Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Các loại hình DN tại VN

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 897 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BµI tËp thu ho¹ch sè 1
M«n qu¶n trÞ kinh doanh
C©u 1: §iÒu kiÖn dÓ mét doanh nghiÖp cã t c¸ch ph¸p nh©n
Doanh nghiÖp nhµ níc, hîp t¸c x·, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n,
c«ng ty cæ phÇn, doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ
kh¸c cã t c¸ch ph¸p nh©n khi cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau:
1- §îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn thµnh lËp, cho phÐp thµnh lËp,
®¨ng ký hoÆc c«ng nhËn;
2- Cã c¬ cÊu tæ chøc chÆt chÏ;
3- Cã tµi s¶n ®éc lËp víi c¸ nh©n, tæ chøc kh¸c vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm
b»ng tµi s¶n ®ã;
4- Nh©n danh m×nh tham gia c¸c quan hÖ ph¸p luËt mét c¸ch ®éc lËp.
(Theo §iÒu 94 vµ kho¶n 1 §iÒu 113 - Bé LuËt d©n sù ViÖt Nam)
§iÒu kiÖn ®Ó mét doanh nghiÖp ®îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh
doanh vµ thêi ®iÓm b¾t ®Çu kinh doanh theo §iÒu 17 LuËt doanh nghiÖp
1- Doanh nghiÖp ®îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh nÕu cã ®ñ c¸c
®iÒu kiÖn sau ®©y:
a) Ngµnh, nghÒ kinh doanh kh«ng thuéc ®èi tîng cÊm kinh doanh;
b) Tªn cña doanh nghiÖp ®îc ®Æt ®óng nh quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 24
-LuËt doanh nghiÖp;
c) Cã hå s¬ ®¨ng ký kinh doanh hîp lÖ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt;
d) Nép ®ñ lÖ phÝ ®¨ng ký kinh doanh theo quy ®Þnh.
2- Doanh nghiÖp cã quyÒn ho¹t ®éng kinh doanh kÓ tõ ngµy ®îc cÊp
giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh. §èi víi nh÷ng ngµnh, nghÒ kinh
doanh cã ®iÒu kiÖn th× doanh nghiÖp ®îc quyÒn kinh doanh c¸c ngµnh, nghÒ
®ã kÓ tõ ngµy ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn cÊp giÊy phÐp kinh doanh
hoÆc cã ®ñ ®iÒu kiÖn kinh doanh theo quy ®Þnh.
C©u 2: C¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp ViÖt Nam
1. Doanh nghiÖp nhµ níc
1. 1. Kh¸i niÖm
Doanh nghiÖp nhµ níc lµ tæ chøc do Nhµ níc ®Çu t vèn, thµnh lËp vµ
tæ chøc qu¶n lý, ho¹t ®éng kinh doanh hoÆc ho¹t ®éng c«ng Ých, nh»m thùc

hiÖn c¸c môc tiªu kinh tÕ - x· héi do Nhµ níc giao.
Doanh nghiÖp nhµ níc cã t c¸ch ph¸p nh©n, cã c¸c quyÒn vµ nghÜa vô d©n
sù, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé ho¹t ®éng, kinh doanh trong ph¹m vi sè
vèn do doanh nghiÖp qu¶n lý.
(Theo §iÒu 1 LuËt doanh nghiÖp nhµ níc)
1.2. Chñ së h÷u
Doanh nghiÖp nhµ níc do Nhµ níc ®Çu t vèn nªn nã thuéc së h÷u Nhµ
níc. Sau khi ®îc thµnh lËp, doanh nghiÖp nhµ níc lµ mét chñ thÓ kinh doanh
nhng kh«ng cã quyÒn së h÷u ®èi víi tµi s¶n mµ chØ lµ ngêi qu¶n lý, kinh
doanh
trªn
c¬
së
së
h÷u
cña
Nhµ
níc.
Nhµ níc giao vèn cho doanh nghiÖp nhµ níc vµ doanh nghiÖp nhµ níc ph¶i
chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Nhµ níc vÒ viÖc b¶o toµn vµ ph¸t triÓn sè vèn mµ Nhµ
níc giao cho ®Ó duy tr× kh¶ n¨ng kinh doanh cña doanh nghiÖp.
TÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp nhµ níc ®Òu chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña mét c¬
qua...
BµI tËp thu ho¹ch sè 1
M«n qu¶n trÞ kinh doanh
C©u 1: §iÒu kiÖn mét doanh nghiÖp t c¸ch ph¸p nh©n
Doanh nghiÖp nhµ níc, hîp t¸c x·, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n,
c«ng ty phÇn, doanh nghiÖp vèn ®Çu t níc ngoµi c¸c chøc kinh
kh¸c cã t c¸ch ph¸p nh©n khi cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau:
1- §îc quan nhµ níc thÈm quyÒn thµnh lËp, cho phÐp thµnh lËp,
®¨ng ký hoÆc c«ng nhËn;
2- Cã c¬ cÊu tæ chøc chÆt chÏ;
3- tµi s¶n ®éc lËp víi nh©n, chøc kh¸c chÞu tr¸ch nhiÖm
b»ng tµi s¶n ®ã;
4- Nh©n danh m×nh tham gia c¸c quan hÖ ph¸p luËt mét c¸ch ®éc lËp.
(Theo §iÒu 94 kho¶n 1 §iÒu 113 - LuËt d©n ViÖt Nam)
§iÒu kiÖn ®Ó mét doanh nghiÖp ®îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh
doanh vµ thêi ®iÓm b¾t ®Çu kinh doanh theo §iÒu 17 LuËt doanh nghiÖp
1- Doanh nghiÖp ®îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh nÕu cã ®ñ c¸c
®iÒu kiÖn sau ®©y:
a) Ngµnh, nghÒ kinh doanh kh«ng thuéc ®èi tîng cÊm kinh doanh;
b) Tªn cña doanh nghiÖp ®îc ®Æt ®óng nh quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 24
-LuËt doanh nghiÖp;
c) Cã hå s¬ ®¨ng ký kinh doanh hîp lÖ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt;
d) Nép ®ñ lÖ phÝ ®¨ng ký kinh doanh theo quy ®Þnh.
2- Doanh nghiÖp quyÒn ho¹t ®éng kinh doanh ngµy ®îc cÊp
giÊy chøng nhËn ®¨ng kinh doanh. §èi víi nh÷ng ngµnh, nghÒ kinh
doanh ®iÒu kiÖn th× doanh nghiÖp ®îc quyÒn kinh doanh c¸c ngµnh, nghÒ
®ã kÓ tõ ngµy ®îc c¬ quan nhµ níc thÈm quyÒn cÊp giÊy phÐp kinh doanh
hoÆc ®ñ ®iÒu kiÖn kinh doanh theo quy ®Þnh.
C©u 2: C¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp ViÖt Nam
1. Doanh nghiÖp nhµ níc
1. 1. Kh¸i niÖm
Doanh nghiÖp nhµ níc chøc do Nhµ níc ®Çu t vèn, thµnh lËp
chøc qu¶n lý, ho¹t ®éng kinh doanh hoÆc ho¹t ®éng c«ng Ých, nh»m thùc
ĐATN ĐỀ ÁN: Các loại hình DN tại VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Các loại hình DN tại VN - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Các loại hình DN tại VN 9 10 87