Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Chính sách KT của Lênin

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 1081 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PhÇn thø nhÊt
Lêi më ®Çu
Sau 15 n¨m ®æi míi, nhÊt lµ trong 5 n¨m gÇn ®©y nÒn kinh tÕ x· héi níc ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng bíc tiÕn ®¸ng kÓ. N¨m 2020 ViÖt Nam sÏ lµ mét thÞ
trêng réng lín cã sè d©n kho¶ng 100 triÖu ngêi ®øng hµng thø hai trong sè
c¸c níc cã d©n sè lín ë §«ng Nam ¸, thø 7 so víi c¸c níc Ch©u ¸ Th¸i B×nh
D¬ng vµ ®øng hµng thø 10 trªn thÕ giíi. Víi nhÞp ®é t¨ng trëng kinh tÕ lµ
8,2% giai ®o¹n 1991-1995 vµ 6,9% thêi k× 1996-2000, kho¶ng 7-8% thêi k×
2000-2010 cho thÊy sau mét vµi thËp kØ tíi ViÖt Nam sÏ lµ mét quèc gia cã
søc v¬n m¹nh mÏ trªn con ®êng c«ng nghiÖp hãa hiÖn ®¹i ho¸. Tuy nhiªn
nh÷ng khã kh¨n th¸ch thøc vÒ kinh tÕ x· héi ®· g©y c¶n trë cho viÖc thùc
hiÖn nh÷ng môc tiªu ph¬ng híng cña §¶ng vµ chÝnh phñ nh»m ®a níc ta trë
thµnh mét níc c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸.
Trªn c¬ së thùc tiÔn, níc ta vµ thÕ giíi tríc thÒm thÕ kØ 21, víi nh÷ng
thµnh c«ng vµ thÊt b¹i, vËn héi vµ th¸ch thøc, vÊn ®Ò lµ ph¶i nhËn thøc l¹i
chñ nghÜa x· héi. Mäi vÊn ®Ò cÇn ph¶i xem xÐt trong vËn ®éng s¸ng t¹o ph¶n
¸nh ®óng b¶n chÊt c¸ch m¹ng vµ khoa häc cña nã theo b¶n s¾c ViÖt Nam.
Do ®ã, kh«ng thÓ gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ x· héi cña ®Êt níc b»ng
c¸c chñ tr¬ng biÖn ph¸p duþ trªn t duy cò, mang tÝnh chÊt bÞ ®éng vµ ®èi phã
víi t×nh h×nh. Ngîc l¹i, nã ®ßi hái ph¶i cã nh÷ng chiÕn lîc, s¸ch lîc võa
mang tÝnh t×nh thÕ, cã kh¶ n¨ng ®¸p øng yªu cÇu tríc m¾t võa t¹o nÒn mãng
cho sù ph¸t triÓn l©u dµi.
TiÒm n¨ng t duy lý luËn, chÝnh trÞ vµ nghÖ thuËt l·nh ®¹o, tæ chøc thùc
tiÔn cña Lªnin trong thêi k× chÝnh s¸ch kinh tÕ míi vÉn lu«n lu«n lµ céi
nguån cña sù s¸ng t¹o cña nh÷ng ngêi céng s¶n ®ang trùc tiÕp l·nh ®¹o c«ng
cuéc x©y dùng x· héi míi víi c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn kh¸c nhau.

1

Còng nh tríc ®©y, d©n téc ta ph¶i khai ph¸ con ®êng gi¶i phãng ®Êt níc.
X· héi ngµy nay chóng ta ®ang khai ph¸ mét con ®êng míi xuÊt ph¸t tõ
nh÷ng ®iÒu kiÖn kinh tÕ, x· héi,v¨n ho¸, con ngêi ViÖt Nam trong thêi ®¹i
míi. Thµnh c«ng næi bËt cña c¸ch m¹ng níc ta lµ dùa vµo søc m×nh lµ chÝnh,
®ång thêi coi träng sù gióp ®ì quèc tÕ, tham kh¶o kinh nghiÖm cña níc
ngoµi lµ giµu thªm sù hiÓu biÕt cña ta, ®éc lËp tù chñ, gi¶i quyÕt ®óng ®¾n
vÊn ®Ò do c«ng cuéc ®æi míi ë níc ta ®Æt ra. ChÝnh v× thÕ, viÖc nghiªn cøu vµ
vËn dông NEP vµo níc ta trong giai ®o¹n hiÖn nay trë nªn quan träng h¬n
bao giê hÕt.
Víi vèn hiÓu biÕt Ýt ái, bµi ®Ò ¸n nµy xin ®Ò cËp ®Õn ChÝnh s¸ch kinh
tÕ míi cña Lªnin vµ sù vËn dông nã ë ViÖt Nam mµ chñ yÕu lµ th«ng qua
sù ph©n tÝch khoa häc cña §¶ng vµ nh÷ng ®êng lèi chÝnh s¸ch ...
PhÇn thø nhÊt
Lêi më ®Çu
Lêi më ®Çu
Sau 15 n¨m ®æi míi, nhÊt trong 5 n¨m gÇn ®©y nÒn kinh héi n-
íc ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng bíc tiÕn ®¸ng kÓ. N¨m 2020 ViÖt Nam mét thÞ
trêng réng lín sè d©n kho¶ng 100 triÖu ngêi ®øng hµng thø hai trong
c¸c níc d©n lín ë §«ng Nam ¸, thø 7 so víi c¸c níc Ch©u ¸ Th¸i B×nh
D¬ng vµ ®øng hµng t 10 trªn thÕ giíi. Víi nhÞp ®é t¨ng trëng kinh lµ
8,2% giai ®o¹n 1991-1995 6,9% thêi 1996-2000, kho¶ng 7-8% thêi
2000-2010 cho thÊy sau mét vµi thËp tíi ViÖt Nam mét quèc gia
søc v¬n m¹nh trªn con ®êng c«ng nghiÖp hãa hiÖn ®¹i ho¸. Tuy nhiªn
nh÷ng khã kh¨n th¸ch thøc kinh héi ®· g©y c¶n trë cho viÖc thùc
hiÖn nh÷ng môc tiªu ph¬ng híng cña §¶ng chÝnh phñ nh»m ®a níc ta trë
thµnh mét níc c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸.
Trªn së thùc tiÔn, níc ta thÕ giíi tríc thÒm thÕ 21, víi nh÷ng
thµnh c«ng thÊt b¹i, vËn héi th¸ch thøc, vÊn ®Ò ph¶i nhËn thøc l¹i
chñ nghÜa x· héi. Mäi vÊn ®Ò cÇn ph¶i xem xÐt trong vËn ®éng s¸ng t¹o ph¶n
¸nh ®óng b¶n chÊt c¸ch m¹ng vµ khoa häc cña theo b¶n s¾c ViÖt Nam.
Do ®ã, kh«ng thÓ gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò kinh héi cña ®Êt níc ng
c¸c chñ tr¬ng biÖn ph¸p duþ trªn t duy cò, mang tÝnh chÊt bÞ ®éng vµ ®èi p
víi t×nh nh. Ngîc l¹i, ®ßi hái ph¶i nh÷ng chiÕn lîc, s¸ch lîc võa
mang tÝnh t×nh thÕ, kh¶ n¨ng ®¸p øng yªu cÇu tríc m¾t võa t¹o nÒn mãng
cho sù ph¸t triÓn l©u dµi.
TiÒm n¨ng t duy luËn, chÝnh trÞ nghÖ thuËt l·nh ®¹o, chøc thùc
tiÔn cña Lªnin trong thêi k× chÝnh s¸ch kinh míi vÉn lu«n lu«n céi
nguån cña sù s¸ng t¹o cña nh÷ng ngêi céng s¶n ®ang trùc tiÕp l·nh ®¹o c«ng
cuéc x©y dùng x· héi míi víi c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn kh¸c nhau.
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Chính sách KT của Lênin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Chính sách KT của Lênin - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Chính sách KT của Lênin 9 10 153