Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Chi phí SX trong DN xây lắp

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 989 lần   |   Lượt tải: 1 lần
lêi nãi ®Çu

Tõ khi níc ta chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ, tõ c¬ chÕ kinh tÕ tËp
trung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc, cho
®Õn nay ®· ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tùu to lín. ë níc ta hiÖn nay nÒn kinh tÕ ®ang
tån t¹i c¸c tæ chøc x©y l¾p nh: tæ tæ chøc, xÝ nghiÖp, tæ ®éi x©y dùng… cïng
víi sù ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý cña Nhµ níc trong nh÷ng n¨m qua, c¸c doanh
nghiÖp x©y l¾p còng t×m tßi s¸ng t¹o vµ ¸p dông nh÷ng ph¬ng thøc qu¶n lý
kh¸c nhau cho phï hîp víi c¬ chÕ thÞ trêng, ph¸p luËt cña Nhµ níc, ®iÒu kiÖn
vµ ®Æc ®iÓm cña ®¬n vÞ m×nh. Trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p tæ chøc s¶n
xuÊt kinh doanh h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p lµ mét vÊn ®Ò träng t©m
cña c«ng t¸c h¹ch to¸n.
H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt gióp c¸c ®¬n vÞ n¾m b¾t ®îc t×nh h×nh thùc
hiÖn c¸c ®Þnh møc vÒ chi phÝ vËt t, nh©n c«ng… h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt
®óng ®¾n sÏ gióp c¸c ®¬n vÞ, doanh nghiÖp x©y l¾p x¸c ®Þnh ®îc chi phÝ s¶n
xuÊt lµ tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ ®Ó, tõ ®ã ®a ra c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp h¬n cho
c«ng t¸c qu¶n lý trong ®¬n vÞ, doanh nghiÖp cña m×nh mét c¸ch ®óng ®¾n vµ
cã nhiÒu hiÖu qu¶ h¬n.
Do míi chØ lµ mét sinh viªn, viÖc t×m hiÓu c¸c th«ng tin ®¹i chóng, t×m
hiÓu qua s¸ch b¸o vµ gi¶ng d¹y cña c¸c thÇy c« gi¸o … vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ
vÒ tr×nh ®é nªn ®Ò ¸n nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong ®îc
sù gióp ®ì cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n ®Ó ®Ò ¸n cña em ®îc hoµn thiÖn
h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n Ths. Ph¹m Thµnh Long ®· híng dÉn em
hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy.

phÇn néi dung
I. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ chi phÝ s¶n xuÊt chung trong doanh
nghiÖp x©y l¾p

1. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh x©y l¾p
X©y dùng c¬ b¶n lµ ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt quan träng mang tÝnh chÊt
c«ng nghiÖp nh»m t¹o ra c¬ së vËt chÊt cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. Th«ng thêng, c«ng t¸c XDCB do c¸c ®¬n vÞ x©y l¾p nhËn thÇu tiÕn hµnh. Ngµnh s¶n
xuÊt cã c¸c ®Æc ®iÓm sau:
S¶n phÈm x©y l¾p lµ c¸c c«ng tr×nh, vËt kiÕn tróc… Cã quy m« lín, kÕt
cÊu phøc t¹p, mang tÝnh ®¬n chiÕc, thêi gian s¶n xuÊt dµi…. Do vËy, viÖc tæ
chøc qu¶n lý h¹ch to¸n nhÊt thiÕt ph¶i cã c¸c dù to¸n thiÕt kÕ, thi c«ng.
S¶n phÈm x©y l¾p ®îc tiªu thô theo gi¸ dù to¸n hoÆc gi¸ tháa thuËn víi
chñ ®Çu t tõ tríc, do ®ã tÝnh chÊt hµng hãa cña s¶n phÈm thÓ hiÖn kh«ng râ.
S¶n phÈm x©y l¾p cè ®Þnh t¹i n¬i s¶n xuÊt, cßn c¸c ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt
ph¶i di chuyÓn theo ®Þa ®iÓm ®Æt s¶n phÈm.
Tæ chøc s¶n xuÊt trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p ë níc ta hiÖn nay phæ
biÕn theo ph¬ng thøc "kho¸n gän" c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, khèi
lîng hoÆc ...
lêi nãi ®Çu
khi níc ta chuyÓn ®æi chÕ qu¶n kinh tÕ, chÕ kinh tËp
trung quan liªu bao cÊp sang chÕ thÞ trêngqu¶n cña Nhµ níc, cho
®Õn nay ®· ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tùu to lín. ë níc ta hiÖn nay nÒn kinh tÕ ®ang
tån t¹i c¸c chøc x©y l¾p nh: chøc, nghiÖp, ®éi x©y dùng cïng
víi ®æi míi chÕ qu¶n cña Nhµ níc trong nh÷ng n¨m qua, c¸c doanh
nghiÖp x©y l¾p còng t×m tßi s¸ng t¹o ¸p dông nh÷ng ph¬ng thøc qu¶n
kh¸c nhau cho phï hîp víi c¬ chÕ thÞ trêng, ph¸p luËt cña Nhµ níc, ®iÒu kiÖn
®Æc ®iÓm cña ®¬n m×nh. Trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p chøc s¶n
xuÊt kinh doanh h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p mét vÊn ®Ò träng t©m
cña c«ng t¸c h¹ch to¸n.
H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt gióp c¸c ®¬n n¾m b¾t ®îc t×nhnh thùc
hiÖn c¸c ®Þnh møc chi phÝ vËt t, nh©n c«ng ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt
®óng ®¾n gióp c¸c ®¬n vÞ, doanh nghiÖp x©y l¾p x¸c ®Þnh ®îc chi phÝ s¶n
xuÊt tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ ®Ó, ®ã ®a ra c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp h¬n cho
c«ng t¸c qu¶n trong ®¬n vÞ, doanh nghiÖp cña m×nh mét c¸ch ®óng ®¾n
cã nhiÒu hiÖu qu¶ h¬n.
Do míi chØ mét sinh viªn, viÖc t×m hiÓu c¸c th«ng tin ®¹i chóng, t×m
hiÓu qua s¸ch b¸o vµ gi¶ng d¹y cña c¸c thÇy c« gi¸o vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ
tr×nh ®é nªn ®Ò ¸n nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em t mong ®îc
gióp ®ì cña c¸c thÇy gi¸o c¸c b¹n ®Ó ®Ò ¸n cña em ®îc hoµn thiÖn
h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n Ths. Ph¹m Thµnh Long ®· híng dÉn em
hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy.
ĐATN ĐỀ ÁN: Chi phí SX trong DN xây lắp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Chi phí SX trong DN xây lắp - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Chi phí SX trong DN xây lắp 9 10 151