Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Chống tham nhũng

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 1542 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò ¸n m«n häc

Lêi më ®Çu
Tham nhòng lµ mét c¨n bÖnh phæ biÕn ë nhiÒu níc trªn thÕ giíi.
Vµo nh÷ng n¨m 50 c¶nh s¸t Cam-pu-chia ®· nãi kh«ng óp më r»ng: lµm
ruéng ¨n lóa, lµm lµng ¨n hèi lé. Míi ®©y chñ tÞch §¶ng cÇm quyÒn Um
n«, Thñ tíng Malaixia – Mahathir Mohamad ®· khãc tríc ®¹i héi ®¶ng
vÒ n¹n tham nhòng…Cßn ë ViÖt Nam tõ thêi Hång §øc vµ Gia Long ®·
cã c¸c bé luËt ®Ó chèng tham nhòng. Thêi Minh M¹ng cã” phÐp lµm
liªm”, thêi Tù §øc cã ” chÝnh s¸ch b¸o liªm” cña NguyÔn Trêng Té.
Ngµy nay tham nhòng ®· trë thµnh quèc n¹n, lµ 1 trong 4 nguy c¬ ®e
däa sù tån vong cña chÕ ®é. Cã thÓ nãi tham nhòng lµ c¨n bÖnh hiÓm
nghÌo g¾n liÒn víi mäi Nhµ níc, bëi lÏ chõng nµo cßn Nhµ níc th× cßn
quyÒn lùc, mµ cßn quyÒn lùc th× dÔ xuÊt hiÖn nh÷ng ngêi dïng sai quyÒn
lùc. Cuéc ®Êu tranh ®Ó lo¹i bá nh÷ng ngêi sö dông sai quyÒn lùc ra khái
bé m¸y nhµ níc c¸c cÊp lµ cuéc ®Êu tranh l©u dµi, liªn tôc bÒn bØ vµ kiªn
®Þnh cña mäi nhµ níc, chèng m¹nh th× thÞnh, chèng yÕu th× suy, ngoµi ra
kh«ng cã con ®êng nµo kh¸c.
ë níc ta tõ c¬ chÕ qu¶n lý tËp trung quan liªu bao cÊp, chuyÓn
sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc XHCN lµ con ®êng
hoµn toµn míi mÎ. Nh÷ng n¨m qua §¶ng vµ Nhµ níc ®· ban hµnh nhiÒu
chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch cëi më, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c thµnh phÇn kinh tÕ
ph¸t triÓn. Tuy nhiªn hÖ thèng ph¸p luËt vÉn thiÕu ®ång bé, mét sè v¨n
b¶n ph¸p quy võa míi ban hµnh ®· sím l¹c hËu víi thùc tiÔn, t¹o nhiÒu
s¬ hë, dÔ bÞ lîi dông. MÆt kh¸c, bíc vµo c¬ chÕ míi, t©m lý n«n nãng
lµm giµu cã mÆt tÝch cùc lµ ®éng lùc thóc ®Èy x· héi ph¸t triÓn, nhng
còng cã mÆt tiªu cùc lµ lµm cho mét sè ngêi bÞ tha ho¸, ®¸nh mÊt chÝnh
m×nh trong chñ nghÜa vÞ kû, hëng l¹c, trong kh¸t väng lµm giµu b»ng
mäi gi¸, bÊt chÊp ph¸p luËt, ®¹o lý. Bé m¸y Nhµ níc cña chóng ta tr¶i
qua c¸c thêi kú lÞch sö kh¸c nhau cha ®ñ thêi gian vµ kinh nghiÖm ®Ó c¶i
c¸ch kÞp thêi, do ®ã khi bíc vµo thùc hiÖn ®êng lèi ®æi míi cña §¶ng
trªn mét sè mÆt ®· béc lé kh«ng Ýt khuyÕt ®iÓm, t×nh h×nh ®ã cïng víi
hÖ thèng thñ tôc hµnh chÝnh rêm rµ, bé m¸y cång kÒnh, t¹o m«i trêng
dung dìng cho tÖ quan liªu tham nhòng. HÖ thèng c¬ quan t ph¸p, hµnh
1

§Ò ¸n m«n häc
ph¸p, thanh tra, kiÓm tra chÊt lîng vµ hiÖu lùc, hiÖu qu¶ cha cao. §iÒu
nµy ®ßi hái chóng ta ph¶i tÝch cùc vµ chñ ®éng chèng tham nhòng cã
hiÖu qu¶. ChÝnh v× vËy em ®· chän ®Ò tµi: “ Nguyªn nh©n vµ c¸c gi¶i
ph¸p chèng tham nhòng ë ViÖt Nam hiÖn nay” .
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì cña PGS – TS Mai V¨n Bu, Trung t©m th viÖn Trêng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n ®· gióp em ...
§Ò ¸n m«n häc
Lêi më ®Çu
Tham nhòng mét c¨n bÖnh phæ biÕn ë nhiÒu níc trªn thÕ giíi.
Vµo nh÷ng n¨m 50 c¶nh s¸t Cam-pu-chia ®· nãi kh«ng óp më r»ng: lµm
ruéng ¨n lóa, lµm lµng ¨n hèi lé. Míi ®©y chñ tÞch §¶ng cÇm quyÒn Um
n«, Thñ tíng Malaixia Mahathir Mohamad ®· khãc tríc ®¹i héi ®¶ng
n¹n tham nhòng Cßn ë ViÖt Nam thêi Hång §øc Gia Long ®·
c¸c luËt ®Ó chèng tham nhòng. Thêi Minh M¹ng cã” phÐp lµm
liªm”, thêi §øc chÝnh s¸ch b¸o liªm” cña NguyÔn Trêng Té.
Ngµy nay tham nhòng ®· trë thµnh quèc n¹n, 1 trong 4 nguy ®e
däa tån vong cña chÕ ®é. thÓ nãi tham nhòng lµ c¨n bÖnh hiÓm
nghÌo g¾n liÒn víi mäi Nhµ níc, bëi chõng nµo cßn Nhµ níc th× cßn
quyÒn lùc, mµ cßn quyÒn lùc th× dÔ xuÊt hiÖn nh÷ng ngêi dïng sai quyÒn
lùc. Cuéc ®Êu tranh ®Ó lo¹i nh÷ng ngêi dông sai quyÒn lùc ra khái
bé m¸y nhµ níc c¸c cÊp lµ cuéc ®Êu tranh l©u dµi, liªn tôc bÒn bØ vµ kiªn
®Þnh cña mäi nhµ níc, chèng m¹nh th× thÞnh, chèng yÕu th× suy, ngoµi ra
kh«ng cã con ®êng nµo kh¸c.
ë níc ta c¬ chÕ qu¶n tËp trung quan liªu bao cÊp, chuyÓn
sang c thÞ trêng cã qu¶n cña Nhµ níc XHCN con ®êng
hoµn toµn míi mÎ. Nh÷ng n¨m qua §¶ng vµ Nhµ níc ®· ban hµnh nhiÒu
chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch cëi më, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c thµnh phÇn kinh
ph¸t triÓn. Tuy nhiªn thèng pp luËt vÉn thiÕu ®ång bé, mét v¨n
b¶n ph¸p quy võa míi ban hµnh ®· sím l¹c hËu víi thùc tiÔn, t¹o nhiÒu
hë, lîi dông. MÆt kh¸c, bíc vµo chÕ míi, t©m n«n nãng
lµm giµu mÆt tÝch cùc ®éng lùc thóc ®Èy x· héi ph¸t triÓn, nhng
còng mÆt tiªu cùc lµ lµm cho mét ngêi tha ho¸, ®¸nh mÊt chÝnh
m×nh trong chñ nghÜa kû, hëng l¹c, trong kh¸t väng lµm giµu b»ng
mäi gi¸, bÊt chÊp ph¸p luËt, ®¹o lý. m¸y Nhµ níc cña chóng ta tr¶i
qua c¸c thêi kú lÞch sö kh¸c nhau cha ®ñ thêi gian vµ kinh nghiÖm ®Ó c¶i
c¸ch kÞp thêi, do ®ã khi bíc vµo thùc hiÖn ®êng lèi ®æi míi cña §¶ng
trªn mét mÆt ®· béc kh«ng Ýt khuyÕt ®iÓm, t×nh h×nh ®ã cïng víi
thèng thñ tôc hµnh chÝnh rêm rµ, m¸y cång kÒnh, t¹o m«i trêng
dung dìng cho quan liªu tham nhòng. thèng quan t ph¸p, hµnh
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Chống tham nhũng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Chống tham nhũng - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Chống tham nhũng 9 10 233