Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Các hình thức tín dụng

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1263 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi më ®Çu.

Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng, sù qu¶n lý cña
Nhµ níc, víi sù nç lùc phÊn ®Êu cña c¸c tæ chøc, ®¬n vÞ kinh tÕ vµ toµn
thÓ nh©n d©n, sù hîp t¸c, hç trî, gióp ®ì cña c¸c quèc gia, tæ chøc
kinh tÕ quèc tÕ, nÒn kinh tÕ níc ta ®· cã nh÷ng khëi s¾c, tiÕn bé míi,
tõng bíc ph¸t triÓn nhanh h¬n, v÷ng ch¾c h¬n. Chóng ta ®· vµ ®ang cè
g¾ng n©ng cao søc m¹nh tèc ®é t¨ng trëng, hiÖu qu¶ cña nÒn kinh tÕ ®Ó
dÇn dÇn theo kÞp hoµ nhËp víi nÒn kinh tÕ khu vùc vµ trªn thÕ giíi.
Tuy nhiªn, xÐt tõ môc tiªu, ®êng lèi ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ níc ta (theo
quan ®iÓm cña §¶ng t¹i §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX) tõ thùc
tiÔn sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ vµ rÊt n¨ng ®éng cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi
trong ®ã nhÊt lµ khu vùc Ch©u ¸ - Th¸i b×nh d¬ng, gÇn nhÊt lµ khu vùc
§«ng Nam Ch©u ¸, chóng ta nhËn thÊy r»ng so víi môc tiªu ®Æt ra vµ
thùc tr¹ng nÒn kinh tÕ khu vùc còng nh thÕ giíi, nÒn kinh tÕ níc ta
hiÖn nay cßn nhiÒu h¹n chÕ, bÊt cËp, ®ßi hái ph¶i cã sù phÊn ®Êu v ît
bËc, b¶o ®¶m ph¸t triÓn v÷ng ch¾c tuÇn tù vµ kÕt hîp cã nh÷ng b íc ®ét
ph¸, nh¶y vät, "®i t¾t ®ãn ®Çu"... míi cã thÓ ®¹t ® îc kÕt qu¶ nh mong
muèn. Qu¸ tr×nh ®ã cÇn qu¸n triÖt theo môc tiªu cña chiÕn l îc ph¸t
triÓn kinh tÕ - x· héi 2001 - 2010 mµ môc tiªu tæng qu¸t lµ "§ a níc ta
ra khái t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn, n©ng cao râ rÖt ®êi sèng vËt chÊt,
v¨n ho¸ tinh thÇn cña nh©n d©n, t¹o nÒn t¶ng ®Ó ®Õn n¨m 2020 n íc ta
c¬ b¶n trë thµnh mét níc c«ng nghiÖp theo híng hiÖn ®¹i. Nguån lùc
con ngêi, n¨ng lùc khoa häc vµ c«ng nghÖ, kÕt cÊu h¹ tÇng, tiÒm lùc
kinh tÕ quèc phßng, an ninh ®îc t¨ng cêng, thÓ chÕ kinh tÕ thÞ trêng
®Þnh híng XHCN ®îc h×nh thµnh vÒ c¬ b¶n, vÞ thÕ cña níc ta trªn trêng quèc tÕ ®îc n©ng cao" (§¶ng Céng S¶n ViÖt Nam, V¨n kiÖn §¹i
héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX, NXB ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi
2001, trang 89 - 90). §Ó ®¹t ®îc môc tiªu Êy, tõ xuÊt ph¸t ®iÓm nÒn
1

kinh tÕ níc ta hiÖn nay, trong bèi c¶nh chung xu híng vËn ®éng cña
nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi ®ßi hái chóng ta ph¶i t×m ra vµ øng
dông nhiÒu gi¶i ph¸p ®ång bé vµ cã tÝnh hÖ thèng vµ kh¶ thi, nhiÒu
"®ßn bÈy kinh tÕ" víi nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ h÷u hiÖu, thiÕt thùc h¬n.
Trong ®ã, hiÖn nay mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p quan träng hµng ®Çu lµ
ph¶i t¨ng cêng nguån vèn nh»m chuyÓn giao, ¸p dông c«ng nghÖ tiªn
tiÕn, më réng quy m« s¶n xuÊt ph¸t huy néi lùc, ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt
níc, n©ng cao n¨ng lùc xuÊt khÈu, c¹nh tranh, hîp t¸c, tÝch cùc tham
gia hoµ nhËp, thÝch øng qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸ kinh tÕ thÕ giíi... §Ó
t¨ng cêng ng...
Lêi më ®Çu.
Nh÷ng n¨m n ®©y, díi sù nh ®¹o cña §ng, qn cña
Nhµ níc, víi sù nç lùc phÊn ®Êu a c¸c tæ chøc, ®¬n vÞ kinh tÕ vµ toµn
thÓ nh©n d©n, sù hîp t¸c, hç trî, gióp ®ì a c¸c quèc gia, tæ chøc
kinh tÕ quèc tÕ, n kinh níc ta ®· cã nh÷ng khëi s¾c, tiÕn bé i,
tõng bíc ph¸t triÓn nhanh h¬n, v÷ng ch¾c h¬n. Chóng ta ®· ®ang cè
g¾ng n©ng cao søc m¹nh tèc ®é t¨ng trëng, hiÖu qu cña nÒn kinh tÕ ®Ó
dÇn dÇn theo kÞp hoµ nhËp víi nÒn kinh tÕ khu c vµ trªn thÕ giíi.
Tuy nhiªn, xÐt tõ môc tiªu, ®êng lèi ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ níc ta (theo
quan ®iÓm cña §ng t¹i §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX) tõ thùc
tiÔn sù pt triÓn m¹nh mÏ rÊt ng ®éng a nÒn kinh tÕ thÕ giíi
trong ®ã nhÊt lµ khu vùc Ch©u ¸ - Th¸i b×nh d¬ng, gÇn nhÊt lµ khu vùc
§«ng Nam Ch©u ¸, chóng ta nhËn thÊy r»ng so i môc tiªu ®Æt ra vµ
thùc tng nÒn kinh tÕ khu vùc ng nh thÕ giíi, n kinh tÕ níc ta
hiÖn nay cßn nhiÒu n chÕ, t cËp, ®ßi i phi sù phÊn ®Êu vît
bËc, bo ®m ph¸t triÓn v÷ng ch¾c tuÇn tù vµ kÕt hîp cã nh÷ng bíc ®ét
ph¸, nhy vät, "®i t¾t ®ãn ®Çu"... míi cã thÓ ®¹t ®îc kÕt qu nh mong
muèn. Qu¸ tr×nh ®ã cÇn qu¸n triÖt theo môc tiªu cña chiÕn lîc ph¸t
triÓn kinh tÕ - x· héi 2001 - 2010 mµ môc tiªu tæng qu¸t lµ "§a níc ta
ra khái nh tr¹ng m ph¸t triÓn, ng cao râ rÖt ®êi ng t chÊt,
v¨n ho¸ tinh thÇn cña nh©n d©n, t¹o nÒn ng ®Ó ®Õn m 2020 níc ta
c¬ n trë thµnh mét níc ng nghiÖp theo híng hiÖn ®¹i. Nguån c
con ngêi, ng lùc khoa häc vµ c«ng nghÖ, kÕt cÊu h¹ tÇng, tiÒm lùc
kinh tÕ quèc phßng, an ninh ®îc ng cêng, thÓ chÕ kinh tÕ thÞ trêng
®Þnh híng XHCN ®îc nh thµnh bn, vÞ thÕ cña níc ta trªn tr-
êng quèc tÕ ®îc n©ng cao" (§ng Céng Sn ViÖt Nam, V¨n kiÖn §¹i
héi ®¹i biÓu toµn quèc n thø IX, NXB ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi
2001, trang 89 - 90). §Ó ®¹t ®îc c tiªu Êy, xuÊt ph¸t ®iÓm nÒn
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Các hình thức tín dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Các hình thức tín dụng - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Các hình thức tín dụng 9 10 404