trong c¸c kiÕn thøc cho em trong khi gi¶ng d¹y ®Ó
thÓ hoµn thµnh bµi viÕt nµy.
Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c«.
ĐATN ĐỀ ÁN: BHXH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: BHXH - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: BHXH 9 10 427