Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Chính sách lãi suất tại NHNN

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 1466 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò ¸n :

Lý thuyÕt tiÒn tÖ ng©n hµng

Lêi nãi ®Çu
Cïng víi sù ph¸t triÓn cña ThÕ giíi ,ViÖt nam ®· vµ ®ang tõng bíc ®i lªn
vµ ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín ®Æc biÖt lµ lÜnh vùc kinh tÕ .Víi chñ tr¬ng cña
§¶ng vµ nhµ níc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn theo ®Þnh híng
cña XHCN sau h¬n 10 n¨m ®æi míi c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ®· trë nªn kh¸ s«i ®éng
vµ t¹o nªn s¾c th¸i míi cho nªn kinh tÕ .Cïng víi ®µ th¾ng lîi cña ®Êt níc trong
c«ng cuéc ®æi míi nÒn kinh tÕ ngµnh ng©n hµng trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nhiÖm
vô vµ môc tiªu ®æi míi cña m×nh ®· tiÕn ®îc nh÷ng bíc quan träng trong hÖ thèng
c¸c c«ng cô qu¶n lý l·i suÊt ®îc coi lµ nh¹y c¶m nhÊt nã thùc sù lµ vÊn ®Ò nãng
báng nhÊt thu hót ®îc nhiÒu tÇng líp d©n c trong x· héi .
L·i suÊt víi t c¸ch lµ mét trong nh÷ng c«ng cô cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ ®îc
nhiÒu nhµ kinh tÕ quan t©m nghiªn cøu vµ tõ l©u ®îc nhiÒu quèc gia trªn thÕ giíi sö
dông nh mét c«ng cô h÷u hiÖu ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ .§Æc biÖt lµ trong c¬ chÐ thÞ trêng l·i suÊt trë thµnh c«ng cô ®¾c lùc ®Ó NHTW ( ng©n hµng trung ¬ng ) thùc thi
chÝnh s¸ch tiÌen tÖ nh»m ®iÒu tiÕt c¸c mèi quan hÖ gi÷a tiÕtkiÖm vµ ®Çu t l¹m ph¸t
vµ t¨ng trëng kinh tÕ ... Trong tõng thêi kú nhÊt ®Þnh cho nªn viÖc thi hµnh mét
chÝnh s¸ch l·i suÊt thÝch hîp lµ v« cïng phøc t¹p mµ vai trß ®ã thuéc ng©n hµng
nhµ níc .§Ó ®¸p øng nhu cÇu ®ßi hái ngµy cµng cao cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng c¸c
nghiÖp vô ng©n hµng ®· kh«ng ngõng ®æi míi vµ ph¸t triÓn ®Ó phï hîp víi ®iÒu
kiÖn thùc tiÔn cña ®Êt níc . Víi träng tr¸ch to lín ®ã NHTW ®· thêng xuyªn ®iÒu
chØnh l·i suÊt cho phï hîp ph¸t triÓn kh¶ n¨ng linh ho¹t cña c¸c Ng©n hµng th¬ng
m¹i .N¨m 1997 luËt Ng©n hµng Nhµ níc vµ luËt c¸c tæ chøc ra ®êi cã hiÖu lùc tõ
1/10/1998 ®· ®¸nh dÊu mét giai ®o¹n míi vÒ ho¹t ®éng Ng©n hµng ë ViÖt nam
trong luËt Ng©n hµng ®iÒu 18 ghi “ Ng©n hµng Nhµ níc x¸c ®Þnh vµ c«ng bè l·i
suÊt t¸i cÊp c¬ b¶n , l·i suÊt t¸i cÊp vèn “
§ång thêi cßn gi¶i thÝch tµi kho¶n 12 ®iÒu 9 “L·i suÊt c¬ b¶n lµ l·i suÊt do
Ng©n hµng Trung ¬ng c«ng bè lµm c¬ së cho c¸c tæ chøc tÝn dông æn ®Þnh l·i suÊt
Sinh viªn thùc hiÖn :
Líp
:

1

NguyÔn ThÞ Thu Ph¬ng
1704

§Ò ¸n :

Lý thuyÕt tiÒn tÖ ng©n hµng

kinh doanh “ §iÒu nµy lµ thÓ hiÖn rÊt râ hoÆc chÊt l·i suÊt cña Ng©n hµng Trung ¬ng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng .
XuÊt ph¸t tõ nh÷ng vÊn ®Ò mang tÝnh thêi sù cña l·i suÊt trªn c¬ së nh÷ng
kiÕn thøc ®· häc cïng víi nh÷ng kiÕn thøc trong khu©n khæ tµi liÖu cho phÐp , em
xin tr×nh bµy ®Ò tµi :“Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ chÝnh s¸ch l·i suÊt cña Ng©n hµ...
§Ò ¸n : Lý thuyÕt tiÒn tÖ ng©n hµng
Lêi nãi ®Çu
Cïng víi sù ph¸t triÓn cña ThÕ giíi ,ViÖt nam ®· vµ ®ang tõng bíc ®i lªn
®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín ®Æc biÖt lÜnh vùc kinh .Víi chñ tr¬ng cña
§¶ng nhµ níc ph¸t triÓn nÒn kinh hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn theo ®Þnh híng
cña XHCN sau h¬n 10 n¨m ®æi míi c¸c ho¹t ®éng kinh ®· trë nªn kh¸ s«i ®éng
t¹o nªn s¾c th¸i míi cho nªn kinh .Cïng víi ®µ th¾ng lîi cña ®Êt níc trong
c«ng cuéc ®æi míi nÒn kinh ngµnh ng©n hµng trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nhiÖm
môc tiªu ®æi míi cña m×nh ®· tiÕn ®îc nh÷ng bíc quan träng trong thèng
c¸c c«ng qu¶n l·i suÊt ®îc coi nh¹y c¶m nhÊt thùc vÊn ®Ò nãng
báng nhÊt thu hót ®îc nhiÒu tÇng líp d©n c trong x· héi .
L·i suÊt víi t c¸ch mét trong nh÷ng c«ng cña chÝnh s¸ch tiÒn ®îc
nhiÒu nhµ kinh tÕ quan t©m nghiªn cøu vµ tõ l©u ®îc nhiÒu quèc gia trªn thÕ giíi sö
dông nh mét c«ng h÷u hiÖu ®iÒu tiÕt nÒn kinh .§Æc biÖt lµ trong c¬ chÐ thÞ tr-
êng l·i suÊt trë thµnh c«ng ®¾c lùc ®Ó NHTW ( ng©n hµng trung ¬ng ) thùc thi
chÝnh s¸ch tiÌen nh»m ®iÒu tiÕt c¸c mèi quan gi÷a tiÕtkiÖm ®Çu t l¹m ph¸t
t¨ng trëng kinh ... Trong tõng thêi nhÊt ®Þnh cho nªn viÖc thi hµnh mét
chÝnh s¸ch l·i suÊt thÝch hîp cïng phøc t¹p vai t ®ã thuéc ng©n hµng
nhµ níc .§Ó ®¸p øng nhu cÇu ®ßi hái ngµy cµng cao cña nÒn kinh thÞ trêng c¸c
nghiÖp ng©n hµng ®· kh«ng ngõng ®æi míi ph¸t triÓn ®Ó phï hîp víi ®iÒu
kiÖn thùc tiÔn cña ®Êt níc . Víi träng tr¸ch to lín ®ã NHTW ®· thêng xuyªn ®iÒu
chØnh l·i suÊt cho phï hîp ph¸t triÓn kh¶ n¨ng linh ho¹t cña c¸c Ng©n hµng th¬ng
m¹i .N¨m 1997 luËt Ng©n hµng Nhµ níc luËt c¸c chøc ra ®êi hiÖu lùc
1/10/1998 ®· ®¸nh dÊu mét giai ®o¹n míi ho¹t ®éng Ng©n hµng ë ViÖt nam
trong luËt Ng©n hµng ®iÒu 18 ghi Ng©n hµng Nhµ níc x¸c ®Þnh vµ c«ng l·i
suÊt t¸i cÊp c¬ b¶n , l·i suÊt t¸i cÊp vèn “
§ång thêi cßn gi¶i thÝch tµi kho¶n 12 ®iÒu 9 “L·i suÊt c¬ b¶n lµ l·i suÊt do
Ng©n hµng Trung ¬ng c«ng bè lµm c¬ së cho c¸c tæ chøc tÝn dông æn ®Þnh l·i suÊt
Sinh viªn thùc hiÖn : NguyÔn ThÞ Thu Ph¬ng
Líp : 1704
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Chính sách lãi suất tại NHNN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Chính sách lãi suất tại NHNN - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Chính sách lãi suất tại NHNN 9 10 995