Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Chính sách KTXH và vấn đề nghèo đói

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1186 lần   |   Lượt tải: 2 lần
§Ò TµI :
ChÝnh s¸ch xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ®èi víi ®ång bµo c¸c d©n
téc thiÓu sè ë níc ta trong giai ®o¹n hiÖn nay, thùc tr¹ng vµ gi¶i
ph¸p.

1

Môc lôc
Trang
Lêi nãi ®Çu.............................................................................................................. 5
Ch¬ng I Cë së lý luËn vÒ chÝnh s¸ch kinh tÕ x· héi vµ vÊn ®Ò nghÌo ®ãi, chÝnh
s¸ch xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ®èi víi ®ång bµo c¸c d©n téc thiÓu sè ë níc ta trong giai
®o¹n hiÖn nay...........................................................................................................7
I C¬ së lý lu©n vÒ chÝnh s¸ch kinh tÕ x· héi ............................................................7
1 C¸c kh¸i niÖm ¬ b¶n vÒ chÝnh s¸ch kinh tÕ x· héi.................................................7
1.1 Kh¸i niÖm vÒ chÝnh s¸ch....................................................................................7
1.2 Kh¸i niÖm vÒ chÝnh s¸ch kinh tÕ x· héi..............................................................7
2 §Æc trng c¬ b¶n cña chÝnh s¸ch kihn tÕ x· héi......................................................7
3 Gi¶i ph¸p vµ c«ng cô cña cña chÝnh s¸ch kinh tÕ x· héi.......................................8
3.1 Gi¶i ph¸p c¶u chÝnh s¸ch kinh tÕ x· héi.............................................................8
3.2 Nh÷ng nhãm c«ng cô cña chÝnh s¸ch kinh tÕ x· héi..........................................8
4 Vai trß cña chÝnh s¸ch kinh tÕ x· héi....................................................................9
II VÊn ®Ò nghÌo ®ãi ................................................................................................9
1 C¸c quan ®iÓm tiÕp cËn vÊn ®Ò nghÌo ®ãi.............................................................9
1.1 Theo c¸ch tiÕp cËn hÑp.......................................................................................9
1.2 Theo c¸ch tiÕp cËn réng...................................................................................10
2 C¸c quan ®iÓm ®¸nh gi¸ vÒ møc nghÌo ®ãi hiÖn nay...........................................11
2.1 Quan ®iÓm cña Ng©n hµng thÕ giíi(WB).........................................................11
2.2 Quan ®iÓm cña tæ chøc lao ®éng quèc tÕ (ILO)...............................................12
2.3 Quan ®iÓm c¶u tæng côc thèng kª ViÖt Nam....................................................12
2.4 Quan ®iÓm cña bé lao ®éng th¬ng binh vµ x· héi............................................12
2.5 C¸c ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ chÝnh s¸ch cña chÝnh phñ vÒ gi¶i...
§Ò TµI :
ChÝnh s¸ch xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ®èi víi ®ång bµo c¸c d©n
téc thiÓu ë c ta trong giai ®o¹n hiÖn nay, thùc tr¹ng gi¶i
ph¸p.
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Chính sách KTXH và vấn đề nghèo đói - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Chính sách KTXH và vấn đề nghèo đói - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Chính sách KTXH và vấn đề nghèo đói 9 10 235