Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Các DV BH

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1084 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I. PhÇn më ®Çu
Kh¸i niÖm b¶o hiÓm: B¶o hiÓm lµ mét sù tho¶ thuËn hîp ph¸p th«ng

qua ®ã mét c¸ nh©n hay tæ chøc (ngêi tham gia b¶o hiÓm) chÊp nhËn ®ãng
gãp mét kho¶n tiÒn nhÊt ®Þnh (phÝ b¶o hiÓm) cho mét tæ chøc kh¸c (ngêi b¶o
hiÓm) ®Ó ®æi lÊy nh÷ng cam kÕt vÒ nh÷ng kho¶n båi thêng hoÆc chi tr¶ khi
cã sù kiÖn quy ®Þnh trong hîp ®ång x¶y ra.
B¶o hiÓm ngµy nay ®îc thùc hiÖn díi h×nh thøc hîp ®ång. Hîp ®ång b¶o
hiÓm lµ sù tho¶ thuËn cã tÝnh chÊt rµng buéc ph¸p lý ®îc lËp b»ng v¨n b¶n,
th«ng qua ®ã ngêi tham gia b¶o hiÓm cam kÕt nép phÝ b¶o hiÓm ®Ó ngêi ®îc
b¶o hiÓm hoÆc mét ngêi thø ba (ngêi ®îc hëng quyÒn lîi b¶o hiÓm) ®îc
nhËn sè tiÒn chi tr¶ hay båi thêng tõ c«ng ty b¶o hiÓm khi ph¸t sinh c¸c sù
kiÖn ®îc b¶o hiÓm theo quy ®Þnh ngêi hîp ®ång.

TÝnh cÇn thiÕt cña c¸c dÞch vô b¶o hiÓm:
+c¬ së lý luËn: C¸c dÞch vô b¶o hiÓm ra ®êi lµ mét hÖ qu¶ tÊt yÕu
cña nhu cÇu ®îc b¶o hiÓm cña d©n chóng. Nhu cÇu b¶o hiÓm lµ nguyÖn väng
cña con ngêi muèn cuéc sèng cña chÝnh b¶n th©n m×nh, cña nh÷ng c¸ nh©n
trong tæ chøc m×nh, gia ®×nh m×nh trong t¬ng lai ®îc ®¶m b¶o. Theo thang
bËc nhu cÇu cña Maslow, nhu cÇu b¶o hiÓm kh«ng ph¶i lµ nhu cÇu c¨n b¶n
nhÊt cña con ngêi nhng lµ nhu cÇu kÒ cËn víi nhu cÇu c¬ b¶n cña con ngêi.
Nhu cÇu b¶o hiÓm lµ mét nhu cÇu ®Æc biÖt mµ ®«i khi ngêi ta lÇm tëng quyÕt
®Þnh mua b¶o hiÓm lµ mét quyÕt ®Þnh tiªu dïng, nhng quyÕt ®Þnh mua b¶o
hiÓm chÝnh lµ mét quyÕt ®Þnh tiÕt kiÖm. C¶ J.M Keynes vµ I. Fisher còng ®Òu
kh¼ng ®Þnh r»ng thu nhËp lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh cña tiªu dïng vµ tiÕt kiÖm.
Ngêi ta sÏ tiÕt kiÖm nhiÒu h¬n khi cã thu nhËp cao h¬n. ChÝnh v× vËy con ngêi ngµy cµng cã nhiÒu nhu cÇu ®îc b¶o hiÓm. Sù ra ®êi, tån t¹i vµ ph¸t triÓn
cña c¸c dÞch vô b¶o hiÓm lµ mét tÊt yÕu.

+C¬ së thùc tiÔn: Tai n¹n g©y ra nhiÒu tæn thÊt vÒ tµi chÝnh, tinh thÇn
thËm chÝ lµ c¶ tÝnh m¹ng cho chÝnh b¶n th©n vµ gia ®×nh cña nh÷ng ngêi
kh«ng may gÆp
rñi ro. HiÖn nay, trªn thÕ giíi cã h¬n 700000 ngêi chÕt, h¬n 10.000.000 ngêi
bÞ th¬ng do tai n¹n giao th«ng, thiÖt h¹i kinh tÕ toµn cÇu lµ 5000 tû ®« la.
HiÖn nay nguy c¬ chiÕn tranh vµ nguy c¬ khñng bè, néi chiÕn s¾c téc ë c¸c
níc ch©u Phi, tranh chÊp l·nh thæ gi÷a mét sè quèc gia vïng trung vµ nam
ch©u ¸,...vÉn lu«n thêng trùc x¶y ra, ®e do¹ sù an toµn cña tÊt c¶ mäi ngêi.
VÉn ®ang tõng ngµy cíp ®i sinh m¹ng, tiÒn cña cña rÊt nhiÒu ngêi, thiªn tai
nh lò lôt, b·o, ®éng ®Êt ngµy cµng hoµnh hµnh d÷ déi t¹i nhiÒu níc nh Trung
Quèc, Ên §é, Hi L¹p... Sù æn ®Þnh cuéc sèng cña mçi con ngêi ®ang bÞ ®e
do¹ nghiªm träng. Trong khi ...
I. PhÇn më ®Çu
Kh¸i niÖm b¶o hiÓm: B¶o hiÓm lµ mét tho¶ thuËn hîp ph¸p th«ng
qua ®ã mét nh©n hay chøc (ngêi tham gia b¶o hiÓm) chÊp nhËn ®ãng
gãp mét kho¶n tiÒn nhÊt ®Þnh (phÝ b¶o hiÓm) cho mét tæ chøc kh¸c (ngêi b¶o
hiÓm) ®Ó ®æi lÊy nh÷ng cam kÕt nh÷ng kho¶n båi thêng hoÆc chi t khi
cã sù kiÖn quy ®Þnh trong hîp ®ång x¶y ra.
B¶o hiÓm ngµy nay ®îc thùc hiÖn díi h×nh thøc hîp ®ång. Hîp ®ång b¶o
hiÓm tho¶ thuËn tÝnh chÊt rµng buéc ph¸p ®îc lËp b»ng v¨n b¶n,
th«ng qua ®ã ngêi tham gia b¶o hiÓm cam kÕt nép phÝ b¶o hiÓm ®Ó ngêi ®îc
b¶o hiÓm hoÆc mét ngêi thø ba (ngêi ®îc hëng quyÒn lîi b¶o hiÓm) ®îc
nhËn tiÒn chi tr¶ hay båi thêng c«ng ty b¶o hiÓm khi ph¸t sinh c¸c
kiÖn ®îc b¶o hiÓm theo quy ®Þnh ngêi hîp ®ång.
TÝnh cÇn thiÕt cña c¸c dÞch vô b¶o hiÓm:
+ luËn : C¸c ch b¶o hiÓm ra ®êi mét qu¶ tÊt yÕu
cña nhu cÇu ®îc b¶o hiÓm cña d©n chóng. Nhu cÇu b¶o hiÓm lµ nguyÖn väng
cña con ngêi muèn cuéc sèng cña chÝnh b¶n th©n m×nh, cña nh÷ng nh©n
trong chøc m×nh, gia ®×nh m×nh trong t¬ng lai ®îc ®¶m b¶o. Theo thang
bËc nhu cÇu cña Maslow, nhu cÇu b¶o hiÓm kh«ng ph¶i nhu cÇu c¨n b¶n
nhÊt cña con ngêi nhng nhu cÇu cËn víi nhu cÇu b¶n cña con ngêi.
Nhu cÇu b¶o hiÓm lµ mét nhu cÇu ®Æc biÖt mµ ®«i khi ngêi ta lÇm tëng quyÕt
®Þnh mua b¶o hiÓm mét quyÕt ®Þnh tiªu dïng, nhng quyÕt ®Þnh mua b¶o
hiÓm chÝnh lµ mét quyÕt ®Þnh tiÕt kiÖm. C¶ J.M Keynes vµ I. Fisher còng ®Òu
kh¼ng ®Þnh r»ng thu nhËp nh©n quyÕt ®Þnh cña tiªu dïng tiÕt kiÖm.
Ngêi ta sÏ tiÕt kiÖm nhiÒu h¬n khi cã thu nhËp cao h¬n. ChÝnh v× vËy con ng-
êi ngµy cµng nhiÒu nhu cÇu ®îc b¶o hiÓm. ra ®êi, tån t¹i ph¸t triÓn
cña c¸c dÞch vô b¶o hiÓm lµ mét tÊt yÕu.
ĐATN ĐỀ ÁN: Các DV BH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Các DV BH - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Các DV BH 9 10 825