Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Chiến lược sp tại TRAPHACO

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1076 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi nãi ®Çu
Trong nh÷ng nam gÇn ®©y cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam,
ngµnh s¶n xuÊt thuèc vµ thiÕt bÞ y tÕ ®¨ cã bíc tiÕn ®¸ng kÓ. C¸c c«ng ty trong vµ
ngoµi níc ®¨ cã sù ®Çu t ®¸ng kÓ cho s¶n phÈm cña m×nh trªn thÞ trêng lµm cho
møc ®é c¹nh tranh cña c¸c s¶n phÈm ngµy cµng trë nªn gay g¾t. §Ó tån t¹i trong
bèi c¶nh ®ã buéc c¸c c«ng ty ph¶i t¹o cho m×nh vò khÝ s¾c bÐn ®Ó phong thñ ch¾c
ch¾n vµ tÊn c«ng cã hiÖu qu¶. ChiÕn lîc s¶n phÈm lµ mét vò khÝ lîi h¹i cña c¸c
c«ng ty bëi nã ®¶m b¶o cho c«ng ty ph¸t triÓn æn ®Þnh, ®óng híng vµ cã hiÖu qu¶.
Nã lµ yÕu tè v« cïng quan träng ®èi víi nh÷ng c«ng ty lu«n chó ý ®Õn viÖc ph¸t
triÓn c«ng ty th«ng qua doanh thu b¸n s¶n phÈm.
Do ®ã, ®èi víi c«ng ty TRAPHACO, ®ang ®øng tríc mét søc Ðp tõ c¸c ®èi
thñ c¹nh tranh trong vµ ngoµi níc th× viÖc nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn chiÕn lîc s¶n
phÈm cña c«ng ty lµ rÊt cÇn thiÕt vµ v« cïng cÊp b¸ch.
Trªn c¬ së nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña viÖc nghiªn cøu vµ ph©n tÝch
chiÕn lîc s¶n phÈm ®èi víi ho¹t ®äng kinh doanh cña c«ng ty. §Ò tµi nµy nghiªn
cøu nh»m môc ®Ých chÝnh sau ®©y:
- Ph©n tÝch vµ nghiªn cøu vµi trß cña chiÕn lîc s¶n phÈm trong c«ng ty dîc
phÈm TRAPHACO c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn viÖc x©y dùng chiÕn lîc s¶n phÈm
cña c«ng ty .
- Ph©n tÝch vµ nghiªn cøu thùc tr¹ng chiÕn lîc s¶n phÈm cña c«ng ty trong
thêi gian qua, tõ ®ã t×m ra nh÷ng nguyªn nh©n h¹n chÕ sù ph¸t triÓn chiÕn lîc s¶n
phÈm cña c«ng ty ®Ó tõ ®ã ®a ra nh÷ng gi¶i ph¸p kÞp thêi.
- Nghiªn cøu vµ ®a ra gi¶i ph¸p ®Ó ph¸t triÓn chiÕn lîc s¶n phÈm cho c«ng
ty ®Æc biÖt t¹o ra uy tÝn lín cho s¶n phÈm trªn thÞ trêng trong níc vµ níc ngoµi.
§Ó cã ®îc ®Ò tµi nghiªn cøu nµy t¸c gi¶ ®· sö dông mét sè ph¬ng ph¸p
nghiªn cøu sau:
-

Ph¬ng ph¸p thèng kª, pháng vÊn, thu thËp tµi liÖu .

-

Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu t×nh huèng, lý thuyÕt kÕt hîp víi thu thËp xö lý

sè liÖu ®îc sö dông nghiªn cøu ®Ò tµi nµy nh»m lµm s¸mg tá nh÷ng nguyªn nh©n
tån t¹i cÇn ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó qua ®ã cã thÓ vËn dông vµo thùc tiÔn.
1

- Ngoµi ra cßn sö dông ph¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng vµ duy vËt lÞch sö ®Ó
nghiªn cøu.
§Ó tiÖn nghiªn cøu vµ theo dâi t¸c gi¶ xin ®îc bè côc ®Ò tµi nh sau:
PhÇn I.

Lý luËn s¶n phÈm vµ chiÕn lîc s¶n phÈm .

PhÇn II. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ thùc tr¹ng chiÕn lîc s¶n phÈm cña
c«ng ty TRAPHCO.
PhÇn III. Mét sè gi¶i ph¸p ®Ó hoµn thiÖn chiÕn lîc s¶n phÈm vµ kiÕn nghÞ.
Do kiÕn thøc cßn h¹n hÑp nªn ch¾c ch¾c ®Ò tµi sÏ cã nhiÒu thiÕu sãt, do ®ã t¸c
gi¶ rÊt mong ®îc sù gãp ý vµ phª b×nh cña thÇy gi¸o, c« gi...
Lêi nãi ®Çu
Trong nh÷ng nam gÇn ®©y cïng víiph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam,
ngµnh s¶n xuÊt thuèc thiÕt y ®¨ bíc tiÕn ®¸ng kÓ. C¸c c«ng ty trong
ngoµi níc ®¨ sù ®Çu t ®¸ng cho s¶n phÈm cña m×nh trªn t trêng lµm cho
møc ®é c¹nh tranh cña c¸c s¶n phÈm ngµy cµng t nªn gay g¾t. §Ó tån t¹i trong
bèi c¶nh ®ã buéc c¸c c«ng ty ph¶i t¹o cho m×nh khÝ s¾c bÐn ®Ó phong thñ ch¾c
ch¾n vµ tÊn c«ng hiÖu qu¶. ChiÕn lîc s¶n phÈm mét vò khÝ lîi h¹i cña c¸c
c«ng ty bëi nã ®¶m b¶o cho c«ng ty ph¸t triÓn æn ®Þnh, ®óng híng vµ cã hiÖu qu¶.
lµ yÕu cïng quan träng ®èi víi nh÷ng c«ng ty lu«n c ý ®Õn viÖc ph¸t
triÓn c«ng ty th«ng qua doanh thu b¸n s¶n phÈm.
Do ®ã, ®èi víi c«ng ty TRAPHACO, ®ang ®øng tríc mét søc Ðp c¸c ®èi
thñ c¹nh tranh trong vµ ngoµi níc t viÖc nghiªn cøu ph¸t triÓn chiÕn lîc s¶n
phÈm cña c«ng ty lµ rÊt cÇn thiÕt vµ v« cïng cÊp b¸ch.
Trªn së nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña viÖc nghiªn cøu ph©n tÝch
chiÕn lîc s¶n phÈm ®èi víi ho¹t ®äng kinh doanh cña c«ng ty. §Ò tµi nµy nghiªn
cøu nh»m môc ®Ých chÝnh sau ®©y:
- Ph©n tÝch nghiªn cøu vµi trß cña chiÕn lîc s¶n phÈm trong c«ng ty dîc
phÈm TRAPHACO c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn viÖc x©y dùng chiÕn lîc s¶n phÈm
cña c«ng ty .
- Ph©n tÝch nghiªn cøu thùc tr¹ng chiÕn lîc s¶n phÈm cña c«ng ty trong
thêi gian qua, ®ã t×m ra nh÷ng nguyªn nh©n h¹n chÕ ph¸t triÓn chiÕn lîc s¶n
phÈm cña c«ng ty ®Ó tõ ®ã ®a ra nh÷ng gi¶i ph¸p kÞp thêi.
- Nghiªn cøu ®a ra gi¶i ph¸p ®Ó ph¸t triÓn chiÕn lîc s¶n phÈm cho c«ng
ty ®Æc biÖt t¹o ra uy tÝn lín cho s¶n phÈm trªn thÞ trêng trong níc vµ níc ngoµi.
§Ó ®îc ®Ò tµi nghiªn cøu nµy t¸c gi¶ ®· dông mét sè ph¬ng ph¸p
nghiªn cøu sau:
- Ph¬ng ph¸p thèng kª, pháng vÊn, thu thËp tµi liÖu .
- Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu t×nh huèng, thuyÕt kÕt hîp víi thu thËp
liÖu ®îc dông nghiªn cøu ®Ò tµi nµy nh»m lµm s¸mg nh÷ng nguyªn nh©n
tån t¹i cÇn ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó qua ®ã cã thÓ vËn dông vµo thùc tiÔn.
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Chiến lược sp tại TRAPHACO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Chiến lược sp tại TRAPHACO - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Chiến lược sp tại TRAPHACO 9 10 688