Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Chất lượng sp

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1225 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PhÇn I .
chÊt lîng s¶n phÈm vµ vai trß cña chÊt lîng s¶n phÈm trong héi nhËp kinh tÕ
khu vùc vµ thÕ giíi .

1. C¸c kh¸i niÖm vÒ chÊt lîng s¶n phÈm.
Trªn thÕ giíi, kh¸i niÖm vÒ chÊt lîng s¶n phÈm ®· tõ l©u lu©n g©y ra nh÷ng
tranh c·i phøc t¹p. Nguyªn nh©n chñ yÕu cña t×nh tr¹ng nµy lµ c¸c kh¸i niÖm
vÒ chÊt lîng nãi chung vµ chÊt lîng s¶n phÈm nãi riªng ®îc nªu ra díi c¸c gãc
®é kh¸c nhau cña mçi c¸ch tiÕp cËn, mçi c¸ch nh×n nhËn riªng biÖt.
Theo quan ®iÓm triÕt häc, chÊt lîng lµ tÝnh x¸c ®Þnh b¶n chÊt nµo ®ã cña sù
vËt, hiÖn tîng, tÝnh chÊt mµ nã kh¼ng ®Þnh nã chÝnh lµ c¸i ®ã chø kh«ng ph¶i
lµ c¸i kh¸c hoÆc còng nhê nã mµ nã t¹o ra mét sù kh¸c biÖt víi mét kh¸ch thÓ
kh¸c. ChÊt lîng cña kh¸ch thÓ kh«ng quy vÒ nh÷ng tÝnh chÊt riªng biÖt cña nã
mµ g¾n chÆt víi kh¸ch thÓ nh mét khèi thèng nhÊt bao chïm toµn bé kh¸ch
thÓ. Theo quan ®iÓm nµy th× chÊt lîng ®· mang trong nã mét ý nghÜa hÕt søc
trõu tîng, nã kh«ng phï hîp víi thùc tÕ ®ang ®ßi hái
Mét kh¸i niÖm vÒ chÊt lîng võa mang tÝnh ®¬n gi¶n võa dÔ hiÓu vµ cã tÝnh
chÊt qu¶ng b¸ réng d·i ®èi víi tÊt c¶ mäi ngêi, ®Æc biªt lµ víi ngêi tiªu dïng,
víi c¸c tæ chøc, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ cung cÊp dÞch vô còng nh
víi c¸c ph¬ng ph¸p qu¶n trÞ chÊt lîng trong c¸c tæ chøc c¸c doanh nghiÖp;
Mét quan ®iÓm kh¸c vÒ chÊt lîng còng mang mét tÝnh chÊt trõu tîng. ChÊt lîng theo quan ®iÓm nµy ®îc ®Þnh nghÜanh lµ mét sù ®¹t mét møc ®é hoµn h¶o
mang tÝnh chÊt tuyÖt ®èi. ChÊt lîng lµ mét c¸i g× ®ã mµ lµm cho mäi ngêi mçi

NguyÔn D¬ng Tïng

QTCL- K41

khi nghe thÊy ®Òu nghÜ ngay mét sù hoµn mü tèt nhÊt cao nhÊt. Nh vËy theo
nghÜa nµy th× chÊt lîng VÉn cha tho¸t khái sù trõu tîng cña nã. §©y lµ mét
kh¸i niÖm cßn mang nÆng tÝnh chÊt chñ quan, côc bé vµ quan träng h¬n, kh¸i
niÖm nµy vÒ chÊt lîng vÉn cha cho phÐp ta cã thÓ ®Þnh lîng ®îc chÊt lîng. V×
vËy, nã chØ mang mét ý nghÜa nghiªn cøu lý thuyÕt mµ kh«ng cã kh¶ n¨ng ¸p
dông trong kinh doanh.
Mét quan ®iÓm thø 3 vÒ chÊt lîng theo ®Þnh nghÜa cña W. A. Shemart. Lµ
mét nhµ qu¶n lý ngêi mü, lµ ngêi khëi xíng vµ ®¹o diÔn cho quan ®iÓm nµy
®èi víi vÊn ®Ò vÒ chÊt lîng vµ qu¶n lý chÊt lîng. Shemart cho r»ng:” chÊt lîng
s¶n phÈm trong s¶n xuÊt kinh doanh c«ng nghiÖp lµ mét tËp hîp nh÷ng ®Æc
tÝnh cña s¶n phÈm ph¶n ¸nh gi¸ trÞ sö dông cña nã “ .
So víi nh÷ng kh¸i niÖm tríc ®ã vÒ chÊt lîng th× ë kh¸i niÖm nµy. Shemart ®·
coi chÊt lîng nh lµ mét vÊn ®Ò cô thÓ vµ cã thÓ ®Þnh lîng ®îc. Theo quan ®iÓm
nµy th× chÊt lîng s¶n phÈm sÏ lµ mét yÕu tè nµo ®ã tån t¹i tr«ng c¸c ®Æc tÝnh
cña s¶n phÈm ...
PhÇn I .
chÊt lîng s¶n phÈm vµ vai trß cña chÊt lîng s¶n phÈm trong héi nhËp kinh tÕ
khu vùc vµ thÕ giíi .
1. C¸c kh¸i niÖm vÒ chÊt lîng s¶n phÈm.
Trªn thÕ giíi, kh¸i niÖm vÒ chÊt lîng s¶n phÈm ®· tõ l©u lu©n g©y ra nh÷ng
tranh c·i phøc t¹p. Nguyªn nh©n chñ yÕu cña t×nh tr¹ng nµy lµ c¸c kh¸i niÖm
vÒ chÊt lîng nãi chung vµ chÊt lîng s¶n phÈm nãi riªng ®îc nªu ra díi c¸c gãc
®é kh¸c nhau cña mçi c¸ch tiÕp cËn, mçi c¸ch nh×n nhËn riªng biÖt.
Theo quan ®iÓm triÕt häc, chÊt lîng lµ tÝnh x¸c ®Þnh b¶n chÊt nµo ®ã cña sù
vËt, hiÖn tîng, tÝnh chÊt mµ nã kh¼ng ®Þnh nã chÝnh lµ c¸i ®ã chø kh«ng ph¶i
lµ c¸i kh¸c hoÆc còng nhê nã mµ nã t¹o ra mét sù kh¸c biÖt víi mét kh¸ch thÓ
kh¸c. ChÊt lîng cña kh¸ch thÓ kh«ng quy vÒ nh÷ng tÝnh chÊt riªng biÖt cña nã
mµ g¾n chÆt víi kh¸ch thÓ nh mét khèi thèng nhÊt bao chïm toµn bé kh¸ch
thÓ. Theo quan ®iÓm nµy th× chÊt lîng ®· mang trong nã mét ý nghÜa hÕt søc
trõu tîng, nã kh«ng phï hîp víi thùc tÕ ®ang ®ßi hái
Mét kh¸i niÖm vÒ chÊt lîng võa mang tÝnh ®¬n gi¶n võa dÔ hiÓu vµ cã tÝnh
chÊt qu¶ng b¸ réng d·i ®èi víi tÊt c¶ mäi ngêi, ®Æc biªt lµ víi ngêi tiªu dïng,
víi c¸c tæ chøc, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ cung cÊp dÞch vô còng nh
víi c¸c ph¬ng ph¸p qu¶n trÞ chÊt lîng trong c¸c tæ chøc c¸c doanh nghiÖp;
Mét quan ®iÓm kh¸c vÒ chÊt lîng còng mang mét tÝnh chÊt trõu tîng. ChÊt l-
îng theo quan ®iÓm nµy ®îc ®Þnh nghÜanh lµ mét sù ®¹t mét møc ®é hoµn h¶o
mang tÝnh chÊt tuyÖt ®èi. ChÊt lîng lµ mét c¸i g× ®ã mµ lµm cho mäi ngêi mçi
ĐATN ĐỀ ÁN: Chất lượng sp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Chất lượng sp - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Chất lượng sp 9 10 202