Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Các hình thức trả lương trong DN hiện nay

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1261 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò ¸n m«n häc qu¶n trÞ nh©n lùc.
Lêi nãi ®Çu
Níc ta ®ang n»m trong thêi kú qu¸ ®é tõ nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao
cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña nhµ níc, cho nªn vÊn ®Ò héi nhËp
vµo khu vùc còng nh thÕ giíi cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n vµ th¸ch thøc lín ®ßi hái ph¶i
cã sù vËn hµnh mét c¸ch ®ång bé trong tÊt c¶ c¸c ngµnh lÜnh vùc cña ®êi sèng kinh
tÕ x· héi. Nhng thùc tÕ ®· ch÷ng minh r»ng cã rÊt nhiÒu doanh nghiÖp mÆc dï d
nguån vèn vÒ kinh doanh, cã ®éi ngò ngêi lao ®éng cã tr×nh ®é , kinh nghiÖm mµ vÉn
lµm ¨n kh«ng cã hiÖu qu¶. Mét nguyªn nh©n s©u xa cña nã chÝnh lµ vÊn ®Ò vÒ nh©n
sù ®Æc biÖt lµ vÊn ®Ò cã liªn quan trùc tiÕp tíi ngêi lao ®éng nh viÖc tr¶ l¬ng, thï lao ,
b¶o hiÓm x· héi.
V× vËy cã thÓ kh¼ng ®Þnh l¬ng bæng lµ mét vÊn ®Ò mu«n thña cña nh©n lo¹i vµ
lµ vÊn ®Ò nhøc nhèi cña hÇu hÕtc¸c c«ng ty ViÖt Nam. §©y lµ mét ®Ò tµi tõng g©y
tranh luËn s«i næi trªn diÔn ®µn quèc héi ViÖt Nam trong nhiÒu n¨m qua. Qua qu¸
tr×nh häc tËp vµ nghiªn cøu trong lÜnh vùc qu¶n trÞ nh©n sù, em ®· m¹nh d¹n chon ®Ò
tµi : “ Hoµn thiÖn c¸c h×nh thøc tr¶ c«ng trong doanh nghiÖp hiÖn nay lµ mét yªu
cÇu cÊp b¸ch.” . §©y lµ mét ®Ò tµi réng ®ßi hái ph¶i cã nhiÒu kiÕn thøc thùc tÕ.
En xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù chØ b¶o híng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o - TiÕn sÜ Ph¹m
Thuý H¬ng cïng víi sù gióp ®ì cña c¸c thµy c« gi¸o trong khoa ®· gióp em hoµn
thµnh ®Ò ¸n nµy.
Néi dung ®Ò ¸n bao gåm:
PhÇn I.

Lý luËn chung vÒ tiÒn l¬ng.

PhÇn II.

Thùc tr¹ng vÒ c¸c h×nh thøc tr¶ c«ng cho ngêi lao

®éng.
PhÇn III.

Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c¸c h×nh thøc tr¶
c«ng trong doanh nghiÖp.

1

§Ò ¸n m«n häc qu¶n trÞ nh©n lùc.
PhÇn I
Lý luËn chung vÒ tiÒn l¬ng
I. Kh¸i niÖm, yªu cÇu, nguyªn t¾c cña tæ chøc tiÒn
l¬ng.
TiÒn l¬ng lµ mét trong nh÷ng ®éng lùc kÝch thÝch con ngêi lµm viÖc h¨ng h¸i
nhng ®ång thêi còng lµ mét nguyªn nh©n g©y tr× trÖ, bÊt m·n hoÆc tõ bá c«ng ty mµ
ra ®i. TÊt c¶ ®Òu tuú thuéc vµo n¨ng lùc tr×nh ®é cña cÊp qu¶n trÞ.
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng vµ sù ho¹t ®éng cña thÞ trêng søc lao ®éng, søc lao
®éng lµ hµng ho¸, do vËy tiÒn l¬ng lµ gi¸ c¶ cña søc lao ®éng. Khi ph©n tÝch vÒ nÒn
kinh tÕ t b¶n chñ nghÜa n¬i mµ c¸c quan hÖ thÞ trêng thèng trÞ mäi quan hÖ kinh tÕ,
x· héi kh¸c. C .Mac viÕt ”tiÒn c«ng kh«ng ph¶i lµ gi¸ c¶ hay gi¸ trÞ cña lao ®éng mµ
chØ lµ h×nh th¸i c¶i trang cña gi¸ trÞ hay gi¸ c¶ cña søc lao ®éng.”(CMac – Angghen
tuyÓn tËp 2 nhµ xuÊt b¶n sù thËt – Hµ Néi 1962, trang 31)
TiÒn l¬ng ph¶n ¸nh nhiÒu quan hÖ kinh tÕ x· héi kh¸c nhau. TiÒn l¬ng tríc hÕt...
§Ò ¸n m«n häc qu¶n trÞ nh©n lùc.
Lêi nãi ®Çu
Níc ta ®ang n»m trong thêi qu¸ ®é nÒn kinh tËp trung quan liªu bao
cÊp sang nÒn kinh thÞ trêng ®iÒu tiÕt cña nhµ níc, cho nªn vÊn ®Ò héi nhËp
vµo khu vùc còng nh thÕ giíi cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n th¸ch thøc lín ®ßi hái ph¶i
vËn hµnh mét c¸ch ®ång trong tÊt c¸c ngµnh lÜnh vùc cña ®êi sèng kinh
héi. Nhng thùc ®· ch÷ng minh r»ng rÊt nhiÒu doanh nghiÖp c d
nguån vèn vÒ kinh doanh, cã ®éi ngò ngêi lao ®éng cã tr×nh ®é , kinh nghiÖm mµ vÉn
lµm ¨n kh«ng hiÖu qu¶. Mét nguyªn nh©n s©u xa cña chÝnh vÊn ®Ò nh©n
sù ®Æc biÖt lµ vÊn ®Ò cã liªn quan trùc tiÕp tíi ngêi lao ®éng nh viÖc tr¶ l¬ng, thï lao ,
b¶o hiÓm x· héi.
V× vËy cã thÓ kh¼ng ®Þnh l¬ng bæng lµ mét vÊn ®Ò mu«n thña cña nh©n lo¹i vµ
vÊn ®Ò nhøc nhèi cña hÇu hÕtc¸c c«ng ty ViÖt Nam. §©y mét ®Ò tµi tõng g©y
tranh luËn s«i næi trªn diÔn ®µn quèc héi ViÖt Nam trong nhiÒu n¨m qua. Qua qu¸
tr×nh häc tËp vµ nghiªn cøu trong lÜnh vùc qu¶n trÞ nh©n sù, em ®· m¹nh d¹n chon ®Ò
tµi : Hoµn thiÖn c¸c h×nh thøc tr¶ c«ng trong doanh nghiÖp hiÖn nay mét yªu
cÇu cÊp b¸ch. . §©y lµ mét ®Ò tµi réng ®ßi hái ph¶i cã nhiÒu kiÕn thøc thùc tÕ.
En xin ch©n thµnh c¶m ¬n chØ b¶o híng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o - TiÕn Ph¹m
Thuý H¬ng cïng víi gióp ®ì cña c¸c thµy gi¸o trong khoa ®· gióp em hoµn
thµnh ®Ò ¸n nµy.
Néi dung ®Ò ¸n bao gåm:
PhÇn I. Lý luËn chung vÒ tiÒn l¬ng.
PhÇn II. Thùc tr¹ng vÒ c¸c h×nh thøc tr¶ c«ng cho ngêi lao
®éng.
PhÇn III. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c¸c h×nh thøc tr¶
c«ng trong doanh nghiÖp.
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Các hình thức trả lương trong DN hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Các hình thức trả lương trong DN hiện nay - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Các hình thức trả lương trong DN hiện nay 9 10 977