Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Chống bán phá giá

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1237 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TiÓu luËn luËt KT2

Lêi më ®Çu

Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vµ toµn cÇu ho¸ kinh tÕ ®ang diÔn ra
m¹nh mÏ, mang l¹i nhiÒu lîi Ých vµ thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña
nhiÒu quèc gia trªn c¬ së mét nÒn th¬ng m¹i vµ ®Çu t c«ng b»ng. Nhng trong khi c¸c quèc gia thµnh viªn WTO ®ang ph¶i dÉn dì bá c¸c
rµo c¶n thuÕ quan vµ thuÕ ho¸ c¸c rµo c¶n phi thuÕ quan th× c¸c biÖn
ph¸p tù vÖ, thuÕ chèng ph¸ gi¸ vµ thuÕ ®èi kh¸ng vÉn ngµy cµng ® îc
nhiÒu quèc gia ph¸t triÓn ¸p dông mét c¸ch triÖt ®Ó, nhÊt lµ, nhiÒu níc
®ang ph¸t triÓn vµ kÐm ph¸t triÓn ph¶i ®èi mÆt víi t×nh tr¹ng hµng ho¸
nhËp khÈu b¸n ph¸ gi¸ t¹i thÞ trêng cña m×nh, vµ g¸nh chÞu nh÷ng
thiÖt h¹i cho s¶n xuÊt trong níc. ViÖc t×m c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m th¬ng m¹i c«ng b»ng - biÖn ph¸p chèng b¸n ph¸ gi¸, ®ang ®îc rÊt nhiÒu
níc quan t©m, kÓ c¶ c¸c níc ph¸t triÓn vµ ®ang ph¸t triÓn. Tuy nhiªn
kh«ng ph¶i níc nµo còng ¸p dông biÖn ph¸p chèng b¸n ph¸ gi¸ mét
c¸ch ®óng ®¾n, ®«i khi mang tÝnh chñ quan ¸p ®Æt mang tÝnh chÝnh
trÞ.... Hµng ho¸ cña ViÖt Nam còng ®· gÆp ph¶i nh÷ng biÖn ph¸p
chèng b¸n ph¸ gi¸ mµ níc së t¹i ¸p dông. Sù viÖc ®ã còng ®· ¶nh hëng
®Õn xuÊt khÈu hµng ho¸ cña chóng ta. Trong bµi tiÓu luËn nµy em xin
®Ò cËp tíi vÊn ®Ò “HiÖp ®Þnh chèng b¸n ph¸ gi¸ cña WTO vµ LuËt
chèng b¸n ph¸ gi¸ cña Hoa kú. Nh÷ng th¸ch thøc, khã kh¨n cã liªn
quan trong viÖc xuÊt khÈu hµng ho¸ cña ViÖt Nam.” Em xin ch©n
thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy, c« trong khoa LuËt ®· gióp em rÊt nhiÒu trong
viÖc hoµn thµnh bµi tiÓu luËn nµy.

HiÖp ®Þnh chèng b¸n ph¸ gi¸ cña WTO vµ luËt b¸n ph¸ gi¸ cña hoa Kú . nh÷ng th¸ch
thøc , khã kh¨n cã liªn quan trong viÖc xuÊt khÈu hµng ho¸ cña ViÖt Nam.

TiÓu luËn luËt KT2

Néi dung
I. HiÖp ®Þnh chèng b¸n ph¸ gi¸ cña WTO vµ LuËt
chèng b¸n ph¸ gi¸ cña Hoa kú.
1. C¸c c¸ch hiÓu vÒ ph¸ gi¸:
MÆc dï hiÖn t¹i ph¸ gi¸ vµ chèng b¸n ph¸ gi¸ ®· ®îc WTO
thèng nhÊt vµ ®a ra c¸c tiªu chÝ vµ thñ tôc ®Ó ®¸nh gi¸ song khi nãi
®Õn ph¸ gi¸, giíi kinh doanh vÉn cã nhiÒu c¸ch hiÓu kh¸c nhau:
- Ph¸ gi¸ lµ gi¶m gi¸ ®Ó tranh giµnh thÞ tr êng hoÆc tiªu diÖt ®èi
thñ c¹nh tranh.
- Ph¸ gi¸ lµ b¸n díi gi¸ thµnh.
- Ph¸ gi¸ lµ b¸n díi møc gi¸ b×nh thêng.
§Þnh nghÜa vÒ ph¸ gi¸ vµ c¸ch x¸c ®Þnh ph¸ gi¸ cña WTO ®· ®îc
quy ®Þnh t¹i §iÒu 6 cña GATT: “ Ph¸ gi¸ lµ hµnh vi mµ s¶n phÈm cña
mét quèc gia ®îc b¸n ë quèc gia kh¸c t¹i møc thÊp h¬n gi¸ trÞ th«ng
thêng vµ lµm thiÖt h¹i hay ®e do¹ lµm thiÖt h¹i vÒ mÆt vËt chÊt mét
ngµnh cña quèc gia kh¸c hoÆc lµm chËm trÔ sù thiÕt lËp mét ngµnh ë
quèc gia kh¸c”.
Hai kh¸i niÖm quan träng quy ®Þnh nµy lµ gi¸ trÞ ...
TiÓu luËn luËt KT2
Lêi ®Çu
Héi np kinh tÕ quèc tÕ toµn cÇu ho¸ kinh tÕ ®ang diÔn ra
m¹nh mÏ, mang l¹i nhiÒu lîi Ých thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh cña
nhiÒu quèc gia trªn c¬ mét n th¬ng m¹i vµ ®Çu t ng ng. Nh-
ng trong khi c¸c quèc gia tnh viªn WTO ®ang phi dÉn dì bá c¸c
rµo cn thuÕ quan thuÕ ho¸ c o n phi thuÕ quan th× c bn
ph¸p tù , thuÕ cng p gi¸ vµ thuÕ ®èi kh¸ng n ngµy cµng ®îc
nhiÒu quèc gia ph¸t triÓn ¸p dông mét ch triÖt ®Ó, nhÊt , nhiÒu níc
®ang ph¸t triÓn vµ kÐm ph¸t triÓn phi ®èi mÆt i nh tr¹ng hµng ho¸
np khÈu b¸n ph¸ gi¸ t¹i thÞ trêng cña m×nh, vµ g¸nh chÞu nh÷ng
tht h¹i cho n xuÊt trong níc. ViÖc m c biÖn ph¸p bo ®¶m th-
¬ng m¹i ng ng - biÖn ph¸p chèng n p g, ®ang ®îc rÊt nhiÒu
níc quan t©m, c níc ph¸t triÓn ®ang ph¸t triÓn. Tuy nhiªn
kh«ng pi níc nµo còng ¸p dông biÖn ph¸p chèng n p gi¸ mét
c¸ch ®óng ®¾n, ®«i khi mang tÝnh c quan ¸p ®Æt mang tÝnh chÝnh
trÞ.... Hµng ho¸ cña ViÖt Nam còng ®· gÆp phi nh÷ng biÖn ph¸p
chèng b¸n p gi¸ mµ níc së t¹i ¸p dông. Sù viÖc ®ã còng ®· nh hëng
®Õn xuÊt khÈu ng ho¸ cña cng ta. Trong bµi tiÓu ln nµy em xin
®Ò cËp i vÊn ®Ò HiÖp ®Þnh chèng b¸n ph¸ gi¸ cña WTO vµ LuËt
cng n ph¸ gi¸ cña Hoa kú. Nng th¸ch thøc, khã kh¨n liªn
quan trong viÖc xt khÈu hµng ho¸ cña ViÖt Nam. Em xin ch©n
thµnh cm ¬n c ty, c« trong khoa LuËt ®· gióp em t nhiÒu trong
viÖc hoµn thµnh bµi tiÓu luËn nµy.
HiÖp ®Þnh chèng b¸n ph¸ gi¸ cña WTO luËt b¸n ph¸ gi¸ cña hoa Kú . nh÷ng th¸ch
thøc , khã kh¨n cã liªn quan trong viÖc xuÊt khÈu hµng ho¸ cña ViÖt Nam.
ĐATN ĐỀ ÁN: Chống bán phá giá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Chống bán phá giá - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Chống bán phá giá 9 10 757