Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Chiến lược thâm nhập TT TQ của cty Biti's

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1216 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§Ò ¸n m«n häc

1

NguyÔn ThÞ Th¶o

Lêi cam ®oan

Bµi viÕt nµy do t«i tù viÕt ra theo sù gióp ®ì cña c« gi¸o NguyÔn ThÞ
Thanh Hµ mµ kh«ng sao chÐp cña bÊt cø ai
T«i xin cam ®oan sè liÖu vµ kÕt qu¶ nghiªn cøu trong ®Ò ¸n nµy lµ trung
thùc ®îc lÊy tõ trang web cña c«ng ty. NÕu sai sî thËt t«i xin hoµn toµn chÞu
tr¸ch nhiÖm

Líp KTQD 42

§Ò ¸n m«n häc

2

NguyÔn ThÞ Th¶o

Lêi nãi ®Çu
Trong xu híng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ngµy cµng cao, hµng ho¸ kh«ng
cßn giíi h¹n ë ph¹m vi biªn giíi quèc gia n÷a. C¸c c«ng ty muèn tån t¹i vµ
ph¸t triÓn th× kh«ng thÓ chØ quÈn quanh ë thÞ trêng néi ®Þa mµ ph¶i v¬n ra thÞ
trêng quèc tÕ.
Tríc ngìng cöa cña héi nhËp, ®Êt níc míi më cöa, c¸c doanh nghiÖp
ViÖt Nam lµ nh÷ng doanh nghiÖp trÎ v¬n ra thÞ trêng thÕ giíi dùa vµo nh÷ng
thÕ m¹nh tiÒm lùc vèn cã cña m×nh, kh«ng tr¸nh khái gÆp nhiÒu khã kh¨n,
song còng chÝnh khã kh¨n thö th¸ch ®ã ®· xuÊt hiÖn nh÷ng doanh nghiÖp xuÊt
s¾c ®· v¬n lªn kh«ng chØ ®øng v÷ng trong c¬ chÕ míi mµ cßn kh«ng ngõng trëng thµnh vµ lín m¹nh vÒ mäi mÆt c¶ trªn thÞ trêng trong níc vµ quèc tÕ.
Biti’s lµ mét trong nh÷ng c«ng ty nh thÕ ë ViÖt Nam ®Çu tiªn th©m nhËp
thµnh c«ng thÞ trêng quèc tÕ. Víi 4 c«ng ty trùc thuéc, c«ng ty cung cÊp s¶n
phÈm ra h¬n 40 níc trªn thÕ giíi, s¶n phÈm giÇy dÐp cña c«ng ty ®· tõng bíc
kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ trêng quèc tÕ.
Trong c¸c quèc gia Biti’s th©m nhËp th× Trung Quèc lµ thÞ trêng chiÕn lîc cña c«ng ty, kh«ng chØ bëi qui m« cña thÞ trêng, sù t¬ng ®ång vÒ v¨n ho¸
dÉn ®Õn sù gièng nhau t¬ng ®èi vÒ tiªu dïng mµ cßn do bu«n b¸n biªn mËu
gi÷a hai níc rÊt ph¸t triÓn, ®îc chÝnh phñ hai quèc gia ®Æc biÖt quan t©m giµnh
nhiÒu u ®·i.
Trung Quèc l¹i lµ thÞ trêng lín ®Çy tiÒm n¨ng,cã mét dung lîng thÞ trêng
rÊt lín mµ bÊt kÓ mét doanh nghiÖp nµo khi cã ý th©m nhËp thÞ trêng quèc tÕ
®Òu nghÜ tíi.
Sau 8 n¨m nh©m nhËp thµnh c«ng vµo thÞ trêng Trung Quèc (tõ
n¨m1995), s¶n phÈm cña c«ng ty ®· cã chç ®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ trêng nµy.
§¹t ®îc kÕt qu¶ nµy lµ do c«ng ty ®· v¹ch ra mét chiÕn lîc thµnh c«ng ®óng
®¾n vµ thùc hiÖn cã hiÖu qu¶.

Líp KTQD 42

§Ò ¸n m«n häc

3

NguyÔn ThÞ Th¶o

§Ò tµi “ChiÕn lîc th©m nhËp thÞ trêng Trung Quèc cña c«ng ty
biti’ s” mµ em lùa chän nh»m nghiªn cøu s©u h¬n chiÕn lîc nµy ®Ó rót ra kinh
nghiÖm tõ sù thµnh c«ng cña c«ng ty.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n Th¹c sü NguyÔn ThÞ Thanh Hµ-Gi¶ng viªn
khoa kinh tÕ vµ kinh doanh quèc tÕ ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh ®Ò tµi
nµy.
MÆc dï ®· rÊt cè g¾ng nhng do tr×nh ®é vµ n¨ng lùc cã h¹n, bµi viÕt
kh«ng tr¸nh k...
§Ò ¸n m«n häc NguyÔn ThÞ Th¶o
Lêi cam ®oan
Bµi viÕt nµy do t«i viÕt ra theo gióp ®ì cña gi¸o NguyÔn ThÞ
Thanh Hµ mµ kh«ng sao chÐp cña bÊt cø ai
T«i xin cam ®oan liÖu kÕt qu¶ nghiªn cøu trong ®Ò ¸n nµy trung
thùc ®îc lÊy tõ trang web cña c«ng ty. NÕu sai thËt t«i xin hoµn toµn chÞu
tr¸ch nhiÖm
Líp KTQD 42
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Chiến lược thâm nhập TT TQ của cty Biti's - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Chiến lược thâm nhập TT TQ của cty Biti's - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Chiến lược thâm nhập TT TQ của cty Biti's 9 10 750