Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Chất lượng nhân lực trong DN

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1018 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mục lục

Mục lục....................................................................................................................1
Mục lục....................................................................................................................1

Lêi nãi ®Çu
Trong sù ph¸t triÓn chung cña toµn x· héi, c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®èi mÆt víi sù
c¹nh tranh m¹nh mÏ, doanh nghiÖp ph¶i ®øng v÷ng tríc sù c¹nh tranh cña thÞ trêng néi
®Þa vµ c¶ sù c¹nh tranh trªn thÞ trêng quèc tÕ. Trong xu thÕ toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ
m¹nh mÏ nh hiÖn nay kh«ng mét doanh nghiÖp nµo cã thÓ ®øng ngoµi cuéc. §Ó ®¶m
b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp phô thuéc vµo rÊt nhiÒu yÕu tè nhng vÊn
®Ò n©ng cao chÊt lîng qu¶n lý ®Æc biÖt lµ chÊt lîng qu¶n lý nh©n lùc cña doanh nghiÖp
®ãng mét vai trß rÊt quan träng, nã cã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn sù ph¸t triÓn cña doanh
nghiÖp ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp thùc hiÖn thµnh c«ng nh÷ng kÕ ho¹ch nh÷ng chiÕn
lîc tríc m¾t vµ c¶ l©u dµi.
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng theo quy luËt c¹nh
tranh. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp ph¶i x©y dùng cho m×nh mét bé m¸y
qu¶n lý hîp lý, cã hiÖu qu¶. C«ng t¸c qu¶n lý lµ c«ng t¸c quan träng ®èi víi doanh
nghiÖp nã quyÕt ®Þnh doanh nghiÖp thùc hiÖn kinh doanh cã hiÖu qu¶ hay kh«ng, cã
tån t¹i vµ ph¸t huy ®îc søc m¹nh c¹nh tranh cña m×nh hay kh«ng. Do ®ã doanh nghiÖp
cÇn ph¶i coi träng cña m×nh.

1

ChÊt lîng cña ®éi ngò nh©n lùc cña doanh nghiÖp c¶ vÒ tay nghÒ, kiÕn thøc, kinh
nghiÖm cã vai trß rÊt quan träng ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng kinh doanh cña doanh nghiÖp.
Doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh ®îc cho m×nh quy m« hîp lý, yªu cÇu ®ßi hái vÒ tr×nh ®é, tay
nghÒ cña ngêi lao ®éng ®¶m b¶o ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶.
HiÖn nay c¸c doanh nghiÖp cã rÊt nhiÒu thuËn lîi trong viÖc tuyÓn chän lao
®éng v× hiÖn nay ®éi ngò lao ®éng ®îc ®µo t¹o chuyªn m«n lµnh nghÒ chiÕm sè lîng
kh¸ ®«ng lµ nguån cung cÊp kÞp thêi cho nhu cÇu nh©n lùc cña c¸c doanh nghiÖp.
ChÊt lîng nh©n lùc lµ møc ®é ®¸p øng, phï hîp cña c¬ cÊu nh©n lùc hiÖn cã víi
c¬ cÊu nh©n lùc cÇn thiÕt (cÇn ph¶i cã cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®¹t hiÖu qu¶ cao). §©y lµ
lùc lîng quyÕt ®Þnh søc s¸ng t¹o cña doanh nghiÖp, quyÕt ®Þnh n¨ng lùc c¹nh tranh cña
s¶n phÈm doanh nghiÖp, quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. NÕu
doanh nghiÖp x©y dùng cho m×nh mét c¬ cÊu nh©n lùc qu¸ cång kÒnh so víi nhiÖm vô
kinh doanh cña doanh nghiÖp th× hiÖu lùc qu¶n lý kÐm, khi cÇn chuyÓn ®æi ho¹t ®éng
sÏ gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n, chi phÝ qu...
Mục lục
M c l c ....................................................................................................................1
M c l c ....................................................................................................................1
Lêi nãi ®Çu
Trong sù ph¸t triÓn chung cña toµn x· héi, c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®èi mÆt víi
c¹nh tranh m¹nh mÏ, doanh nghiÖp ph¶i ®øng v÷ng tríc sù c¹nh tranh cña thÞ trêng néi
®Þa c sù c¹nh tranh trªn thÞ trêng quèc tÕ. Trong xu thÕ toµn cÇu ho¸ nÒn kinh
m¹nh nh hiÖn nay kh«ng mét doanh nghiÖp nµo thÓ ®øng ngoµi cuéc. §Ó ®¶m
b¶o tån t¹iph¸t triÓn cña doanh nghiÖp phô thuéc vµo rÊt nhiÒu yÕu nhng vÊn
®Ò n©ng cao chÊt lîng qu¶n ®Æc biÖt chÊt lîng qu¶n lý nh©n lùc cña doanh nghiÖp
®ãng mét vai trß rÊt quan träng, ¶nh hëng rÊt lín ®Õn ph¸t triÓn cña doanh
nghiÖp ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp thùc hiÖn thµnh c«ng nh÷ng ho¹ch nh÷ng chiÕn
lîc tríc m¾t vµ c¶ l©u dµi.
Trong nÒn kinh thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng theo quy luËt c¹nh
tranh. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp ph¶i x©y dùng cho m×nh mét m¸y
qu¶n hîp lý, cã hiÖu qu¶. C«ng t¸c qu¶n c«ng t¸c quan träng ®èi víi doanh
nghiÖp quyÕt ®Þnh doanh nghiÖp thùc hiÖn kinh doanh hiÖu qu¶ hay kh«ng,
tån t¹i ph¸t huy ®îc søc m¹nh c¹nh tranh cña m×nh hay kh«ng. Do ®ã doanh nghiÖp
cÇn ph¶i coi träng cña m×nh.
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Chất lượng nhân lực trong DN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Chất lượng nhân lực trong DN - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Chất lượng nhân lực trong DN 9 10 193