Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Chất lượng thực phẩm

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1065 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ chÊt lîng
thùc phÈm
1. ChÊt lîng thùc phÈm
1.1. Thùc phÈm
Thùc phÈm lµ s¶n phÈm phæ biÕn nhÊt liªn quan ®Õn ho¹t ®éng sèng cña con
ngêi. Hçu hÕt c¸c ®å ¨n, thøc uèng mµ con ngêi sö dông ®Òu cã thÓ gäi lµ thùc
phÈm tuy nhiªn nh÷ng ®å ¨n, ®ß uèng ®ã ®îc sö dông cho môc ®Ých ch÷a bÖnh
th× kh«ng ®îc gäi lµ thùc phÈm. Vëy: Thùc phÈm lµ s¶n phÈm r¾n hoÆc láng
dïng ®Ó ¨n, uèng víi môc ®Ých dinh dìng vµ thÞ hiÕu ngoµI nh÷ng s¶n phÈm
mang môc ®Ých ch÷a bÖnh.
Thùc phÈm ®ãng vai trß rÊt quan träng trong ®êi sèng cña con ngêi. Ngµy nay
thùc phÈm kh«ng chØ ®ãng vai trß cung cÊp chÊt dinh dìng cho c¬ thÓ con ngêi
mµ nã cßn ®¸p øng c¸c nhu cÇu vÒ thëng thøc vµ gi¶I trÝ cña con ngêi.
1.2. ChÊt lîng thùc phÈm
ChÊt lîng lµ mét thuéc tÝnh c¬ b¶n cña s¶n phÈm, ®ã lµ sù tæng hîp vÒ kinh tÕkü thuËt- x· héi. ChÊt lîng ®îc t¹o nªn tõ nhøng yÕu tè cã liªn quan ®Õn qu¸
tr×nh “ sèng” cña s¶n phÈm. Nã ®îc t¹o thnµh ngay tõ kh©u thiÕt kÕ, x©y dùng
ph¬ng ¸n ®Õn s¶n xuÊt. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ kh©u quan träng nhÊt t¹o nªn chÊt
lîng vµ sau ®ã lµ trong qu¸ tr×nh lu th«ng, ph©n phèi vµ sö dông khi sö dông,
chÊt lîng s¶n phÈm ®îc ®¸nh gi¸ ®Çy ®ñ nhÊt vµ còng lµ kh©u quan träng nhÊt
trong qu¸ tr×nh sèng cña s¶n phÈm. Nh vËy kh«ng cã nghÜa lµ chÊt lîng chØ lµ
gi¸ trÞ cña s¶n phÈm. Thùc tÕ cho thÊy gi¸ trÞ sö dông cµng cao th× s¶n phÈm ®ã
cµng cã chÊt lîng, tuy nhiªn ®«I khi nh÷ng thuéc tÝnh bªn trong s¶n phÈm thay
®æi nhng gi¸ trÞ sö dông vÉn kh«ng ®æi mÆc dï chÊt lîng s¶n phÈm ®· thay ®æi.
Vëy ta cã thÓ ®Þnh nghÜa: ChÊt lîng s¶n phÈm lµ tËp hîp c¸c thuéc tÝnh cña s¶n
phÈm, nh»m tho¶ m·n tèt nhÊt nhu cÇu cña ngêi sö dông trong nh÷ng ®Iòu kiÖn
kinh tÕ, khoa häc, kü thuËt, x· héi nhÊt ®Þnh.

1

Tõ ®ã ta cã thÓ ®a ra ®Þnh nghÜa: ChÊt lîng thùc phÈm lµ tËp hîp c¸c thuéc tÝnh
cña thùc phÈm nh»m tho¶ m·n tèt nhÊt nhu cÇu cña ngêi sö dông. ChÊt lîng c¬
b¶n cña thùc phÈm lµ ®a ®Ðn cho ngêi sö dông c¸c chÊt dinh dìng vµ n¨ng lîng
cÇn thiÕt cho c¸c qu¸ trinh sèng.
§Ó t¹o ra mét s¶n phÈm th× tríc hÕt ph¶I ®I tõ kh©u nguyªn liÖu. Nguyªn liÖu ®îc ®a vµo chÕ biÕn thµnh b¸n thµnh phÈm, råi thµnh thµnh phÈm. Thµnh phÈm sÏ
®îc lu th«ng, ph©n phèi ®Õn tay ngêi tiªu ding vµ ®îc sö dông. Nh vËy ph¶I tr¶I
qua c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt n«ng nghiÖp t¹o ra nguyªn liÖu, chÕ biÕn c«ng nghiÖp
t¹o ra thµnh phÈm vµ hÖ thèng th¬ng nghiÖp lµm nhiªm vô lu th«ng, ph©n phèi.
Tuú vµo mùc ®Ých vµ ph¹m vi sö dông kh¸c nhau mµ nguyªn liÖu ®Çu vµo cã
thuéc tÝnh nh nhau, sau qu¸ tr×nh chÕ biÕn sÏ cã chÊ...
Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ chÊt lîng
thùc phÈm
1. ChÊt lîng thùc phÈm
1.1. Thùc phÈm
Thùc phÈm s¶n phÈm phæ biÕn nhÊt liªn quan ®Õn ho¹t ®éng sèng cña con
ngêi. Hçu hÕt c¸c ®å ¨n, thøc uèng con ngêi dông ®Òu t gäi thùc
phÈm tuy nhiªn nh÷ng ®å ¨n, ®ß uèng ®ã ®îc dông cho môc ®Ých ch÷a bÖnh
th× kh«ng ®îc gäi thùc phÈm. Vëy: Thùc phÈm s¶n phÈm r¾n hoÆc láng
dïng ®Ó ¨n, uèng víi môc ®Ých dinh dìng t hiÕu ngoµI nh÷ng s¶n phÈm
mang môc ®Ých ch÷a bÖnh.
Thùc phÈm ®ãng vai t rÊt quan träng trong ®êi sèng cña con ngêi. Ngµy nay
thùc phÈm kh«ng chØ ®ãng vai trß cung cÊp chÊt dinh dìng cho thÓ con ngêi
mµ nã cßn ®¸p øng c¸c nhu cÇu vÒ thëng thøc vµ gi¶I trÝ cña con ngêi.
1.2. ChÊt lîng thùc phÈm
ChÊt lîng lµ mét thuéc tÝnh b¶n cña s¶n phÈm, ®ã tæng hîp kinh tÕ-
thuËt- x· héi. ChÊt lîng ®îc t¹o nªn tõ nhøng yÕu liªn quan ®Õn qu¸
tr×nh sèng” cña s¶n phÈm. ®îc t¹o thnµh ngay kh©u thiÕt kÕ, x©y dùng
ph¬ng ¸n ®Õn s¶n xuÊt. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kh©u quan träng nhÊt t¹o nªn chÊt
lîng sau ®ã trong qu¸ tr×nh lu th«ng, ph©n phèi dông khi dông,
chÊt lîng s¶n phÈm ®îc ®¸nh gi¸ ®Çy ®ñ nhÊt còng kh©u quan träng nhÊt
trong qu¸ tr×nh sèng cña s¶n phÈm. Nh vËy kh«ng nghÜa chÊt lîng chØ
gi¸ trÞ cña s¶n phÈm. Thùc cho thÊy gi¸ trÞ dông cµng cao th× s¶n phÈm ®ã
cµng chÊt lîng, tuy nhiªn ®«I khi nh÷ng thuéc tÝnh bªn trong s¶n phÈm thay
®æi nhng gi¸ trÞ dông vÉn kh«ng ®æi c chÊt lîng s¶n phÈm ®· thay ®æi.
Vëy ta thÓ ®Þnh nghÜa: ChÊt lîng s¶n phÈm tËp hîp c¸c thuéc tÝnh cña s¶n
phÈm, nh»m tho¶ m·n tèt nhÊt nhu cÇu cña ngêi dông trong nh÷ng ®Iòu kiÖn
kinh tÕ, khoa häc, kü thuËt, x· héi nhÊt ®Þnh.
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Chất lượng thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Chất lượng thực phẩm - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Chất lượng thực phẩm 9 10 400