Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Cải cách hành chính

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1380 lần   |   Lượt tải: 0 lần
C¸c vÊn ®Ò vÒ c¶i c¸ch hµnh chÝnh ë ViÖt Nam

Môc lôc
Lêi nãi ®Çu

2

Néi dung
I.

Kh¸i niÖm vÒ hµnh chÝnh vµ c¶i c¸ch hµnh chÝnh

3

II.

Nguyªn nh©n c¶i c¸ch hµnh chÝnh ë ViÖt Nam

4

III.

C¸c nhËn thøc vµ quan ®iÓm vÒ c¶i c¸ch hµnh chÝnh ë ViÖt Nam

5

NhËn thøc vÒ c¶i c¸ch hµnh chÝnh

5

VÒ ph¬ng diÖn quyÒn lùc Nhµ níc

5

VÒ ph¬ng diÖn kinh tÕ

6

VÒ ph¬ng diÖn x· héi

7

Quan ®iÓm vÒ c¶i c¸ch hµnh chÝnh ë ViÖt Nam

7

Néi dung c¶i c¸ch hµnh chÝnh ë ViÖt Nam

8

C¶i c¸ch thÓ chÕ

8

C¶i c¸ch bé m¸y hµnh chÝnh tõ Trung ¬ng ®Õn ®Þa ph¬ng

10

§æi míi, n©ng cao chÊt lîng c¸n bé, c«ng chøc

11

C¶i c¸ch tµi chÝnh c«ng

13

IV.

15

KÕt luËn

1

C¸c vÊn ®Ò vÒ c¶i c¸ch hµnh chÝnh ë ViÖt Nam

Lêi nãi ®Çu
C¶i c¸ch hµnh chÝnh lµ mét c«ng viÖc quan träng, trªn thÕ giíi hiÖn nay kh«ng cã níc
nµo lµ kh«ng tiÕn hµnh nhiÖm vô c¶i c¸ch hµnh chÝnh, c¶i c¸ch tæ chøc bé m¸y qu¶n lý Nhµ níc. Nhng ®ång thêi ®©y còng lµ mét c«ng viÖc v« cïng khã kh¨n vµ phøc t¹p.
C¬ quan hµnh chÝnh Nhµ níc ViÖt Nam trong thêi gian tríc ®©y ®· chøng tá lµ kÐm
hiÖu lùc. Bé m¸y qu¶n lý cång kÒnh, nhiÒu tÇng nhiÒu nÊc, víi nh÷ng chång chÐo, m¾t xÝch
trung gian kh«ng cÇn thiÕt; sù ph©n ®Þnh chøc n¨ng nhiÖm vô quyÒn h¹n gi÷a c¸c c¬ quan tæ
chøc vµ c¸n bé Nhµ níc kh«ng râ rµng, cã nhiÒu m©u thuÉn; ho¹t ®éng qu¶n lý tr× trÖ, quy
tr×nh ra quyÕt ®Þnh chËm ch¹p, kÐm hiÖu qu¶. Bªn c¹nh ®ã, quyÕt ®Þnh qu¶n lý ban hµnh nhiÒu
nhng kh«ng ®îc thùc hiÖn nghiªm chØnh, chÊt lîng c¸c viªn chøc, c«ng chøc gi¶m sót, viÖc s¾p
xÕp c¸n bé nhiÒu khi tuú tiÖn. C¸c nguyªn t¾c qu¶n lý Nhµ níc cha ®îc nhËn thøc vµ ¸p dông
®óng ®¾n, võa tån t¹i bÖnh tËp trung quan liªu, võa cã nhiÒu biÓu hiÖn t do, tuú tiÖn, v« chÝnh
phñ… TÊt c¶ c¸c hiÖn tîng trªn ®©y ®· ®îc c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn cña §¶ng vµ Nhµ níc
nh¾c ®Õn nhiÒu lÇn.
Thùc tiÔn yªu cÇu bé m¸y Nhµ níc cÇn sù æn ®Þnh ®Ó b¶o ®¶m qu¶n lý Nhµ níc kh«ng
bÞ gi¸n ®o¹n. Song, “mét bé m¸y v÷ng ch¾c cÇn ph¶i thÝch hîp víi mäi biÕn ®éng. NÕu sù v÷ng
ch¾c trë thµnh kh« cøng, c¶n trë nh÷ng biÕn ®æi, th× tÊt yÕu sÏ cã ®Êu tranh. V× vËy cÇn ph¶i
b»ng mäi c¸ch dèc toµn lùc lµm cho bé m¸y phôc tïng chÝnh trÞ”. Do ®ã, cÇn ph¶i ®æi míi bé
m¸y qu¶n lý vµ ®æi míi qu¶n lý Nhµ níc nãi chung ®Ó nã hoµn thµnh ®îc c¸c nhiÖm vô chÝnh
trÞ cña m×nh. T¹i héi nghÞ Trung ¬ng lÇn thø 8 (kho¸ VII) ®· ®Ò ra NghÞ quyÕt “TiÕp tôc x©y
dùng vµ hoµn thiÖn Nhµ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam, träng t©m lµ c¶i c¸ch mét
bíc nÒn hµnh chÝnh”. Míi ®©y t¹i §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX còng nªu ...
C¸c vÊn ®Ò vÒ c¶i c¸ch hµnh chÝnh ë ViÖt Nam
Môc lôc
Lêi nãi ®Çu
Néi dung
I. Kh¸i niÖm vÒ hµnh chÝnh vµ c¶i c¸ch hµnh chÝnh
II. Nguyªn nh©n c¶i c¸ch hµnh chÝnh ë ViÖt Nam
III. C¸c nhËn thøc vµ quan ®iÓm vÒ c¶i c¸ch hµnh chÝnh ë ViÖt Nam
NhËn thøc vÒ c¶i c¸ch hµnh chÝnh
VÒ ph¬ng diÖn quyÒn lùc Nhµ níc
VÒ ph¬ng diÖn kinh tÕ
VÒ ph¬ng diÖn x· héi
Quan ®iÓm vÒ c¶i c¸ch hµnh chÝnh ë ViÖt Nam
IV. Néi dung c¶i c¸ch hµnh chÝnh ë ViÖt Nam
C¶i c¸ch thÓ chÕ
C¶i c¸ch bé m¸y hµnh chÝnh tõ Trung ¬ng ®Õn ®Þa ph¬ng
§æi míi, n©ng cao chÊt lîng c¸n bé, c«ng chøc
C¶i c¸ch tµi chÝnh c«ng
KÕt luËn
2
3
4
5
5
5
6
7
7
8
8
10
11
13
15
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Cải cách hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Cải cách hành chính - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Cải cách hành chính 9 10 66