Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Chất lượng SP tại tổng cty dệt may VN

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 1339 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò ¸n chuyªn ngµnh Qu¶n trÞ chÊt lîng

Lêi nãi ®Çu
Qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸, khu vùc ho¸ ®ang diÔn ra víi tèc ®é nhanh vµ
bao trïm lªn tÊt c¶ lµ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi, m«i trêng. ThÞ
trêng may mÆc ®ang x©m nhËp vµo tõng ngâ ng¸ch cña tõng ho¹t ®éng kinh tÕ
x· héi. Nã mang ®Õn tÝnh c¸ch cña mét c¸ nh©n trong x· héi ph¸t triÓn m¹nh,
xo¸ ®i ranh giíi giµu nghÌo vµ ranh giíi ®Þa lý gi÷a con ngêi ë c¸c quèc gia.
ThÞ trêng may mÆc cña thÕ giíi cã tèc ®é t¨ng trëng kh¸ nhanh nhng
chñ yÕu t¨ng trëng ë c¸c níc nh Trung Quèc vµ Ên ®é. Cßn ë níc ta cha ®îc
tèc ®é t¨ng nhanh nh vËy, tuy tèc ®é cã t¨ng nhng cha cao. Ngêi ta cßn dù b¸o
ngµnh may trong t¬ng lai sÏ cã tèc ®é nhanh h¬n trong t¬ng lai.
Nh÷ng nh©n tè trªn mang l¹i thêi c¬ vµ th¸ch thøc cho ngµnh dÖt may
ViÖt Nam. Thêi c¬ ®ã lµ nhu cÇu vÒ hµng dÖt may vµ ®Æc biÖt lµ s¶n phÈm mÆt
hµng ¸o ph«ng trªn thÕ giíi ngµy cµng gia t¨ng. Ngêi ViÖt Nam víi nh÷ng
tÝnh c¸ch th«ng minh cÇn cï chÞu khã, nguån nguyªn liÖu vµ søc lao ®éng rÎ
h¬n nhiÒu so víi c¸c níc ph¸t triÓn ®ã còng lµ thÕ m¹nh cña ngµnh dÖt may
ViÖt Nam. §iÒu nµy t¹o cho s¶n phÈm ¸o ph«ng ViÖt Nam sÏ cã lîi thÕ h¬n
h¼n vÒ gi¸. Tuy nhiªn ta cÇn xem xÐt ®Ó ph¸t triÓn ngµnh dÖt ®Ó kh«ng ph¶i
nhËp khÈu cho ngµnh may chóng ta sÏ tiÕp tôc h¹ gi¸ c¶ s¶n phÈm h¬n n÷a, vµ
cã thÓ t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho nhiÒu ngêi lao ®éng trong ngµnh dÖt gi¶i
quyÕt sè lao ®éng thÊt nghiÖp ë níc ta. Nhng cßn vÒ mÆt chÊt lîng s¶n phÈm
cña hµng dÖt may th× sao ? ChÊt lîng hµng dÖt may cña chóng ta vÉn cha ®îc
®¸nh gi¸ cao, cßn thÊp h¬n nhiÒu so víi c¸c níc ph¸t triÓn. Cßn vÒ gi¸ c¶ vÉn
cao h¬n Trung Quèc vµ Ên §é. Nh vËy ®Ó mÆt hµng dÖt may cña chóng ta cã
thÓ c¹nh tranh víi c¸c níc kh¸c trªn thÕ giíi th× chóng ta chØ cã mét con ®êng
duy nhÊt lµ liªn tôc n©ng cao chÊt lîng hµng dÖt may vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n
phÈm cña mÆt hµng nµy.
Trong thêi gian qua mÆt hµng ¸o ph«ng cña Tæng c«ng ty may ViÖt
Nam vÉn cha ®îc phong phó vÒ chñng lo¹i vµ mµu s¾c, chÊt lîng ¸o ph«ng
cßn cha cao. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña viÖc n©ng cao chÊt lîng s¶n
phÈm mÆt hµng ¸o ph«ng nãi riªng còng nh hµng dÖt may nãi chung vµ hµng
dÖt may lµ thÕ m¹nh xuÊt khÈu cña ViÖt Nam nªn em ®· chän ®Ò tµi nµy ®Ó ®a
ra mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm mÆt hµng ¸o
ph«ng nãi riªng còng nh hµng dÖt may nãi chung t¹i Tæng c«ng ty may ViÖt
Nam.
Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi :
• Lµm râ nh÷ng vÊn ®Ò chung t¹i Tæng c«ng ty may ViÖt Nam
SVTH: Chu ThÞ Lan

§Ò ¸n chuyªn ngµnh Qu¶n trÞ chÊt lî...
§Ò ¸n chuyªn ngµnh Qu¶n trÞ chÊt lîng
Lêi nãi ®Çu

 !"#$%&'()*+%
),-&./01231"#
&'*45#$3.&'06"
&7%89):;*
+%),-3#5<:
3,#<::+*=>:?
</,,5<*4)>
,@AB5@@*
49.")@CD,
ED4*+)@5FD,-DA!0G-
0(#,<*4)ED49
$(%5H,DACI
@FA065J#"3D,
ED4*KF,"A!0G0(ED4AB5?#@
LF*+,&M&N606D6(0!
/0G,OAB#0P"!A!0G@9
56"(<DF)D!
;,#A D0:*4>F- ?A!0G
3D,AQ= ?D,3OR?
> 0@FA06*=>F!R
@+K*4/,6-D,3O5
6"#OS5)
, P. ?D,"A!
0G3-,*
+);-0(3+T(,,ED
4R?00OF3"AU ?0(
>*4/C?;V3D. ?A!
0G-0(5JD,5
D,#"& G3ED4M'VF,6
A!003,#W. ?A!0G-
0(5JD,5"+T(,,ED
4*
XP$C3FY
Z29 F"+T(,,ED4
SVTH: Chu ThÞ Lan
ĐATN ĐỀ ÁN: Chất lượng SP tại tổng cty dệt may VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Chất lượng SP tại tổng cty dệt may VN - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Chất lượng SP tại tổng cty dệt may VN 9 10 265