Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Chiến lược cạnh tranh của Honda VN

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1326 lần   |   Lượt tải: 1 lần
A.Lêi nãi ®Çu
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c¹nh tranh lµ mét vÊn ®Ò lh«ng thÓ tr¸nh khái
®èi víi bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo. Cho dïdoanh nghiÖp ®ã ®ang tiÕn hµnh
kinh doanh ë bÊt kú mét lÜnh vùc nµo th× vÊn ®Ì c¹nh tranh lu«n song hµnh víi
sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp ®ã. Do vËy, vÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi mçi
doanh nghiÖp lµ ph¶i lµm g× vµ lµm nh thÕ nµo ®Ó cã thÓ ph¸t huy vµ duy tr× ®îc
lîi thÕ c¹nh tranh trong suèt qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp.
Mµ mét trong c¸c biÖn ph¸p ®îc ¸p dông cã hiÖu qu¶ lµ x©y dùng c¸c chiÕn lîc
kinh doanh mang tÝnh chÊt l©u dµi, kÕt hîp víi nh÷ng chiÕn lîc kinh doanh cã
dù ®Þnh tõ tríc ®Ó ®Ò ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n trong tõng thêi kú tiÕn hµnh
kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. VÊn ®Ò nµy kh«ng chØ ®îc ¸p dông riªng ®èi
víi c«ng ty Honda ViÖt Nam mµ cßn ®îc ¸p dông ®èi víi nhiÒu doanh nghiÖp
kh¸c.
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, thÞ trêng xe g¾n m¸y ViÖt Nam ®· cã sù thay
®æi rÊt lín, cô thÓ lµ: sau khi c«ng ty liªn doanh Honda ViÖt Nam ®îc thµnh lËp
vµ ®i vµo ho¹t ®éng th× ngêi tiªu dïng ViÖt Nam giê ®©y ®· cã thÓ sö dông
nh÷ng chiÕc xe g¾n m¸y mang nh·n hiÖu Honda ®îc s¶n xuÊt ngay trªn l·nh thæ
ViÖt Nam.
Bªn c¹nh ®ã khi thÊy ®îc nhu cÇu sö dông xe g¾n m¸y cña ngêi d©n ViÖt
Nam lµ rÊt lín, mét sè h·ng s¶n xuÊt xe g¾n m¸y lín kh¸c còng ®· tiÕn hµnh
liªn doanh víi ViÖt Nam ®Ó thµnh lËp nh÷ng c«ng ty liªn doanh s¶n xuÊt xe g¾n
m¸y nh: Suzuki ViÖt Nam, Yamaha ViÖt Nam, VMEP cña tËp ®oµn SYM...
Ngêi tiªu dïng ViÖt Nam giß ®©y ®· cã thÓ tù do lùa chä nh÷ng s¶n phÈm
xe g¾n m¸y mµ m×nh yªu thÝch. Còng chÝnh tõ ®ã, Honda ViÖt Nam ®· cã sù
c¹nh tranh gay g¾t víi c¸c h·ng s¶n xuÊt vµ l¾p r¸p xe g¾n m¸y t¹i ViÖt Nam
kh¸c. Cuéc c¹nh tranh giê ®©y kh«ng chØ cßn lµ c¹nh tranh gi÷a chÊt lîng, mÉu
m·, kiÓu d¸ng, gi¸ c¶ n÷a mµ giê ®©y thùc sù lµ cuéc c¹nh tranh vÒ th¬ng hiÖu

1

s¶n phÈm. Mµ bÊt kú mét cuéc c¹nh tranh nµo vÒ th¬ng hiÖu s¶n phÈm còng
diÔn ra rÊt gay g¾t, quyÕt liÖt.
Thªm vµo ®ã, hai n¨m trë l¹i ®©y, thÞ trêng xe g¾n m¸y ®· ®a d¹ng nay l¹i
cßn ®a d¹nh h¬n. bëi nh÷ng chiÕc xe g¾n m¸y Trung Quèc ®îc nhËp khÈu còng
nh ®îc s¶n xuÊt å ¹t t¹i ViÖt Nam. S¶n phÈm xe g¾n m¸y Trung Quèc víi u thÕ
lµ gi¸ rÎ, chñng lo¹i phong phó ®· thùc sù phï hîp víi ngêi tiªu dïng ViÖt Nam
cã nhu cÇu sö dông xe g¾n m¸y song l¹i cã thu nhËp thÊp hoÆ nh÷ng ngêi d©n
cã nhu cÇu ®æi xe m¬Ý song l¹i kh«ng cã ®ñ tiÒn,...Nh vËy giß ®©y Honda ViÖt
Nam thùc sù ®· bíc vµo cuéc c¹nh tranh kÐp, mét bªn lµ c¸c liªn doanh s¶n xuÊt
vµ l¾p r¸p xe ...
A.Lêi nãi ®Çu
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c¹nh tranh lµ mét vÊn ®Ò lh«ng thÓ tr¸nh khái
®èi víi bÊt mét doanh nghiÖp nµo. Cho dïdoanh nghiÖp ®ã ®ang tiÕn hµnh
kinh doanh ë bÊt mét lÜnh vùc nµo th× vÊn ®Ì c¹nh tranh lu«n song hµnh víi
tån t¹i ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp ®ã. Do vËy, vÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi mçi
doanh nghiÖp ph¶i lµm lµm nh thÕ nµo ®Ó thÓ ph¸t huy duy tr× ®îc
lîi thÕ c¹nh tranh trong suèt qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp.
mét trong c¸c biÖn ph¸p ®îc ¸p dông hiÖu qu¶ x©y dùng c¸c chiÕn lîc
kinh doanh mang tÝnh chÊt l©u dµi, kÕt hîp víi nh÷ng chiÕn lîc kinh doanh
dù ®Þnh tríc ®Ó ®Ò ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n trong tõng thêi kú tiÕn hµnh
kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. VÊn ®Ò nµy kh«ng chØ ®îc ¸p dông riªng ®èi
víi c«ng ty Honda ViÖt Nam mµ cßn ®îc ¸p dông ®èi víi nhiÒu doanh nghiÖp
kh¸c.
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, thÞ trêng xe g¾n m¸y ViÖt Nam ®· thay
®æi rÊt lín, thÓ lµ: sau khi c«ng ty liªn doanh Honda ViÖt Nam ®îc thµnh lËp
®i vµo ho¹t ®éng th× ngêi tiªu dïng ViÖt Nam giê ®©y ®· thÓ dông
nh÷ng chiÕc xe g¾n m¸y mang nh·n hiÖu Honda ®îc s¶n xuÊt ngay trªn l·nh thæ
ViÖt Nam.
Bªn c¹nh ®ã khi thÊy ®îc nhu cÇu dông xe g¾n m¸y cña ngêi d©n ViÖt
Nam rÊt lín, mét h·ng n xuÊt xe g¾n m¸y lín kh¸c còng ®· tiÕn hµnh
liªn doanh víi ViÖt Nam ®Ó thµnh lËp nh÷ng c«ng ty liªn doanh s¶n xuÊt xe g¾n
m¸y nh: Suzuki ViÖt Nam, Yamaha ViÖt Nam, VMEP cña tËp ®oµn SYM...
Ngêi tiªu dïng ViÖt Nam giß ®©y ®· cã thÓ tù do lùa chä nh÷ng s¶n phÈm
xe g¾n m¸y m×nh yªu thÝch. Còng chÝnh ®ã, Honda ViÖt Nam ®·
c¹nh tranh gay g¾t víi c¸c h·ng s¶n xuÊt l¾p r¸p xe g¾n m¸y t¹i ViÖt Nam
kh¸c. Cuéc c¹nh tranh giê ®©y kh«ng chØ cßn c¹nh tranh gi÷a chÊt lîng, u
m·, kiÓu d¸ng, gi¸ n÷a giê ®©y thùc cuéc c¹nh tranh th¬ng hiÖu
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Chiến lược cạnh tranh của Honda VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Chiến lược cạnh tranh của Honda VN - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Chiến lược cạnh tranh của Honda VN 9 10 297