Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Chiến lược KD của Vietnam Airlines

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1497 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò ¸n m«n häc

lêi cam ®oan
Em xin cam ®oan r»ng .§Ò ¸n nµy lµ do chÝnh em viÕt ,bµi viÕt kh«ng cã
bÊt cø sù sao chÐp nµo .NÕu ph¸t hiÖn thÊy cã bÊt cø sù sao chÐp nµo trong bµi
viÕt nµy, em xin hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm .
Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o :TS T¹ Lîi .
§· híng dÉn em hoµn thµnh bµi viÕt nµy.
Sinh viªn thùc hiÖn
NguyÔn H÷u Hng

Sinh viªn:NguyÔn H÷u Hng
Líp
: QTKDQT-K43
Khoa : Kinh tÕ vµ Kinh doanh QT

1

§Ò ¸n m«n häc

B¶NG §IÓM
T£N §Ò TµI : CHIÕN L¦îC KINH DOANH CñA VIÑT NAM AIRLINES
SINH VI£N THùC HIÖN

:nGUYÔN H÷U H¦NG

LíP

:KINH DOANH QUèC TÕ

KHO¸

:43

B»NG Sè

:

B»NG CH÷

:

NGµY NéP

:
GI¸O VI£N H¦íNG DÉN:TS T¹ LîI

Sinh viªn:NguyÔn H÷u Hng
Líp
: QTKDQT-K43
Khoa : Kinh tÕ vµ Kinh doanh QT

2

§Ò ¸n m«n häc
môc lôc

Lêi cam ®oan-------------------------------------------------------------1.
Lêi më ®Çu---------------------------------------------------------------4
Ch¬ngI:ChiÕn lîc kinh doanh cña vna-----------------------------6
I.ChiÕn lîc kinh doanh cña vn-------------------------------------------6
1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn -----------------------------------6
2.ChiÕn lîc ph¸t triÓn cña vna-------------------------------------------7
2.1môctiªu cña viÖt nam airlines----------------------------------------7
2.2nhiÖm vô cho tõng giai ®o¹n sau------------------------------------9
2.3tæ chøc thùc hiÖn chiÕn lîc kinh doanh-----------------------------10
Ch¬ng II:§¸nh gi¸ chiÕn lîc kinh doanh cña vna----------------14
1.T×nh h×nh thÞ trêng vËn t¶i hµng kh«ng níc ta----------------------14
2.ph©n tÝch c¸ch x©y dùng môc tiªu kinh doanh cña vna------------15
3.®¸nh gi¸ thùc hiÖn chiÕn lîc kinh doanh cñavna-------------------17
Ch¬ng II:KiÕn nghÞ vµ bµi häc kinh nghiÖm
I.Mét sè kiÕn nghÞ ®èi víi chiÕn lîc kinh doanh cña vna
1.Mét sè kiÕn nghi ®èi v¬i chiÕn lîc kinh doanh cña vna-----------19
2.mét sè gi¶i ph¸p thùc hiÖn chiÕn lîc---------------------------------19
IIBµi häc kinh nghiÖm -------------------------------------------------20
ch¬ng III: KÕt luËn-----------------------------------------------------22

Sinh viªn:NguyÔn H÷u Hng
Líp
: QTKDQT-K43
Khoa : Kinh tÕ vµ Kinh doanh QT

3

§Ò ¸n m«n häc

lêi më ®Çu

Cã thÓ nãi bíc vµo n¨m 2003 thÞ trêng vËn t¶i hµng kh«ng ViÖtNam cã
nhiÒu ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn ,theo c¸c con sè thèng kª cho phÐp cã c¸i nh×n l¹c
quan vÒ mét n¨m hoµn thµnh kÕ ho¹ch t¨ng trëng .Tuy nhiªn dÞch bÖnh viªm ®êng h« hÊp cÊp ®· lµm ®¶o lén tÊt c¶ mäi dù b¸o cña cña c¸c chuyªn gia vµ
khiÕn mäi...
§Ò ¸n m«n häc
lêi cam ®oan
Em xin cam ®oan r»ng .§Ò ¸n nµy do chÝnh em viÕt ,bµi viÕt kh«ng
bÊt cø sao chÐp nµo .NÕu ph¸t hiÖn thÊy cã bÊt sao chÐp nµo trong bµi
viÕt nµy, em xin hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm .
Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o :TS T¹ Lîi .
§· híng dÉn em hoµn thµnh bµi viÕt nµy.
Sinh viªn thùc hiÖn
NguyÔn H÷u Hng
Sinh viªn:NguyÔn H÷u Hng
Líp : QTKDQT-K43
Khoa : Kinh tÕ vµ Kinh doanh QT
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Chiến lược KD của Vietnam Airlines - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Chiến lược KD của Vietnam Airlines - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Chiến lược KD của Vietnam Airlines 9 10 368