Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Chính sách tỷ giá hối đoái tại VN

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 1470 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tû gi¸ hèi ®o¸i

Môc lôc
Lêi më ®Çu 1
Néi dung
Ch¬ng 1: Tæng quan lý luËn vÒ tû gi¸ hèi ®o¸i vµ chÝnh s¸ch tû
gi¸ hèi ®o¸i 3
1.Tû gi¸ hèi ®o¸i 3
1.1. Tû gi¸ hèi ®o¸i lµ g× 3
1.2. C¸c lo¹i tû gi¸ trªn thÞ trêng
5
1.3 .Vai trß cña tû gi¸ hèi ®o¸i trong nÒn kinh tÕ më
6
1.4. C¸c yÕu tè c¬ b¶n t¸c ®éng ®Õn tû gi¸ hèi ®o¸i 8
1.5. TÇm quan träng cña tû gi¸ hèi ®o¸i
9
2. ChÝnh s¸ch tû gi¸ hèi ®o¸i vµ nh÷ng tiÒn ®Ò ,môc tiªu cho viÖc
ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch tû gi¸ hèi ®o¸i 10
2.1 ChÝnh s¸ch tû gi¸ hèi ®o¸i 10
2.2 Lùa chän chÕ ®é TGH§
12
Ch¬ng 2 Sù ¶nh hëng cña chÝnh s¸ch tû gi¸ hèi ®o¸i tíi tèc ®é
ph¸t triÓn kinh tÕ cña ViÖt Nam
21
1.Sù h×nh thµnh vµ vËn ®éng cña tû gi¸ cïng chÝnh s¸ch TGH§
trong giai ®o¹n tríc th¸ng 3/1989 thêi kÕ ho¹ch ho¸ , tËp trung kinh
tÕ.
21
2. Sù vËn ®éng cña tû gi¸ vµ chÝnh s¸ch TGH§ tõ th¸ng 3/1989 ®Õn
nay, thêi k× nÒn kinh tÕ vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng víi ®Þnh híng
x· héi chñ nghÜa. 24
2.1. Giai ®o¹n tõ 1989-1992. 24
2.2. Giai ®o¹n cè ®Þnh tû gi¸ 1993-1996
25
2.3. Giai ®o¹n tõ th¸ng 7/1997 ®Õn ngµy 26/2/1999 30
2.4. Giai ®o¹n tõ 26/2/1999 ®Õn nay 33
Ch¬ng 3 Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ
34
1.Mét sè nhËn ®Þnh chung
34
2. §Þnh híng vÒ ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tû gi¸ cña NHNNVN.
36
3.Mét sè gi¶i ph¸p .
37
KÕt luËn
41

Tû gi¸ hèi ®o¸i

Lêi më ®Çu
Víi sù ph¸t triÓn nh vò b·o cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi , c¸c mèi
quan hÖ kinh tÕ trªn mäi lÜnh vùc cña mét níc ngµy cµng ®îc më
réng ra c¸c níc , do ®ã vÊn ®Ò thanh to¸n ,®Þnh gi¸ , so s¸nh ,ph©n
tÝch ®¸nh gi¸ vÒ mÆt gi¸ trÞ vµ hiÖu qu¶ trë nªn phøc t¹p h¬n nhiÒu .
§¬n vÞ thanh to¸n kh«ng chØ lµ tiÒn tÖ trong níc mµ cßn ph¶i sö
dông c¸c lo¹i ngo¹i tÖ kh¸c nhau liªn quan ®Õn viÖc trao ®æi tiÒn
cña níc kh¸c . TiÒn cña mçi níc ®îc quy ®Þnh theo ph¸p luËt cña níc ®ã vµ ®Æc ®iÓm riªng cña nã ,v× vËy ph¸t sinh nhu cÇu tÊt yÕu lµ
ph¶i so s¸nh gi¸ trÞ ,søc mua cña ®ång tiÒn trong níc víi ngo¹i tÖ vµ
gi÷a c¸c ngo¹i tÖ víi nhau . Ho¹t ®éng chuyÓn ®æi ®ång tiÒn nµy
thµnh ®ång tiÒn kh¸c trong qu¸ tr×nh quan hÖ gi÷a c¸c níc nhãm níc víi nhau ®· lµm n¶y sinh ph¹m trï tû gi¸ hèi ®o¸i
Tû gi¸ hèi ®o¸i lµ mét ph¹m trï kinh tÕ nh¹y c¶m vµ rÊt phøc
t¹p . Kinh tÕ thÞ trêng thêng xuyªn vËn ®éng th× tû gi¸ hèi ®o¸i còng
nh nh÷ng hiÖn tîng kinh tÕ kh¸c biÕn ®éng lµ lÏ tÊt nhiªn ,lµ hîp víi
quy luËt vËn ®éng cña sù vËt ,cña hiÖn tîng . Tuy nhiªn nh÷ng diÔn
biÕn cã tÝnh bÊt thêng , kh¸c l¹ cña hiÖn tîng kinh tÕ tÊt ph¶i do
nh÷ng nguyªn nh©n ,hoÆc do nh÷ng trôc trÆc nµo ®ã lµm cho hiÖn tîng kinh tÕ ®ã diÔn ra “chÖch híng” theo...
Tû gi¸ hèi ®o¸i
Môc lôc
Lêi më ®Çu 1
Néi dung
Ch¬ng 1: Tæng quan lý luËn vÒ tû gi¸ hèi ®o¸i vµ chÝnh s¸ch tû
gi¸ hèi ®o¸i 3
1.Tû gi¸ hèi ®o¸i 3
1.1. Tû gi¸ hèi ®o¸i lµ g× 3
1.2. C¸c lo¹i tû gi¸ trªn thÞ trêng 5
1.3 .Vai trß cña tû gi¸ hèi ®o¸i trong nÒn kinh tÕ më 6
1.4. C¸c yÕu tè c¬ b¶n t¸c ®éng ®Õn tû gi¸ hèi ®o¸i 8
1.5. TÇm quan träng cña tû gi¸ hèi ®o¸i 9
2. ChÝnh s¸ch tû gi¸ hèi ®o¸i vµ nh÷ng tiÒn ®Ò ,môc tiªu cho viÖc
ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch tû gi¸ hèi ®o¸i 10
2.1 ChÝnh s¸ch tû gi¸ hèi ®o¸i 10
2.2 Lùa chän chÕ ®é TGH§ 12
Ch¬ng 2 Sù ¶nh hëng cña chÝnh s¸ch tû gi¸ hèi ®o¸i tíi tèc ®é
ph¸t triÓn kinh tÕ cña ViÖt Nam 21
1.Sù h×nh thµnh vµ vËn ®éng cña tû gi¸ cïng chÝnh s¸ch TGH§
trong giai ®o¹n tríc th¸ng 3/1989 thêi kÕ ho¹ch ho¸ , tËp trung kinh
tÕ. 21
2. vËn ®éng cña gi¸ chÝnh s¸ch TGH§ th¸ng 3/1989 ®Õn
nay, thêi k× nÒn kinh tÕ vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng víi ®Þnh híng
x· héi chñ nghÜa. 24
2.1. Giai ®o¹n tõ 1989-1992. 24
2.2. Giai ®o¹n cè ®Þnh tû gi¸ 1993-1996 25
2.3. Giai ®o¹n tõ th¸ng 7/1997 ®Õn ngµy 26/2/1999 30
2.4. Giai ®o¹n tõ 26/2/1999 ®Õn nay 33
Ch¬ng 3 Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ 34
1.Mét sè nhËn ®Þnh chung 34
2. §Þnh híng vÒ ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tû gi¸ cña NHNNVN. 36
3.Mét sè gi¶i ph¸p . 37
KÕt luËn 41
ĐATN ĐỀ ÁN: Chính sách tỷ giá hối đoái tại VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Chính sách tỷ giá hối đoái tại VN - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Chính sách tỷ giá hối đoái tại VN 9 10 393