Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Chính sách lãi suất tín dụng ngân hàng

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1156 lần   |   Lượt tải: 1 lần
lêi më ®Çu
1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi cÇn nghiªn cøu :
L·i suÊt lµ gi¸ c¶ sö dông vèn, g¾n liÒn víi ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng,
®ång thêi g¾n liÒn víi mäi ho¹t ®éng kinh tÕ cã liªn quan, mµ trùc tiÕp lµ ngêi
göi tiÒn vµ ngêi vay vèn.
L·i suÊt còng lµ mét c«ng cô quan träng cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ quèc gia do
Ng©n hµng Trung ¬ng (NHT¦) ®iÒu hµnh. Nã cã t¸c ®éng rÊt lín ®èi víi vÞÖc
t¨ng hoÆc gi¶m khèi lîng tiÒn lu th«ng, thu hÑp hay më réng tÝn dông, khÝch lÖ
hay h¹n chÕ huy ®éng vèn, kÝch thÝch hay c¶n trë ®Çu t, t¹o thuËn lîi hay khã
kh¨n cho ho¹t ®éng ng©n hµng. Mét chÝnh s¸ch l·i suÊt ®óng ®¾n sÏ cã t¸c dông
thóc ®Èy s¶n xuÊt, lu th«ng hµng ho¸, thóc ®Èy t¨ng trëng kinh tÕ vµ ngîc l¹i khi
chÝnh s¸ch l·i suÊt thiÕu chuÈn x¸c sÏ ¶nh hëng nghiªm träng ®Õn nÒn kinh tÕ.
Vµ vai trß ®ã cña chÝnh s¸ch l·i suÊt ngµy cµng trë nªn quan träng vµ phøc t¹p
h¬n cïng víi qu¸ tr×nh ®æi míi ho¹t ®éng ng©n hµng trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ
trêng ngµy cµng ph¸t triÓn s©u s¾c.
ë ViÖt Nam, sau h¬n 10 n¨m ®æi míi, ngµnh ng©n hµng ®· ®¹t ®îc nh÷ng
thµnh tùu nhÊt ®Þnh, gãp phÇn kh«ng nhá vµo nh÷ng thµnh qu¶ chung cña nÒn
kinh tÕ. Trong nhiÖm vô x©y dùng vµ ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, Ng©n hµng
Nhµ níc (NHNN) ®· rÊt chó träng ®Õn viÖc ®æi míi c¸c c«ng cô ®iÒu tiÕt nh h¹n
møc tÝn dông, dù tr÷ b¾t buéc, tû gi¸...nhng quan träng nhÊt vÉn lµ c«ng cô l·i
suÊt. Nh×n chung trong h¬n 10 n¨m ®æi míi, chÝnh s¸ch l·i suÊt tÝn dông ng©n
hµng ®· gãp phÇn b×nh æn gi¸ c¶, ®Èy lïi vµ kiÓm so¸t l¹m ph¸t, kÝch cÇu, t¨ng trëng kinh tÕ. C¬ chÕ ®iÒu hµnh l·i suÊt ®îc thay ®æi theo tõng thêi kú ph¸t triÓn
kinh tÕ vµ ngµy cµng trë nªn linh ho¹t h¬n. §Æc biÖt, trong giai ®o¹n thóc ®Èy
ph¸t triÓn kinh tÕ vµ xu híng héi nhËp vµo thÞ trêng tµi chÝnh khu vùc còng nh
Quèc tÕ hiÖn nay ®ßi hái NHNN ph¶i x©y dùng vµ thùc thi mét chÝnh s¸ch l·i
suÊt tÝn dông ng©n hµng phï hîp, tiÕn tíi tù do ho¸ trªn c¬ së ®¶m b¶o sù kiÓm
so¸t cña Nhµ níc víi thÞ trêng, phï hîp víi môc tiªu kinh tÕ vÜ m«.

1

V× vËy, viÖc häc tËp, nghiªn cøu chÝnh s¸ch l·i suÊt còng nh viÖc häc tËp
kinh nghiÖm qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch l·i suÊt cña c¸c níc ph¸t triÓn ®Ó tõ
®ã ®a ra nh÷ng ®iÒu kiÖn, gi¶i ph¸p ®Ó x©y dùng mét chÝnh s¸ch l·i suÊt ®óng
®¾n ë níc ta cã mét ý nghÜa lý luËn vµ thùc tiÔn cao. §iÒu nµy kh«ng chØ cã ý
nghÜa quan träng ®èi víi qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ®iÒu hµnh mét chÝnh s¸ch l·i suÊt
phï hîp víi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ hiÖn nay, mµ cßn rÊt quan träng ®èi víi qu¸
tr×nh h×nh thµnh vµ ho¹t ®éng mét c¸ch cã hiÖu qu¶ c...
lêi më ®Çu
1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi cÇn nghiªn cøu:
L·i suÊtgi¸ dông vèn, g¾n liÒn víi ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng,
®ång thêi g¾n liÒn víi mäi ho¹t ®éng kinh liªn quan, trùc tiÕp ngêi
göi tiÒn vµ ngêi vay vèn.
L·i suÊt còng lµ mét c«ng cô quan träng cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ quèc gia do
Ng©n hµng Trung ¬ng (NHT¦) ®iÒu hµnh. t¸c ®éng rÊt lín ®èi víi vÞÖc
t¨ng hoÆc gi¶m khèi lîng tiÒn lu th«ng, thu hÑp hay réng tÝn dông, khÝch
hay h¹n chÕ huy ®éng vèn, kÝch thÝch hay c¶n trë ®Çu t, t¹o thuËn lîi hay k
kh¨n cho ho¹t ®éng ng©nng. Mét chÝnh s¸ch l·i suÊt ®óng ®¾n t¸c dông
thóc ®Èy s¶n xuÊt, lu th«ng hµng ho¸, thóc ®Èy t¨ng trëng kinh ngîc l¹i khi
chÝnh s¸ch l·i suÊt thiÕu chuÈn x¸c nh hëng nghiªm träng ®Õn nÒn kinh tÕ.
vai trß ®ã cña chÝnh s¸ch l·i suÊt ngµy cµng trë nªn quan träng phøc t¹p
h¬n cïng víi qu¸ tr×nh ®æi míi ho¹t ®éng ng©n hµng trong ®iÒu kiÖn kinh thÞ
trêng ngµy cµng ph¸t triÓn s©u s¾c.
ë ViÖt Nam, sau h¬n 10 n¨m ®æi míi, ngµnh ng©n hµng ®· ®¹t ®îc nh÷ng
thµnh tùu nhÊt ®Þnh, p phÇn kh«ng nhá vµo nh÷ng thµnh qu chung cña nÒn
kinh tÕ. Trong nhiÖm x©y dùng ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, Ng©n hµng
Nhµ níc (NHNN) ®· rÊt chó träng ®Õn viÖc ®æi míi c¸c c«ng ®iÒu tiÕt nh h¹n
møc tÝn dông, tr÷ b¾t buéc, gi¸...nhng quan träng nhÊt vÉn c«ng l·i
suÊt. Nh×n chung trong h¬n 10 n¨m ®æi míi, chÝnh s¸ch l·i suÊt tÝn dông ng©n
hµng ®· gãp phÇn b×nh æn gi¸ c¶, ®Èy lïi vµ kiÓm so¸t l¹m ph¸t, kÝch cÇu, t¨ng tr-
ëng kinh tÕ. chÕ ®iÒu hµnh l·i suÊt ®îc thay ®æi theo tõng thêi kú ph¸t triÓn
kinh ngµy cµng t nªn linh ho¹t h¬n. §Æc biÖt, trong giai ®o¹n thóc ®Èy
ph¸t triÓn kinh xu híng héi nhËp vµo thÞ trêng tµi chÝnh khu vùc còng nh
Quèc hiÖn nay ®ßi hái NHNN ph¶i x©y dùng thùc thi mét chÝnh s¸ch l·i
suÊt tÝn dông ng©n hµng phï hîp, tiÕn tíi do ho¸ trªn ®¶m b¶o kiÓm
so¸t cña Nhµ níc víi thÞ trêng, phï hîp víi môc tiªu kinh tÕ vÜ m«.
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Chính sách lãi suất tín dụng ngân hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Chính sách lãi suất tín dụng ngân hàng - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Chính sách lãi suất tín dụng ngân hàng 9 10 990