Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Các công cụ của chính sách tiền tệ tại VN

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1222 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Môc lôc
Më ®Çu
Néi dung
Ch¬ng I:

ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng

1.1. Kh¸i niÖm, vÞ trÝ cña CSTT
1.2. Môc tiªu cña CSTT
1.3. C¸c c«ng cô cña CSTT
1.3.1 NghiÖp vô thÞ trêng Më
1.3.2 Dù tr÷ b¾t buéc
1.3.3 ChÝnh s¸ch t¸i chiÕt khÊu
1.3.4 Qu¶n lý h¹n møc tÝn dông
1.3.5 Qu¶n lý l·i suÊt
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng viÖc sö dông c¸c c«ng cô
cña CSTT ë ViÖt Nam hiÖn nay.

Trang
1
3
3
3
4
4
4
5
5
6
7
8

2.1. Sù ®æi míi trong viÖc thùc hiÖn CSTT
2.2. ViÖc sö dông c¸c c«ng cô cña CSTT nh÷ng n¨m qua
2.2.1. C«ng cô l·i suÊt
2.2.2. C«ng cô h¹n møc tÝn dông
2.2.3. C«ng cô dù tr÷ b¾t buéc
2.2.4. C«ng cô cho vay t¸i chiÕt khÊu
2.2.5. C«ng cô nghiÖp vô thÞ trêng Më
2.3. §¸nh gi¸ qóa tr×nh thùc hiÖn c¸c c«ng cô cña CSTT nh÷ng n¨m
võa qua.
2.3.1 Nh÷ng thµnh tùu trong viÖc æn ®Þnh kinh tÕ vÜ m«.
2.3.2 Nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c c«ng cô
cña CSTT nh÷ng n¨m qua.

8
8
8
14
16
18
20
22

Ch¬ng 3. §Þnh híng vµ gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c¸c c«ng cô cña

28

CSTT ë ViÖt Nam

3.1. §Þnh híng
3.1.1 Bèi c¶nh trong níc vµ Quèc tÕ
3.1.2 Mét sè ®Þnh híng c¬ b¶n
3.2 Gi¶i ph¸p
3.2.1 Nhãm gi¶i ph¸p vÒ viÖc t¹o m«i trêng, ®iÒu kiÖn thuËn l¬Þ
3.2.2 Nhãm gi¶i ph¸p vÒ viÖc hoµn thiÖn c¸c c«ng cô cña CSTT.
KÕt luËn

1

22
24

28
28
29
29
29
30
34

Danh môc tµi liÖu tham kh¶o
1. Frederic S. Mishkin: “TiÒn tÖ, Ng©n hµng vµ thÞ trêng tµi chÝnh”NXB
khoa häc vµ kü thuËt Hµ néi - 1996
2 PTS. Lª Vinh Danh: “TiÒn vµ ho¹t ®éng Ng©n hµng”. NXB CTQ6H1997
3. PTS. NguyÔn Ngäc Hïng: “Lý thuyÕt tiÒn tÖ - Ng©n hµng” NXB tµi
chÝnh. 1998
4. Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam: “Ng©n hµng ViÖt Nam, qu¸ tr×nh x©y
dùng vµ ph¸t triÓn” NXB CTQ6-H 1996
5. Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam: “B¸o c¸o thêng niªn” c¸c n¨m 1993,
1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, “B¸o c¸o diÔn biÕn khu vùc tiÒn tÖ” n¨m
2000.
6. “LuËt Ng©n hµng nhµ níc ViÖt Nam” NXB CTQG, H 1998
7. PTS. NguyÔn Anh Dòng - L©n Hång Cêng: “chÝnh s¸ch tiÒn tÖ trªn
nÒn t¶ng lý luËn vµ thùc tiÔn ViÖt Nam. TC Ng©n hµng sè 6/1996.
8. NguyÔn S¬n Tïng: “ VÒ chÝnh s¸ch tiÒn tÖ mÒm dÎo”. TC Ng©n hµng
8/1997.
9. PTS Mai B¹n: “X©y dùng vµ ®iÒu hµnh CSTT s¸t hîp víi thùc tÕ ViÖt
Nam” TC Ng©n hµng sè 12/1998.
10. Th.S T« Kim Ngäc: “ H¹n chÕ cña c¬ chÕ ®iÒu chØnh trùc tiÕp trong
®iÒu hµnh CSTT ë ViÖt Nam” TC Ng©n hµng sè 1+2/2000.
11. Th.S NguyÔn ThÞ Thuý V©n: “ Hoµn thiÖn c¸c c«ng cô ®iÒu hµnh
CSTT ë ViÖt Nam hiÖn nay” TC Ng©n hµng sè 12/1999.
12. PTS NguyÔn V¨n Th¾ng: “ ChuyÓn ®æi c«ng cô cña CSTT tõ trùc tiÕp
sang gi¸n tiÕp” TC Ng©n hµng sè 12/1999.
13. TS. Vò V...
Môc lôc
Trang
Më ®Çu
1
Néi dung
3
Ch¬ng I: ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng 3
1.1. Kh¸i niÖm, vÞ trÝ cña CSTT
3
1.2. Môc tiªu cña CSTT
4
1.3. C¸c c«ng cô cña CSTT
4
1.3.1 NghiÖp vô thÞ trêng Më
4
1.3.2 Dù tr÷ b¾t buéc
5
1.3.3 ChÝnh s¸ch t¸i chiÕt khÊu
5
1.3.4 Qu¶n lý h¹n møc tÝn dông
6
1.3.5 Qu¶n lý l·i suÊt
7
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng viÖc sö dông c¸c c«ng cô
cña CSTT ë ViÖt Nam hiÖn nay.
8
2.1. Sù ®æi míi trong viÖc thùc hiÖn CSTT
8
2.2. ViÖc sö dông c¸c c«ng cô cña CSTT nh÷ng n¨m qua
8
2.2.1. C«ng cô l·i suÊt
8
2.2.2. C«ng cô h¹n møc tÝn dông
14
2.2.3. C«ng cô dù tr÷ b¾t buéc
16
2.2.4. C«ng cô cho vay t¸i chiÕt khÊu
18
2.2.5. C«ng cô nghiÖp vô thÞ trêng Më
20
2.3. §¸nh gi¸ qóa tr×nh thùc hiÖn c¸c c«ng cô cña CSTT nh÷ng n¨m
võa qua.
22
2.3.1 Nh÷ng thµnh tùu trong viÖc æn ®Þnh kinh tÕ vÜ m«.
22
2.3.2 Nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c c«ng cô
cña CSTT nh÷ng n¨m qua.
24
Ch¬ng 3. §Þnh híng vµ gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c¸c c«ng cô cña
CSTT ë ViÖt Nam
28
3.1. §Þnh híng
28
3.1.1 Bèi c¶nh trong níc vµ Quèc tÕ
28
3.1.2 Mét sè ®Þnh híng c¬ b¶n
29
3.2 Gi¶i ph¸p
29
3.2.1 Nhãm gi¶i ph¸p vÒ viÖc t¹o m«i trêng, ®iÒu kiÖn thuËn l¬Þ
29
3.2.2 Nhãm gi¶i ph¸p vÒ viÖc hoµn thiÖn c¸c c«ng cô cña CSTT.
30
KÕt luËn
34
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Các công cụ của chính sách tiền tệ tại VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Các công cụ của chính sách tiền tệ tại VN - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Các công cụ của chính sách tiền tệ tại VN 9 10 133