Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Cầu LĐ trong chuyển dịch KT VN hiện nay

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1869 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Việt Nam là một nước đông dân với dân số trẻ, nên có lợi thế lớn về
nguồn nhân lực. Tuy nhiên, nguồn cung nhân lực đang ngày càng gia tăng đang
gây sức ép lớn cho ciệc đáp ứng nhu cầu việc làm của xã hội. Số việc làm của xã
hội lại phụ thuộc vào cầu lao động trên thị trường lao động, được hình thành từ
nhu cầu của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức... hoặc từ nhu cầu nhập khẩu lao
động từ nước ngoài. Việc nghiên cứu xu hướng, quy mô và chất lượng của cầu
lao động là rất quan trọng trong việc xác định quy mô và chất lượng cung lao
động cần thiết để đáp ứng, đồng thời tìm ra những giải pháp để sử dụng nguồn
cung lao động một cách có hiệu quả nhất, đảm bảo việc làm cho người lao động,
giảm tỷ lệ thất nghiệp của nền kinh tế, từ đó ổn định phát triển kinh tế và xã hội.
Trong nền kinh tế thị trường đang chuyển đổi như ở Việt Nam hiện nay, cơ cấu
kinh tế đang chuyển dịch giữa các ngành kinh tế và các thành phần kinh tế theo
hướng hiện đại, nhu cầu về lao động giữa các ngành và các thành phần kinh tế
cũng thay đổi không ngừng để đáp ứng sự chuyển dịch, việc nghiên cứu cầu lao
động lại càng có ý nghĩa quan trọng để giảm thiểu sự mất cân bằng cung cầu, giải
quyết những vấn đề khó khăn của xã hội do mất cân bằng cung cầu gây ra như
tình trạng thất nghiệp, tệ nạn xã hội... Nhằm phân tích xu hướng biến động của
cầu lao động của Việt Nam trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo
hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa, từ đó chỉ ra những biện pháp nhằm hướng
cầu lao động phát triển phù hợp với sự chuyển đổi của cơ cấu kinh tế, em chọn
đề tài : "Cầu lao động trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Việt Nam hiện nay"
Đề tài của em gồm 3 phần:
Phần I: Một số khái niệm về cầu lao động và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
Phần II: Thực trạng cơ cấu cầu lao động
Phần III: Một số giải pháp
Do kiến thức còn nhiều hạn chế, nên đề tài của em vẫn còn nhiều thiếu sót, rất
mong được sự chỉ dẫn của cô. Em xin chân thành cảm ơn cô.

1

PHẦN MỘT
MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ VÀ CẦU
LAO ĐỘNG
I.CẦU LAO ĐỘNG
Trong phạm vi nền kinh tế, cầu lao động là nhu cầu về sức lao động của
nền kinh tế nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, là khả năng thu hút sức lao
động của nền kinh tế. Trên thị trường lao động, cầu lao động là lượng lao động
mà người thuê có thể thuê ở mỗi mức giá chấp nhận. 1
Cầu lao động có 2 loại: cầu lao động thực tế và tiềm năng. Cầu lao động
thực tế là nhu cầu thực tế cần sử dụng lao động tại một thời điểm nhất định (bao
gồm cả việc làm mới và việc làm ...
LỜI NÓI ĐẦU
Việt Nam một nước đông dân với dân số trẻ, nên lợi thế lớn về
nguồn nhân lực. Tuy nhiên, nguồn cung nhân lực đang ngày càng gia ng đang
gây sức ép lớn cho ciệc đáp ứng nhu cầu việc làm của hội. Số việc làm của xã
hội lại phụ thuộc vào cầu lao động trên thị trường lao động, được hình thành từ
nhu cầu của các doanh nghiệp,quan, tổ chức... hoặc từ nhu cầu nhập khẩu lao
động từ ớc ngoài. Việc nghiên cứu xu hướng, quy chất lượng của cầu
lao động rt quan trọng trong việc c định quy chất lượng cung lao
động cần thiết để đáp ng, đồng thời tìm ra những giải pháp để s dụng nguồn
cung lao động một cách hiệu quả nhất, đảm bảo việcm cho người lao động,
giảm tỷ lệ thất nghiệp của nền kinh tế, từ đó ổn định phát triển kinh tế hội.
Trong nền kinh tế thị trường đang chuyển đổi như Việt Nam hiện nay, cấu
kinh tế đang chuyển dịch giữa các ngành kinh tế các thành phần kinh tế theo
hướng hiện đại, nhu cu về lao động giữa các ngành và các thành phần kinh tế
cũng thay đổi không ngừng đ đáp ứng sự chuyển dịch, việc nghiên cứu cầu lao
động lại càng có ý nghĩa quan trọng để giảm thiểu sự mất cân bằng cung cầu, giải
quyết những vấn đề khó khăn của hội do mất cân bằng cung cầu gây ra như
tình trng thất nghiệp, tệ nạn hội... Nhằm phân tích xu hướng biến động của
cầu lao động của Việt Nam trong quá trình chuyển dịch cấu kinh tế theo
hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa, từ đó chỉ ra những biện pháp nhằm hướng
cầu lao động phát triển phù hợp với sự chuyển đổi của cấu kinh tế, em chọn
đề tài : "Cầu lao động trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Việt Nam hiện nay"
Đề tài của em gồm 3 phần:
Phần I: Một số khái niệm về cầu lao động và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
Phần II: Thực trạng cơ cấu cầu lao động
Phần III: Một số giải pháp
Do kiến thức còn nhiều hạn chế, nên đề tài của em vẫn còn nhiều thiếu sót, rt
mong được sự chỉ dẫn của cô. Em xin chân thành cảm ơn cô.
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Cầu LĐ trong chuyển dịch KT VN hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Cầu LĐ trong chuyển dịch KT VN hiện nay - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Cầu LĐ trong chuyển dịch KT VN hiện nay 9 10 899