Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Cạnh tranh trên thị trường bia miền Bắc

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1083 lần   |   Lượt tải: 2 lần
§Ò ¸n m«n häc

Lêi nãi ®Çu
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nÒn kinh tÕ cña níc ta cã nh÷ng chuyÓn biÕn
tÝch cùc,tõ nÒn kinh tÕ tËp trung bao cÊp chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã
sù qu¶n lý cña nhµ níc.Trong ®iÒu kiÖn thÞ trêng míi,vÊn ®Ò quan ®iÓm
Marketing trong s¶n xuÊt kinh doanh ®· lµm c¸c nhµ qu¶n trÞ hÕt søc quan
t©m, Marketing trë thµnh ch×a kho¸ ®iÓm cèt lâi trong thµnh c«ng cña c«ng ty.
Marketing góp c¸c c«ng ty,c¸c doanh nghiÖp ph¶n øng linh ho¹t h¬n trong
kinh doanh.Mçi quyÕt ®Þnh trong chiÕn lîc Marketing sÏ quyÕt ®Þnh vÊn ®Ò
sèng cßn,tån t¹i,thµnh c«ng cña c«ng ty.ThÞ trêng cµng nhiÒu ngêi cung øng
kinh doanh cµng trë nªn khã kh¨n .V× vËy vÊn ®Ò c¹nh tranh gi÷a c¸c c«ng ty,
c¸c doanh nghiÖp,c¸c tËp ®oµn…®ang trë thµnh vÊn ®Ò quyÕt liÖt.Trªn møc ®é
c¹nh tranh ngµnh ®· gay g¾t th× trªn møc ®é c¹nh tranh nh·n hiÖu gi÷a c¸c
c«ng ty cßn gay g¾t quyÕt liÖt h¬n nhiÒu.
Trªn thÞ trêng bia ViÖt Nam hiÖn nay xuÊt hiÖn rÊt nhiÒu lo¹i nh·n hiÖu
kh¸c nhau nh:Halida,Heineken,tiger,…Do vËy vÊn ®Ò c¹nh tranh trªn thÞ tr êng
bia lµ hÕt søc bøc xóc.
Trong cuéc c¹nh tranh nµynh·n hiÖu bia Hµ Néi cña HABECO cã dµnh ®îc th¾ng lîi kh«ng? Hä ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch,chiÕn lîc Marketing nµo ®Ó
c¹nh tranh víi c¸c ®èi thñ?§©y lµ vÊn ®Ò mµ em xin chän lµm ®Ò tµi cña m×nh:
“Thùc tr¹ng vÒ c¹nh tranh trªn thÞ trêng BIA t¹i MiÒn B¾c vµ mét sè gi¶i
ph¸p trong c¹nh tranh cña c«ng ty Bia Hµ Néi” .
Trong ®Ò tµi nghiªn cøu nµy mÆc dï em ®· rÊt cè g¾ng thu thËp d÷
liÖu,nhng phÇn lín l¹i lµ d÷ liÖu thø cÊp vµ kh«ng tr¸nh khái viÖc mÊt tÝnh cËp
nhËt.Do vËy em rÊt mong ®îc sù quan t©m vµ ®¸nh gi¸ cña c¸c thÇy c« trong
khoa Marketing,®Æc biÖt lµ sù quan t©m ®¸nh gi¸ cña c« gi¸o Thu Lan(gi¸o
viªn híng dÉn em lµm ®Ò ¸n m«n häc nµy).
Do tr×nh ®é nhËn thøc cña em cßn nhiÒu h¹n chÕ,thêi gian nghiªn cøu cha dµi do ®ã em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt.Em rÊt mong ®îc sù ®ãng
gãp cña thÇy c« vµ ®éc gi¶.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o vµ c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa ®· tËn
t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh ®Ò ¸n m«n häc nµy!

1

§Ò ¸n m«n häc
PhÇn I
Thùc TR¹NG VÒ C¹NH TRANH TR£N THÞ TR¦êng bia
t¹i MiÒn B¾c

1.§Æc ®iÓm vÒ thÞ trêng bia t¹i MiÒn B¾c
1.1.§Æc ®iÓm vÒ thÞ hiÕu cña ngêi tiªu dïng .
NÕu xÐt trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y,thêi kú kinh tÕ kÕ ho¹ch hãa tËp trung
th× chóng ta sÏ kh«ng thÊy næi lªn tÝnh chÊt thêi vô,bëi v× c«ng ty bia Hµ Néi
s¶n xuÊt theo chØ tiªu ph¸p lÖnh cña Nhµ níc.Trong c«ng ty Bia Hµ Néi,s¶n
phÈm s¶n xuÊt chÝnh lµ bia h¬i,bia chai vµ bia lon.Nhng tõ khi nhµ m¸y ®· ®îc
Bé N«ng Nhi...
§Ò ¸n m«n häc
Lêi nãi ®Çu
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nÒn kinh cña níc ta nh÷ng chuyÓn biÕn
tÝch cùc,tõ nÒn kinh tËp trung bao cÊp chuyÓn sang nÒn kinh ttrêng
qu¶n lý cña nhµ níc.Trong ®iÒu kiÖn thÞ trêng míi,vÊn ®Ò quan ®iÓm
Marketing trong s¶n xuÊt kinh doanh ®· lµm c¸c nhµ qu¶n trÞ hÕt søc quan
t©m, Marketing trë thµnh ch×a kho¸ ®iÓm cèt lâi trong thµnh c«ng cña c«ng ty.
Marketing góp c¸c c«ng ty,c¸c doanh nghiÖp ph¶n øng linh ho¹t h¬n trong
kinh doanh.Mçi quyÕt ®Þnh trong chiÕn lîc Marketing sÏ quyÕt ®Þnh vÊn ®Ò
sèng cßn,tån t¹i,thµnh c«ng cña c«ng ty.ThÞ trêng cµng nhiÒu ngêi cung øng
kinh doanh cµng trë nªn khã kh¨n .V× vËy vÊn ®Ò c¹nh tranh gi÷a c¸c c«ng ty,
c¸c doanh nghiÖp,c¸c tËp ®oµn ®ang trë thµnh vÊn ®Ò quyÕt liÖt.Trªn møc ®é
c¹nh tranh ngµnh ®· gay g¾t th× trªn møc ®é c¹nh tranh nh·n hiÖu gi÷a c¸c
c«ng ty cßn gay g¾t quyÕt liÖt h¬n nhiÒu.
Trªn thÞ trêng bia ViÖt Nam hiÖn nay xuÊt hiÖn rÊt nhiÒu lo¹i nh·n hiÖu
kh¸c nhau nh:Halida,Heineken,tiger, Do vËy vÊn ®Ò c¹nh tranh trªn thÞ tr êng
bia lµ hÕt søc bøc xóc.
Trong cuéc c¹nh tranh nµynh·n hiÖu biaNéi cña HABECO cã dµnh ®-
îc th¾ng lîi kh«ng? Hä ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch,chiÕn lîc Marketing nµo ®Ó
c¹nh tranh víi c¸c ®èi thñ?§©y lµ vÊn ®Ò mµ em xin chän lµm ®Ò tµi cña m×nh:
Thùc tr¹ng vÒ c¹nh tranh trªn thÞ trêng BIA t¹i MiÒn B¾c vµ mét sè gi¶i
ph¸p trong c¹nh tranh cña c«ng ty Bia Hµ Néi .
Trong ®Ò tµi nghiªn cøu nµy mÆc em ®· rÊt g¾ng thu thËp
liÖu,nhng phÇn lín l¹i lµ d÷ liÖu thø cÊp vµ kh«ng tr¸nh khái viÖc mÊt tÝnh cËp
nhËt.Do vËy em rÊt mong ®îc quan t©m vµ ®¸nh gi¸ cña c¸c thÇy trong
khoa Marketing,®Æc biÖt quan t©m ®¸nh gi¸ cña c« gi¸o Thu Lan(gi¸o
viªn híng dÉn em lµm ®Ò ¸n m«n häc nµy).
Do tr×nh ®é nhËn thøc cña em cßn nhiÒu h¹n chÕ,thêi gian nghiªn cøu ch-
a dµi do ®ã em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt.Em rÊt mong ®îc ®ãng
gãp cña thÇy c« vµ ®éc gi¶.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o vµ c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa ®· tËn
t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh ®Ò ¸n m«n häc nµy!
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Cạnh tranh trên thị trường bia miền Bắc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Cạnh tranh trên thị trường bia miền Bắc - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Cạnh tranh trên thị trường bia miền Bắc 9 10 489