Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Chính sách đền bù thiệt hại, tái định cư khi NN thu hồi đất thời gian qua

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 999 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A. ®Æt vÊn ®Ò
Trong lÞch sö ph¸t triÓn cña mäi quèc gia viÖc gi¶i phãng mÆt b»ng ®Ó
x©y dùng c¸c c«ng tr×nh phôc vô lîi Ých quèc gia, lîi Ých c«ng céng lµ viÖc
lµm kh«ng thÓ tr¸nh khái. NhÞp ®é ph¸t triÓn cµng lín th× nhu cÇu gi¶i phãng
mÆt b»ng cµng cao vµ trë thµnh th¸ch thøc lín ®èi víi sù thµnh c«ng kh«ng
chØ trong lÜnh vùc kinh tÕ mµ c¶ trong lÜnh vùc chÝnh trÞ, x· héi trªn ph¹m vi
quèc gia. VÊn ®Ò gi¶i phãng mÆt b»ng trë thµnh ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt cña sù
ph¸t triÓn, nã ®ßi hái ph¶i cã sù quan t©m ®óng møc vµ gi¶i quyÕt triÖt ®Ó. §ã
lµ néi dung kh«ng thÓ nÐ tr¸nh cña sù ph¸t triÓn, lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh sù tiÕn
bé vµ thµnh c«ng cña sù ph¸t triÓn. Tuy nhiªn ®Ó c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt
b»ng khi Nhµ níc thu håi ®Êt phôc vô môc ®Ých an ninh, quèc phßng, lîi Ých
c«ng céng, lîi Ých quèc gia ®îc thµnh c«ng th× viÖc ®Òn bï thiÖt h¹i cÇn ph¶i
®¶m b¶o ®îc lîi Ých cña nh÷ng ngêi d©n ph¶i di chuyÓn chç ë. Hä ph¶i cã
chç ë æn ®Þnh, cã ®iÒu kiÖn sèng hay tiÖn nghi cao h¬n n¬i cò vµ ch¾c ch¾n
ph¶i tèt h¬n n¬i cò vÒ mäi mÆt.
Kh«ng n»m ngoµi quy luËt cña sù ph¸t triÓn, ViÖt Nam víi ®Æc thï lµ
mét níc ®ang ph¸t triÓn, trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay chóng ta ®ang tiÕn hµnh
c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, nhu cÇu vÒ x©y dùng c¸c
c«ng tr×nh phôc vô môc ®Ých an ninh quèc phßng, lîi Ých quèc gia, lîi Ých
c«ng céng ngµy cµng gia t¨ng. V× vËy viÖc gi¶i phãng mÆt b»ng, thu håi ®Êt
®ang diÔn ra ë mäi n¬i, song ®· gÆp ph¶i nhiÒu khã kh¨n víng m¾c, trong
®ã ¸ch t¾c nhiÒu nhÊt lµ c«ng t¸c ®Òn bï thiÖt h¹i, t¸i ®Þnh c.
ChÝnh s¸ch ®Òn bï t¸i ®Þnh c qua c¸c chÆng ®êng ph¸t triÓn ®· cã
nh÷ng tiÕn bé, ®Æc biÖt lµ NghÞ ®Þnh 22/N§-CP ®· gi¶i quyÕt ®îc phÇn nµo
nh÷ng vÊn ®Ò thùc tiÔn c«ng t¸c ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng ®Æt ra song nã
cßn nhiÒu ®iÒu cha thËt phï hîp ®· lµm ¶nh hëng ®Õn tiÕn ®é vµ thêi gian
thi c«ng c«ng tr×nh, g©y thiÖt h¹i nhiÒu cho Nhµ níc. Tríc t×nh h×nh ®ã em

1

®· chän ®Ò tµi: “T×m hiÓu chÝnh s¸ch ®Òn bï thiÖt h¹i, t¸i ®Þnh c khi Nhµ
níc thu håi ®Êt trong thêi gian qua ë ViÖt Nam” víi mong muèn cã ®îc
c¸i nh×n bao qu¸t vÒ chÝnh s¸ch ®Òn bï thiÖt h¹i cña níc ta qua c¸c chÆng ®êng ph¸t triÓn, ®¨c biÖt lµ nghÞ ®Þnh 22/N§-CP, tõ ®ã ®Ò xuÊt mét sè kiÕn
nghÞ ®Ó chÝnh s¸ch ®îc hoµn thiÖn h¬n.
KÝnh tha ThÇy TS. Hoµng V¨n Cêng – gi¸m ®èc trung t©m ®µo t¹o
®Þa chÝnh vµ kinh doanh bÊt ®éng s¶n, gi¸o viªn trùc tiÕp híng dÉn vµ gi¶ng
d¹y em nhiÒu m«n häc trong thêi gian qua! MÆc dï ®· cè g¾ng hÕt søc nhng v× t×nh tr¹ng søc khoÎ kh«ng ®îc tèt vµ h¹n chÕ nhiÒu vÒ thêi gia...
A. ®Æt vÊn ®Ò
Trong lÞch ph¸t triÓn cña mäi quèc gia viÖc gi¶i phãng mÆt b»ng ®Ó
x©y dùng c¸c c«ng tr×nh phôc vô lîi Ých quèc gia, lîi Ých c«ng céng lµ viÖc
lµm kh«ng thÓ tr¸nh khái. NhÞp ®é ph¸t triÓn cµng lín th× nhu cÇu gi¶i phãng
mÆt b»ng cµng cao trë thµnh th¸ch thøc lín ®èi víi thµnh c«ng kh«ng
chØ trong lÜnh vùc kinh trong lÜnh vùc chÝnh trÞ, héi trªn ph¹m vi
quèc gia. VÊn ®Ò gi¶i phãng mÆt b»ng trë thµnh ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt cña
ph¸t triÓn, nã ®ßi hái ph¶i cã sù quan t©m ®óng møc vµ gi¶i quyÕt triÖt ®Ó. §ã
néi dung kh«ng thÓ tr¸nh cña ph¸t triÓn, yÕu quyÕt ®Þnh tiÕn
thµnh c«ng cña sù ph¸t triÓn. Tuy nhiªn ®Ó c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt
b»ng khi Nhµ níc thu håi ®Êt phôc môc ®Ých an ninh, quèc phßng, lîi Ých
c«ng céng, lîi Ých quèc gia ®îc thµnh c«ng th× viÖc ®Òn thiÖt h¹i cÇn ph¶i
®¶m b¶o ®îc lîi Ých cña nh÷ng ngêi d©n ph¶i di chuyÓn chç ë. ph¶i
chç ë æn ®Þnh, ®iÒu kiÖn sèng hay tiÖn nghi cao h¬n n¬i cò ch¾c ch¾n
ph¶i tèt h¬n n¬i cò vÒ mäi mÆt.
Kh«ng n»m ngoµi quy luËt cña ph¸t triÓn, ViÖt Nam víi ®Æc thï
mét níc ®ang ph¸t triÓn, trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay chóng ta ®ang tiÕn hµnh
c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, nhu cÇu x©y dùng c¸c
c«ng tr×nh phôc môc ®Ých an ninh quèc phßng, lîi Ých quèc gia, lîi Ých
c«ng céng ngµy cµng gia t¨ng. V× vËy viÖc gi¶i phãng mÆt b»ng, thu håi ®Êt
®ang diÔn ra ë mäi n¬i, song ®· gÆp ph¶i nhiÒu k kh¨n víng c, trong
®ã ¸ch t¾c nhiÒu nhÊt lµ c«ng t¸c ®Òn bï thiÖt h¹i, t¸i ®Þnh c.
ChÝnh s¸ch ®Òn t¸i ®Þnh c qua c¸c chÆng ®êng ph¸t triÓn ®·
nh÷ng tiÕn bé, ®Æc biÖt NghÞ ®Þnh 22/N§-CP ®· gi¶i quyÕt ®îc phÇn nµo
nh÷ng vÊn ®Ò thùc tiÔn c«ng t¸c ®Òn gi¶i phãng mÆt b»ng ®Æt ra song
cßn nhiÒu ®iÒu cha thËt p hîp ®· lµm ¶nh hëng ®Õn tiÕn ®é thêi gian
thi c«ng c«ng tr×nh, g©y thiÖt h¹i nhiÒu cho Nhµ níc. Tríc t×nh h×nh ®ã em
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Chính sách đền bù thiệt hại, tái định cư khi NN thu hồi đất thời gian qua - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Chính sách đền bù thiệt hại, tái định cư khi NN thu hồi đất thời gian qua - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Chính sách đền bù thiệt hại, tái định cư khi NN thu hồi đất thời gian qua 9 10 858