Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Chiến lược SP trong KD bảo hiểm

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 922 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi Më ®Çu
C«ng ty Prudential lµ mét c«ng ty ®a quèc gia kinh doanh trong lÜnh vùc
B¶o HiÓm nh©n thä. C«ng ty ®· vµo ViÖt Nam vµ cung cÊp c¸c s¶n phÈm cña
m×nh cho kh¸ch hµng lµ nh÷ng ngêi ViÖt Nam. MÆc dï míi th©m nhËp vµo thÞ
trêng ViÖt Nam nhng víi bÒ dµy kinh nghiÖm kinh doanh trong lÜnh vùc B¶o
HiÓm nh©n thä bíc ®Çu c«ng ty ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh c«ng vît tréi vµ trë
thµnh c«ng ty thµnh c«ng nhÊt t¹I thÞ trêng ViÖt Nam trong lÜnh vùc kinh
doanh b¶o hiÓm nh©n thä. ®IÒu g× ®em ®Õn thµnh c«ng cho c«ng ty bÝ quyÕt
dÉn ®Õn thµnh c«ng cho c«ng ty lµ g× , trong nh÷ng thuËn lîi th× c«ng ty cßn
gÆp ph¶I nh÷ng khã kh¨n g×. C«ng ty ®· tËn dông hÕt ®îc nh÷ng lîi thÕ vµ c¬
héi cña m×nh hay cha. §©y lµ nh÷ng vÊn ®Ò mµ c¸c nhµ qu¶n trÞ cña c«ng ty
®ang quan t©m vµ t×m nh÷ng gi¶I ph¸p ®Ó kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n vµ tËn
dông nh÷ng th¬I c¬ mµ c«ng ty cã ®îc. Trong nh÷ng yÕu tè dÉn ®Õn thµnh
c«ng cña c«ng ty th× chiÕn lîc s¶n phÈm cña c«ng ty chiÕm vai trß rÊt lín vµ
quan träng hay cã thÓ nãi r»ng chiÕn lîc vÒ s¶n phÈm ®· mang l¹I thµnh c«ng
cho c«ng ty . C«ng ty ®· sö dông chiÕn lîc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm cung cÊp
cho kh¸ch hµng mét danh môc s¶n phÈm mµ tõ ®ã kh¸ch hµng cã ®îc sù lùa
chän phï hîp nhÊt víi nhu cÇu cña m×nh. MÆc dï s¶n phÈm cña c«ng ty lµ ®a
d¹ng vµ phong phó so víi c¸c s¶n phÈm kh¸c cña ®èi thñ c¹nh tranh trong b¶o
hiÓm nh©n thä nhng liÖu nh÷ng s¶n phÈm cña c«ng ty ®· tho¶ m·n ®îc tèi ®a
nhu cÇu vÒ b¶o hiÓm nh©n thä hay cha ? Cßn nh÷ng nhu cÇu g× cña kh¸ch hµng
mµ c«ng ty cha nh×n thÊy? LiÖu c«ng ty cã nªn më réng lo¹I h×nh s¶n phÈm
cña m×nh kh«ng? ChÝnh nh÷ng vÊn ®Ò nµy ®· dÉn ®Õn tÇm quan träng trong
viÖc nghiªn cøu vµ hoµn thiÖn chiÕn lîc s¶n phÈm cña c«ng ty ®IÒu ®ã sÏ gióp
cho c«ng ty kh¾c phôc ®iÓm yÕu trong s¶n phÈm cña m×nh, ®Ò ra nh÷ng chiÕn
lîc vÒ s¶n phÈm míi nh»m t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh dùa trªn sù tho¶ m·n mét
c¸ch hoµn h¶o nhu cÇu cña kh¸ch hµng vµ næi tréi h¬n so víi ®èi thñ c¹nh
tranh
1

PhÇn I. C¬ së lý luËn vÒ chiÕn lîc s¶n phÈm (dÞch vô)
trong kinh doanh dÞch vô b¶o hiÓm.
I ) Kh¸I qu¸t vÒ dÞch vô trong kinh doanh B¶o HiÓm.
1 ) §Þnh nghÜa dÞch vô.
DÞch vô lµ mäi hµng ®éng vµ kÕt qu¶ mµ mét bªn cã thÓ cung cÊp cho bªn
kia vµ chñ yÕu lµ v« h×nh vµ kh«ng dÉn ®Õn quyÒn së h÷u mét c¸i g× ®ã. s¶n
phÈm cña nã cã thÓ cã hay kh«ng g¾n liÒn víi mét s¶n phÈm vËt chÊt.
2 ) §Æc trng cña dÞch vô.
DÞch vô lµ mét lo¹i hµng ho¸ ®Æc biÖt, nã cã nh÷ng nÐt ®Æc trng riªng mµ
hµng ho¸ hiÖn h÷u kh«ng cã. DÞch vô cã 4 ®Æc ®iÓm næi bËt ®ã lµ
2. 1 ) TÝnh v« h×n...
Lêi Më ®Çu
C«ng ty Prudential t c«ng ty ®a quèc gia kinh doanh trong lÜnh vùc
B¶o HiÓm nh©n thä. C«ng ty ®· vµo ViÖt Nam cung cÊp c¸c s¶n phÈm cña
m×nh cho kh¸ch hµng lµ nh÷ng ngêi ViÖt Nam. MÆc dï míi th©m nhËp vµo thÞ
trêng ViÖt Nam nhng víi dµy kinh nghiÖm kinh doanh trong lÜnh vùc B¶o
HiÓm nh©n thä bíc ®Çu c«ng ty ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh c«ng vît tréi trë
thµnh c«ng ty thµnh c«ng nhÊt t¹I thÞ trêng ViÖt Nam trong lÜnh vùc kinh
doanh b¶o hiÓm nh©n thä. ®IÒu ®em ®Õn thµnh c«ng cho c«ng ty quyÕt
dÉn ®Õn thµnh c«ng cho c«ng ty , trong nh÷ng thuËn lîi th× c«ng ty cßn
gÆp ph¶I nh÷ng khã kh¨n g×. C«ng ty ®· tËn dông hÕt ®îc nh÷ng lîi thÕ
héi cña m×nh hay cha. §©y nh÷ng vÊn ®Ò c¸c nhµ qu¶n t cña c«ng ty
®ang quan t©m t×m nh÷ng gi¶I ph¸p ®Ó kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n tËn
dông nh÷ng th¬I c«ng ty ®îc. Trong nh÷ng yÕu dÉn ®Õn thµnh
c«ng cña c«ng ty t chiÕn lîc s¶n phÈm cña c«ng ty chiÕm vai trß rÊt lín
quan träng hay cã thÓ nãi r»ng chiÕn lîc s¶n phÈm ®· mang l¹I thµnh c«ng
cho c«ng ty . C«ng ty ®· dông chiÕn lîc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm cung cÊp
cho kh¸ch hµng mét danh môc s¶n phÈm ®ã kh¸ch hµng cã ®îc a
chän phï hîp nhÊt víi nhu cÇu cña m×nh. MÆc s¶n phÈm cña c«ng ty ®a
d¹ng vµ phong phó so víic s¶n phÈm kh¸c cña ®èi thñ c¹nh tranh trong b¶o
hiÓm nh©n t nhng liÖu nh÷ng s¶n phÈm cña c«ng ty ®· tho¶ m·n ®îc tèi ®a
nhu cÇu vÒ b¶o hiÓm nh©n thä hay cha ? Cßn nh÷ng nhu cÇu g× cña kh¸ch hµng
c«ng ty cha nh×n thÊy? LiÖu c«ng ty nªn më réng lo¹I h×nh s¶n phÈm
cña m×nh kh«ng? ChÝnh nh÷ng vÊn ®Ò nµy ®· dÉn ®Õn tÇm quan träng trong
viÖc nghiªn cøu vµ hoµn thiÖn chiÕn lîc s¶n phÈm cña c«ng ty ®IÒu ®ã sÏ gióp
cho c«ng ty kh¾c phôc ®iÓm yÕu trong s¶n phÈm cña m×nh, ®Ò ra nh÷ng chiÕn
lîc vÒ s¶n phÈm míi nh»m t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh dùa trªn sù tho¶ m·n mét
c¸ch hoµn h¶o nhu cÇu cña kh¸ch hµng næi tréi h¬n so víi ®èi thñ c¹nh
tranh
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Chiến lược SP trong KD bảo hiểm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Chiến lược SP trong KD bảo hiểm - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Chiến lược SP trong KD bảo hiểm 9 10 982